ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ผู้ศึกษา นายสุเทพ ธีรัชสกุล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และ 2. เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 119 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 คน บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือน พ.ค. 2555 ถึงเดือน มี.ค. 2556 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า และแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ผลการศึกษาพบว่า

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณโรงเรียน วังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x̄= 2.44, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่มีระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄= 2.88, S.D. = 0.67) รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดสรรงบประมาณ (x̄ = 2.66, S.D. = 0.50) และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ( x̄= 2.63, S.D. = 0.49) ตามลำดับ ด้านที่มีสภาพการบริหารงบประมาณที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดและอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ( x̄= 1.86, S.D. = 0.44) ด้านการบริหารการเงิน ( x̄= 2.24, S.D. = 0.47) ด้านการบริหารบัญชี ( x̄= 2.34, S.D. = 0.61) และด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ( x̄= 2.48, S.D. = 0.49)

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณโรงเรียน วังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x̄= 2.06, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีสภาพปัญหาในการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย ( x̄=2.14, S.D. = 0.60) รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารการเงิน มีสภาพปัญหา ในการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย (x̄ =2.14, S.D. = 0.60) ด้านที่มีสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄ =1.98, S.D. = 0.53) ได้แก่ ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

3.1 ด้านการจัดทำและเสนอของบประมาณ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) เพื่อการจัดทำแผนงบประมาณให้ชัดเจน จัดอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน และส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ ศึกษาเอกสาร คู่มือ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ งบประมาณ ให้เข้าใจก่อนการจัดทำแผนงบประมาณ

3.2 ด้านการจัดสรรงบประมาณ ควรมีการจัดวงเงินเพื่อดำเนินการให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน และดำเนินงานการเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณตามกรอบของเวลาดำเนินการและลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยตรง

3.3 ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ควรจัดอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนหาเอกสาร คู่มือในการจัดทำรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานที่มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถนำไปปฏิบัติได้และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างจริงจังและกำหนดภาระหน้าที่ขอบข่ายงานการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ชัดเจน

3.4 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้เห็นความสำคัญของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและร่วมวางแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา และกำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ของโรงเรียน

3.5 ด้านการบริหารการเงิน ควรกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและจัดทำคู่มือ หรือแนวปฏิบัติงานทางการเงินที่เจ้าหน้าที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้

3.6 ด้านการบริหารบัญชี ควรจัดอบรมสัมมนาทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดจนจัดหาคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการบริหารบัญชีและกำกับติดตาม ตรวจสอบการจัดทำบัญชีการเงินให้เป็นปัจจุบัน

3.7 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมสินทรัพย์เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วและจะเป็นการลดภาระงานให้กับบุคลากรและจัดหาเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ที่ทันสมัยและส่งเสริมให้ครูและบุคลาการที่ปฏิบัติงานศึกษาหาความรู้ กฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

โพสต์โดย นายสุเทพ ธีรัชสกุล : [6 พ.ค. 2558 เวลา 11:18 น.]
อ่าน [599] ไอพี : 183.89.221.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม