ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ส31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียนกับการสอนปกติ
ผู้วิจัย : นางเสาวลักษณ์ รอดผล
ปีการศึกษา : 2551
บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปีการศึกษา 2551 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31101 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดลองได้แก่ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( ) = 4.90 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.41 2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31101 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 และผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

แล้วนำมาวิเคราะห์ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.73 มีค่าอำนาจจำแนก(r) ตั้งแต่ 0.20 - 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่น = 0.85 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ส31101ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าIOC เท่ากับ 0.8-1.0 และมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.54 แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้คำนวณโดยการใช้สูตรและใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้ 1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์จากคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนที่นักเรียนทำได้ กับคะแนนเต็มทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเกณฑ์ที่มีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (กรมวิชาการ, 2545 : 58)
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนปกติโดยใช้สถิติค่าที (t-test for Independent Sample) 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติค่าที (t-test for dependent Sample) 5) หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31101 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถิติพื้นฐาน ( และ S.D.)

ผลการทดลอง
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์การเรียนที่ 1 - 6 ทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 40 คน มีประสิทธิภาพ / = 88.79/85.25, 86.44/87.00, 87.00/85.00 ,88.06/88.75, 86.71/89.00 และ 86.65/88.56 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่า = 0.59
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มควบคุม
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.54

โพสต์โดย นางเสาวลักษณ์ รอดผล : [24 ก.ค. 2552]
อ่าน [4492] ไอพี : 118.173.115.179
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม