ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

บทคัดย่อ

1. ความเป็นมาและแนวคิด

โรงเรียนบ้านต้นแซะ มียุทธศาสตร์การบริหาร ปีการศึกษา 2556 รูปแบบ TONSAEH MODEL โดยยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข 2553 การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้เป็นโรงเรียนยุคใหม่ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านต้นแซะ ให้ได้มาตรฐานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึก ให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน และสามารถให้นักเรียนนำทักษะความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตชนบท ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตเหมือนสังคมคนในตัวเมืองและมีชีวิตชีวาอยู่อย่างมีความสุข จากเงื่อนไขและหลักการสำคัญดังกล่าวโรงเรียนได้เพิ่มการสนับสนุนและหาแนวทางให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้กิจการของโรงเรียนได้ดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังคำกล่าวของ นงรัตน์ ศรีพรหม (2544 : 22) เมื่อผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของลูกในโรงเรียนแล้ว จะเกิดผลลัพธ์ทางบวกหลายประการ พบว่า อัตราการขาดเรียนลดลง ทัศนคติต่อโรงเรียนและความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียนดีขึ้น เพื่อแสดงถึงผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารร่วมกับคณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนที่ร่วมกัน ให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงศักยภาพของผู้เรียนที่เป็นผลลัพธ์เป็นไปตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แสดงถึงตรรกะหรือนวัตกรรมที่เป็นความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และตรงตามหลักสูตรแกนกลางทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ปกครองในเขตบริการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจที่ส่งบุตรหลานเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้ที่มีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีส่วนร่วมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางสติปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นแซ ปีการศึกษา 2556

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นแซะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

3. วิธีดาเนินการ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นแซะ ผู้รายงานได้นำมาวิเคราะห์และสรุปเป็นกระบวนการในการเนินตามยุทธศาสตร์ TONSAEH MODEL มีการดำเนินการดังนี้

การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ เสนอกิจกรรมด้านพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นแซะ เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้

3. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อซักซ้อมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ร่วมวางแผนดำเนินการ โดยดำเนินการดังนี้

3.1 วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ซึ่งปรากฏอยู่ในสาระการเรียน 8 สาระวิชาการเรียนรู้ทุกระดับชั้น

3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความตระหนัก ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ศึกษาแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมอื่นๆ

3.3 จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิทัศน์ในโรงเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลตามสภาพจริง

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกๆฝ่าย และสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2557 ผู้รายงานร่วมกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2556

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ยั่งยืน โดยผู้รายงานได้ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และดูแลผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจนเสร็จสิ้นภารกิจในทุกกิจกรรม

6. ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการสอนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ทุกรายการ

7. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นแซะ

จากการดำเนินกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตลอด ปีการศึกษา 2556 ประสบผลสำเร็จและดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ผลที่ได้รับ

จากการดำเนินพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และด้วยความสามารถที่มีวิธีการบริหารที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาดตลอดเวลา น่าอยู่น่าเรียน ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง และตกแต่ง อาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาด และมีสีสันสวยงามดูใหม่เสมอ เช่น ทาสีอาคารเรียน ห้องสุขาชาย-หญิง โรงอาหาร อาคารละหมาด ห้องพยาบาล ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และจัดตกแต่งจัดสวนหย่อม มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พร้อมจัดสวนหย่อมหน้าอาคารและใต้ต้นไม้ สวนสมุนไพร แปลงเกษตรแบบผสมผสาน จึงทำให้โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่สวยงาม สะอาดใหม่อยู่เสมอ ห้องเรียน ห้องพิเศษ มีบรรยากาศที่เป็นระเบียบ สะอาด และสวยงามน่าอยู่ บริเวณภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาดตลอดเวลา รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข ตลอดจนมีจิตใจในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ยั่งยืนตลอดไป

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระ จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 - 2556 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คือ ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น +5.27 ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น +5.10 และคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น +4.74

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านต้นแซะ ระหว่างปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น +6.35 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น +13.86 การงานฯ มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น +9.15 คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น +6.29 และภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น +6.12 ตามลำดับ

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวม หลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นแซะ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.12, S.D. = .62) เมื่อพิจารณาตามสถานะ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.16, S.D.=.56) รองลงมา คือ บุคลากรในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย ( =4.13, S.D.=.65) นักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( =4.11, S.D.=.68) และผู้ปกครองนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( =4.10, S.D.=.62)

โพสต์โดย krufadlee : [23 ก.ค. 2558 เวลา 08:18 น.]
อ่าน [580] ไอพี : 182.93.140.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม