ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเ

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุมาลี ฆังมณี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRCโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยกำหนดหน่วยเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง จำนวน 6 เล่มประกอบด้วย เล่มที่ 1 รังนกเลื่องชื่อ เล่มที่ 2 ร่ำลือขนมลา เล่มที่ 3 โอชาไข่ปลากระบอก เล่มที่ 4 ส่งออกกุ้งกุลา เล่มที่ 5 ออกพรรษาไหว้พระลาก เล่มที่ 6 นิยมมากแข่งเรือเพรียว ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.60 ถึง 4.68 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด และนำไปทดลองใช้ ครั้งที่ 1 กลุ่มทดลองรายบุคคล (Individual try out) แบบ (1:1:1) จำนวน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 67.78/66.67 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ นำไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group try out) แบบ (3:3:3) จำนวน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 73.70/73.33 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ นำไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3 กับกลุ่มทดลองภาคสนาม (Individual Try –Out ) แบบ (10:10:10) จำนวน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.47/82.11 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRCจำนวน 6 แผน ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการ 5 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.60 ถึง 4.69 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.57-0.64 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.80 - 0.93 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ KR20= 0.91 (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC เมื่อนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค เท่ากับ 0.879 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ t - test แบบ Independent ผลการวิจัย พบว่า

1. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วม มือเทคนิค CIRC มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.93/84.76

2. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7192 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้ มีความก้าวหน้าทางการเรียน เพิ่มขึ้น 0.7192 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.92

4. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญเมืองปากพนัง ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60)

โพสต์โดย ขวัญ : [27 ก.ค. 2558 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [500] ไอพี : 171.6.247.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม