ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

หน้าที่พลเมือง ๖

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดจัดทํา

เอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง” เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปใชในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง เพื่อพัฒนาคานิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียนที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนพลเมืองดีของสังคมไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง จึงได้เพิ่มเติมแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษานำไปใช้ได้สะดวกมากขึ้น ต้องขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางานทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนพลเมืองที่ดี มีความรู ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะอันพึงประสงคมีคุณธรรมมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนนำ ๑

ส่วนที่ ๑ ๖

- กรอบแนวคิดในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๗

- จุดเน้นและขอบข่าย ๘

- ผลการเรียนรู้ชั้นปี / ช่วงชั้น ๙

- ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ ๑๕

ส่วนที่ ๒ ๓๓

- วิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ ๓๔

- คำอธิบายรายวิชา ๓๙

- โครงสร้างรายวิชา ๔๑

- หน่วยการเรียนรู้ ๔๕

คณะผู้จัดทำ

ส่วนนำ

แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

การศึกษาของประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะทอนจากพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ในประเด็นของหลักสูตรไดเนนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อใหคน

รุนใหมเกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ และแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสรางระเบียบวินัยการมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาและยกระดับ คุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกลาวคือการพัฒนาความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขซึ่งเปนวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาของโลก มีแนวโนมเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติดานเนื้อหาและการเรียนรู เชน การสงเสริมการพัฒนาดานทักษะการรูเทาทัน ทักษะชีวิต (Life Skills) การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีการเนนวิชาการศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง (Citizenship Education)

กอปรกับในขณะนี้มีนโยบายดานการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรและหนาที่พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ที่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชาติไดมีความรูความเขา ใจในเรื่อง

ประวัติศาสตร ความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความปรองดองสมานฉันท เพื่อสันติสุขในสังคมไทย และกําหนดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อสรางคนไทยที่เขมแข็งนําไปสูการสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน

๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม

๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย

๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทางตรงและทางออม

๕. รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน

๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง

๘. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ

๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย

จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี

๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ำ หรือกิเลส มีความ

ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย

ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองในฐานะที่เปนกลไกสําคัญในการเตรียมพลเมือง

ของชาติไปสูการเปนพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกําหนดสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การดําเนินชีวิตในสังคม ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แลว และเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการเรียน

การสอนหนาที่พลเมือง และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ จึงนํา มาสูการกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

โดยเนนการพัฒนาผูเรียน ในเรื่อง ความเปนไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความปรองดอง สมานฉันท และความมีวินัยในตนเอง เพื่อใหสถานศึกษานําไปจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบความคิดในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๑ ได้ศึกษา วิเคราะห์จากนโยบายและส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย นำมาจัดทำเป็นเอกสารฉบับนี้ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่๑ ประเด็นของนโยบายรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานำไปประยุกต์ตามความเหมาะสม

ซึ่งได้นำเสนอไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๑ ได้จัดทำข้อมูลจากการศึกษา วิเคราะห์ตามนโนบาย กรอบแนวทางการดำเนินงานมาออกแบบ วางแผน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาในการนำไปสู่การปฏิบัติ

ในการดำเนินการครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา โดยการกำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาอย่างเป็นระบบดังนี้

๑. แจ้ง/ส่งข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถานศึกษา

๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

๓. ให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิจารณาคัดเลือกตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์เครือข่ายการศึกษาละ ๒ คน เพื่อเป็นตัวแทนในการยกร่างหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

๔. ยกร่างหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างหลักสูตร

๖. จัดทำเป็นเอกสาร/รูปเล่ม โดยจัดทำเป็นฉบับร่างแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

๗. จัดประชุม ชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ ๒ คน

๘. นิเทศติดตาม ช่วยเหลือโดยคณะศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย

๙. พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่๑

ประเด็นของนโยบายรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดยกำหนดประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. กรอบความคิดในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

๒. จุดเน้นและขอบข่าย

๓. ผลการเรียนรู้ชั้นปี/ช่วงชั้น

๔. ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

ส่วนที่ ๒

การดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๑ ได้ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ปัญหาต่าง ๆ และนำมาออกแบบในการการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานและมีกระบวนการในการดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา โดยกำหนดกรอบการจัดทำหลักสูตรในประเด็น ดังนี้

๑. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของวัฒนธรรม

๒. การจัดทำโครงสร้างรายวิชาจากคำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผลการเรียน

๓. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบได้ให้ความสำคัญในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องมีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ และสะดวกในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง

โพสต์โดย หนู : [30 ก.ค. 2558 เวลา 04:44 น.]
อ่าน [526] ไอพี : 49.230.236.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม