ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการ ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านม่วงถ

ผู้รายงาน นางสาววนิดา ไหมพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2557

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการดำเนินงานตารมองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ 2) พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูเพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 3) ภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 4) สมรรถภาพทางกายของนักเรียน 5) คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และ 6) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานโครงการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 17 คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 17 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับการพัฒนาด้านภาวะสุขภาพนักเรียน แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ จำนวน 3 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.82-0.97

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ ปีการศึกษา 2557 พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ตามความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D) การติดตามประเมินผล (C) และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา (A) ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่าทุกกลุ่มที่ประเมินผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น

4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่าทุกกลุ่มที่ประเมินผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2 พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูที่เป็นแบบอย่าง โดยการประเมินตนเองของครูและตามความคิดเห็นของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมินผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.3 ภาวะสุขภาพของนักเรียนได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม พบว่า ภาวะสุขภาพของนักเรียนปกติอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 96.55 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าทั้ง 5 รายการ ได้แก่ รายการนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ รายการนักเรียนไม่มีปัญหาภาวะทางโภชนาการ รายการนักเรียนไม่มีปัญหาภาวะทางทันตกรรม รายการสถิตินักเรียนไม่มีการเจ็บป่วย และรายการสถิตินักเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากัน เฉลี่ยร้อยละ 96.55 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.4 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 รายการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 93.10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการวิ่ง 50 เมตร และรายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากัน อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 96.55 รองลงมาได้แก่ รายการลุกนั่ง 30 นาที อยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 93.10 ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ได้แก่ รายการวิ่งเก็บของ 10 เมตร อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 86.21 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.5 คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมพบว่า คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 97.12 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 1 สุขนิสัยในการดูสุขภาพและออกกำลังกาสม่ำเสมอและตัวบ่งชี้ที่ 6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากันอยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ และตัวบ่งชี้ที่ 4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากันอยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 96.55 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น อยู่ในระดับดีเยี่ยมเช่นกัน เฉลี่ยร้อยละ 93.10

4.6 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และเมื่อพิจารณาการจำแนกเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรดำเนินตามนโยบายอย่างเป็นระบบ และควรมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียรับทราบ

2. การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นนโยบายที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพที่ดีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยใช้เทคนิคและรูปแบบอื่นๆ

4. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาสภาวะสุขภาพนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้งระบบ

โพสต์โดย ดา : [30 ก.ค. 2558 เวลา 10:29 น.]
อ่าน [589] ไอพี : 49.49.170.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม