ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวนัยนา ศรีษะมน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลง

กรุงเทพมหานคร

ปีที่พิมพ์ 2557

บทคัดย่อ

การศึกษารายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ นักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน ชุดกระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผู้รายงานเลือกโดยใช้สุ่มแบบเจาะจง (Purposive sample) เป็นเพศชาย 13 คน เป็นเพศหญิง 19 คน รวมจำนวน 32 คน นวัตกรรมที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา จำนวน จำนวน 5 เล่ม พร้อมแบบทดสอบท้ายเล่ม เล่มละ 10 ข้อ ได้แก่เล่มที่ 1 ม้วนกระดาษสร้างประดิษฐ์ เล่มที่ 2 กล่องน้อยกลอยใจ เล่มที่ 3 ตลับทองของมีค่า เล่มที่ 4 กล่องทิชชูสานสรรค์ และเล่มที่ 5 กล่องม้วนหรรษา สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test) แบบ t - dependent ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างมีประสิทธิภาพ 80/80 จาการศึกษาพบว่า การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพของผลการประเมินระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 82.75 และมีค่าประสิทธิภาพของผลการทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 80.16 ซึ่งค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 82.75/80.16 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 แสดงว่า การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.22 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.634 กับ ผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.03 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.095 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า จากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด กระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดกระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน ชุดกระดาษม้วนชวนหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.269 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจำนวน 2 ข้อ คือ ด้านรูปแบบกิจกรรม ข้อที่ 4) การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน และทุกครั้ง และด้านสื่อการเรียนการสอน ข้อที่ 8) เอกสารประกอบการเรียนมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ชัดเจน เมื่อศึกษาแล้วสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.000 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านรูปแบบกิจกรรม ข้อที่ 3) การจัดกิจกรรมน่าสนใจและน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.177 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน ข้อที่ 6) นักเรียนสามารถนำสื่อเอกสารประกอบการเรียนมาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนได้ตลอดทั้งชั่วโมงที่เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.058 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ยังมีนักเรียนบางคนที่ไม่สามารถนำเอกสารประกอบการเรียนไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนได้ตลอดเวลา ซึ่งจากการสังเกตของผู้รายงานพบว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะต้องเรียนรู้โดยมีครูสาธิตให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติจริงมากกว่า และครูจะต้องสาธิตอย่างช้าๆ ที่ละขั้นตอน นักเรียนจึงจะสามารถประดิษฐ์ได้ตามแบบที่กำหนดในเอกสารประกอบการเรียน

ข้อเสนอแนะในการศึกษา ควรเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมบทที่เกี่ยวกับ การสร้างสรรค์กระดาษม้วนเป็นชิ้นงานอื่นๆ ซึ่งต้องมีขั้นตอนที่ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ผู้รู้ผู้ชำนาญ พิพิธภัณฑ์เครื่องสาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่จากรายการโทรทัศน์ แล้วให้นักเรียนจับกลุ่มสร้างชิ้นงานขึ้นมา โดยเรียกว่า โครงงานการประดิษฐ์กระดาษม้วนเป็นของใช้อื่นๆ ซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมนี้ จะเป็นการศึกษา ขั้นตอนการสังเคราะห์ของนักเรียนนั่นเอง

โพสต์โดย Naiya : [22 เม.ย. 2558 เวลา 16:44 น.]
อ่าน [678] ไอพี : 49.230.205.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ Naiya

  ความคิดเห็นที่ 1

สามารถติดต่อขอนวัตกรรมไปสอนได้นะคะ

วันที่โพสต์ [22 เม.ย. 2558 เวลา 17:01 น.] ไอพี : [49.230.205.48] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม