ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี สำหรับนัก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย นางนัดดา บดิกาญจน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาเพื่อหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านชุด เรื่องเล่าจากตามี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบความพร้อมของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยกำหนดหน่วยเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) หนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 วันลอยกระทง เล่มที่ 2 รุ้งกินน้ำ เล่มที่ 3 นกกระจิบ เล่มที่ 4 หนูรักธรรมชาติ เล่มที่ 5 ลูกกตัญญู ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.65 ถึง 4.71 เฉลี่ยโดยรวม 4.69 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด และนำไปทดลอง ใช้ ครั้งที่ 1 กลุ่มทดลองรายบุคคล (Individual try out) แบบ (1:1:1) จำนวน 3 คน ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 68.67/68.33 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ นำไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group try-out) แบบ (3:3:3) จำนวน 9 คน ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 76.30/76.11 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ นำไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3 กับกลุ่มทดลองภาคสนาม (Individual Try-Out ) แบบ (10:10:10) จำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.82/ 81.00 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ (2) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 15 แผน ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการ 5 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.66 ถึง 4.73 เฉลี่ยโดยรวม 4.69 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด (3) แบบประเมินความพร้อมด้านการอ่าน เป็นแบบปรนัย ซึ่งมีตัวเลือกเป็นรูปภาพ ชนิด 3 ตัวเลือก และใช้ภาพแทนสัญลักษณ์ของข้อ และหน้า จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43-0.67 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.53- 0.93 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ KR20= 0.980 (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี เมื่อนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค เท่ากับ 0.997 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ t - test แบบ Independent สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ t - test แบบ Independent ผลการศึกษาพบว่า

1. หนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.61/84.32

2. ความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการเรียนด้วยหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี มีค่าเท่ากับ 0.7463 หมายความว่า นักเรียนมีความพร้อมด้านการอ่านเพิ่มขึ้น 0.7463 หรือคิดเป็นร้อยละ74.63

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากตามี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอ่าน อยู่ในระดับมาก ( = 2.78)

โพสต์โดย ขวัญ : [27 ก.ค. 2558 เวลา 09:16 น.]
อ่าน [489] ไอพี : 171.6.247.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม