ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอน

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย : วิไล มะโนแป๊ก

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม การอ่านเพื่อความเข้าใจ กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมและศึกษาผลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขั้นตอนที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมและสร้างเอกสารประกอบ คือ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนำชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจไปตรวจสอบความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน และนำชุดกิจกรรม ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบด้านเนื้อหา ภาษา และเวลา จากนั้นนำไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำนวน 9 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำนวน 27 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม จำนวน 4 ชุด แบบประเมิน ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมแบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบ สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนก

ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมและศึกษาผลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการทดลอง คือ One Group Pretest–Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test Dependent)

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จำนวน 20 คน ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus โดยใช้แบบสอบถามความ

พึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยค้นคว้า พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 77.52/75.68

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ เรื่อง Food for Health โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL Plus อยู่ในระดับมาก

----------------------------------------------------------------------------------------------

Title : THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE ON PROMOTING ENGLISH READING COMPREHENSION IN THE TOPIC “FOOD FOR HEALTH” BY USING KWL PlUS STRATEGY

FOR PRATHOMSUKSA VI STUDENTS

Author : Wilai Monopak

Keywords : Instructional Package, Reading Comprehension, KWL Plus Strategy

ABSTRACT

The main purpose of this research was to develop the instructional package on promoting English reading comprehension in the topic of “food for health” by using KWL Plus strategy for Prathomsuksa VI students and specific purpose were: 1) To construct and identify the efficiency instructional package on promoting English reading comprehension by using KWL Plus strategy for Prathomsuksa VI students following 75/75 standard. 2) To experiment using instructional package and study the result by compare the academic achievement in English reading comprehension of students before and after learning with the instructional package. 3) To study the students’ satisfaction toward learning by using the instructional package. This study was divided into 3 steps as follows:

The first step was to construct and identify the efficiency instructional package English reading comprehension in the topic of “Food for Health” by using KWL Plus strategy for Prathomsuksa VI students. To construct instructional package and related documents were the instructional package handbook, Lesson Plan and achievement tests. Then instructional package English reading comprehension was taken to 5 experts to examine the appropriation. Take the instructional package to experiment in Prathomsuksa VI with 3 students of Samakompayabanthai School for examine the content, language and time. After that, experiment in Prathomsuksa VI with 9 students of Samakompayabanthai School and Prathomsuksa 6/1 with 27 students of Samakompayabanthai School to define the efficiency of 75/75. The instruments used in study were 4 instructional packages, the Evaluation form for appropriation of instructional package, the Evaluation form for the relevance of achievement test. The data were analyzed by the analysis of Mean, Standard Deviation, E1/E2, and Index of relevance of test and Discrimination.

The second step was the experiment using instructional package and study the result by compare the academic achievement in English reading comprehension of students before and after learning. The sample was Prathomsuksa 6/1 students with

20 students of Samakompayabanthai School, Songkaew District Nan Province, in second semester academic year 2013 which came from Purposive Sampling. Experiment pattern is “One Group Pretest-Posttest Design”. The instrument used in study was achievement tests. The statistics used for analyzing the data were Mean, Standard Deviation and t-test Dependent.

The third step was to study the students’ satisfaction of Prathomsuksa 6/1 with 20 students Samakompayabanthai School on course learning by using the instructional package on promoting English reading comprehension in the topic of “Food for Health” by using KWL Plus strategy using scale approximation satisfactory assessment and analyze information by defining Mean and Standard Deviation.

The results of research were as follow:

1. The instructional package on promoting English reading comprehension in the topic “Food for Health” by using KWL Plus strategy was at a suitable high level and defined as 77.52/75.68 efficiency that was follow expected standard of 75/75.

2. The academic achievement in English reading comprehension of students after the instruction was higher than that before the instruction significantly at the .05

3. The students’ satisfaction toward learning by using the instructional packages English reading comprehension by using KWL Plus strategy was at a high level.

โพสต์โดย pompamcomsci : [30 ส.ค. 2558 เวลา 21:57 น.]
อ่าน [806] ไอพี : 118.172.238.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม