ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนางาน โครงการสานฝันเด็ก ส.ว. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่ม

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนางานโครงการสานฝันเด็ก ส.ว. (การยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนและการเรียนต่อ

ผู้รายงาน นายประทีป สุวรรณาภัย

ปีการศึกษา 2556

คำสำคัญ การพัฒนางาน โครงการสานฝันเด็ก ส.ว.

บทสรุปของผู้บริหาร

รายงานการพัฒนางานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานการพัฒนางานโครงการสานฝันเด็ก ส.ว. (การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการเรียนต่อ ของโรงเรียนสลกบาตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 จำนวน 239 คน โดยใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ (Model Deming) ในการบริหารจัดการศึกษา และนำแนวคิดการกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน(Balanced scorecard) มากำหนดมุมมองที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการบริหาร โดยโครงการเริ่มดำเนินงานในปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 ผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า

1. ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครู

จากการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการ และสื่อเทคโนโลยีที่อย่างหลากหลาย พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการสอนของตนเองและการเรียนรู้ของนักเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียนโดยอิงพัฒนาการของนักเรียน มีการทำงานที่เป็นกระบวนการ มีค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมอันดี ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ข้าราชการครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในระดับอำเภอ ระดับเขตพื้นที่และระดับภาคและจากการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับนักเรียน

จากผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีองค์ความรู้รอบด้านเหมาะสมกับสายการเรียนที่นักเรียนเลือกนั้น พบว่า นักเรียนโรงเรียนสลกบาตรวิทยามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาทั้งด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และจากการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 มีระดับพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3.65 และหลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสานฝันเด็ก ส.ว. พบว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.73 ผลการทดสอบ O –net มีระดับพัฒนาการเพิ่มขึ้น ในภาพรวมมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 ตลอดจนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้รับรางวัลระดับภาค ระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด และนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ 80

3. ด้านการบริหารการจัดการ

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ (Model Deming) และนำแนวคิดการกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน(Balanced scorecard) มากำหนดมุมมองที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการบริหารสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยอมรับและมีความพึงพอต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา

จากผลการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนสลกบาตรวิทยา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารให้มีการกระจายอำนาจแบบมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าและผู้บริหารโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงานวิชาการ งานอำนวยการ งานกิจการนักเรียน และ งานบริหารทั่วไป โดยให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และจากการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อการศึกษาดังกล่าว ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการ โครงการสานฝันเด็ก ส.ว. (การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการศึกษาต่อ) เป็นเงินจำนวน 110,000 บาท

4. ความพึงพอใจ ของครู นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

จากการบริหารจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในรูปแบบของเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี และจากการดำเนินการตามโครงการสานฝันเด็ก ส.ว. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ชุมชน ผู้ปกครองและเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา สำหรับการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการศึกษาต่อ ซึ่งจากการให้การสนับสนุนดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีระดับพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อตามความสนใจและความถนัดของตนเอง

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสานฝันเด็ก ส.ว. พบว่า ครู นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากและเห็นควรพิจารณาให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ประทีป สุวรรณาภัย : [22 ก.ค. 2558 เวลา 21:43 น.]
อ่าน [510] ไอพี : 125.25.235.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม