ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน รองผู้อำนวยการ นายกรกต คงทน

ชื่อเรื่อง การประเมินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนของครูโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ผู้วิจัย นายกรกต คงทน

หน่วยงาน โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอเลิงทรายมูล จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

ตามเจตนารมย์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ต่อเนื่องถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การบริหารและการจัดการศึกษา การการดูแลเอาใจใส่ในการกำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมีน้อย แต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนบางคนมีการพัฒนาที่ไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินการนิเทศภายในโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมและส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนในโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ซึ่งการประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความพร้อมในการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ด้านความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 3) ด้านผลผลิตของการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3.1) ผลการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน 3.2) ผลการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มี 3 ด้าน คือ 3.2.1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.2.2) การผลิตสื่อ นวัตกรรมและการใช้สื่อ นวัตกรรม ประกอบการเรียนการสอน 3.2.3) การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 3.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน 3.4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการตามวงจรปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน(Planning) ขั้นปฏิบัติการ(Action) ขั้นสังเกต(Observing) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ(Reflecting) โดยดำเนินการ 2 วงจรปฏิบัติการ วงจรละ 1 ภาคเรียน และรูปแบบการประเมินของดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม(Danial L. Stufflebeam) หรือแบบจำลองซิปป์(CIPP MODEL)

ประชากรที่ใช้ในวิจัยคือผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จำนวน 84 คน และนักเรียน จำนวน 339 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพร้อมในการดำเนินการนิเทศภายใน แบบประเมินความเหมาะสมของการดำเนินการในการนิเทศภายใน แบบประเมินผลผลิตของการนิเทศภายใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล ก่อนการนิเทศ ระหว่างการนิเทศและหลังการนิเทศ

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และSPSS for Windows

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

วงจรที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (16 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557)

1. ด้านความพร้อมในการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

2. ด้านความเหมาะสมของการกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่

ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และขั้นประเมินผลและรายงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ด้านผลผลิตของการนิเทศภายในโรงเรียน

3.1 การดำเนินการตามกิจกรรมการนิเทศภายใน สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม

3.2 ผลการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก การผลิตสื่อนวัตกรรมและการใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก 3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก

3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียน

การสอนของครู อยู่ในระดับมาก

วงจรที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (ตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2558)

1. ด้านความพร้อมในการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และขั้นประเมินผลและรายงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านผลผลิตของการนิเทศภายในโรงเรียน

3.1 การดำเนินการตามกิจกรรมการนิเทศภายใน สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม

3.2 ผลการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด การผลิตสื่อนวัตกรรมและการใช้สื่อนวัตกรรมประกอบ การเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียน

การสอนของครู อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปการนิเทศภายในโรงเรียนส่งผลต่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ผู้สอนได้รับการพัฒนา พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหาร เพื่อนครู ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลและแนวทางในการวางแผนในการการบริหารจัดการการศึกษา และโดยเฉพาะส่งผลต่อนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

โพสต์โดย สิงห์ : [23 ก.ย. 2558 เวลา 08:22 น.]
อ่าน [572] ไอพี : 202.143.139.13
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม