ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จัง

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้แก่ 4.1) คุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 4.2) คุณภาพของนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 4.3) ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 562 คน ได้แก่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน (ศึกษาจากกลุ่มประชากร) 2.2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ศึกษาจากกลุ่มประชากร) 2.3) ครู จำนวน 38 คน (ศึกษาจากกลุ่มประชากร) 2.4) นักเรียน และผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนี้ ได้มาจากเกณฑ์กำหนดขนาดการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจ์ซีและ มอร์แกน (Krejeie and Morgan) ซึ่งประกอบด้วย 2.4.1) นักเรียน จำนวน 254 คน และ 2.4.2) ผู้ปกครอง จำนวน 254 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ โดยเริ่มจาก วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ในด้านความเหมาะสมของการกำหนดโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับสภาพแวดล้อม ความสอดคล้องของเป้าหมายโครงการกับนโยบายและสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ ความต้องการและความจำเป็นของการกำหนดโครงการและความพร้อมของปัจจัยเพื่อการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมทุกรายการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ในด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของผู้บริหาร เจตคติ ความรู้และความสามารถของครู ความเหมาะสม เพียงพอของสื่อ เครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมทุกรายการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติงานของการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ในด้านการวางระบบการบริหารจัดการระบบ การดำเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรม แนะแนวและการให้บริหารแนะแนว การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาและการผดุงรักษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมทุกรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยมีการประเมินดังนี้

4.1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สรุปได้ดังนี้

4.3.1 ความพึงพอใจของครูต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4.3.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สรุป จากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ทั้ง 4 ด้าน คือด้านสภาพแวดล้อม(Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้นการดำเนินโครงการนี้จึงบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการตามที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง : [5 พ.ค. 2558 เวลา 00:42 น.]
อ่าน [491] ไอพี : 27.55.15.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม