ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายสุรชัย ฟองฤทธิ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปีที่ศึกษาค้นคว้า ๒๕๕๗

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ ๓) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ และ ๔) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๓๑ คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ จำนวน ๕ ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ จำนวน ๑๘ แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ จำนวน ๑ ฉบับ เป็นแบบปรนัย จำนวน ๔๐ ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจองนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ จำนวน ๑ ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล และ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

๑. ชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๒.๐๙/๘๔.๖๐ ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ๘๐/๘๐ เมื่อเรียงตามชุดกิจกรรม พบว่า ชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ มีประสิทธิภาพเรียงจากชุดที่ ๑ ถึงชุดที่ ๕ เท่ากับ ๘๑.๘๕/๘๑.๒๙, ๘๑.๕๕/๘๑.๙๔, ๘๑.๙๔/๘๓.๒๓, ๘๒.๒๖/๘๑.๙๔ และ ๘๒.๙๑/๘๒.๑๕ ตามลำดับ

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๓. ชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ ๐.๗๓๖๙ แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ๐.๗๓๖๙ หรือคิดป็นร้อยละ ๗๓.๖๙

๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายชุดกิจกรรม เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ชุดที่ ๑ กำเนิดและชนิดของเสียงในภาษาไทยอยู่ในระดับมากที่สุด ชุดที่ ๒ เสียงสระในภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุด ชุดที่ ๓ เสียงพยัญชนะในภาษาไทยอยู่ในระดับมากที่สุด ชุดที่ ๔ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยอยู่ในระดับมากที่สุด และ ชุดที่ ๕ การประกอบเสียงเป็นพยางค์และคำในภาษาไทย อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง แสงได้เพิ่มขึ้นและเป็นสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน ที่นำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธญมศึกษาปีที่ ๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย pta : [6 พ.ค. 2558 เวลา 11:49 น.]
อ่าน [540] ไอพี : 180.180.121.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม