ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน ประก

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบ

การเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มุ่งเน้นให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานจากผู้สอน ผู้ถ่ายทอด มาเป็นผู้นำในการเรียนรู้

โดยเสนอแนะวิธีการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ลงมือค้นพบความรู้จากการปฏิบัติ

ของตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน รวมถึงตระหนักในการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้รายงานจึงได้นำเอกสารประกอบการเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

มาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม โดยมีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบ

กลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

เอกสารประกอบการเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 15 คนโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมุติฐานด้วย t – test

ผลการศึกษาพบว่า

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 88.49/86.67

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.7183 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.83

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนเพิ่มขึ้นสูงก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60)

โดยสรุป การจัดกิจกรรมโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ช่วยพัฒนากระบวนการกลุ่มได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพทำให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จของตนเองไม่มีวิตกกังวลสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จึงขอสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้นำเอกสารประกอบการเรียน ไปใช้ให้แพร่หลายต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง โอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ สำเร็จได้เนื่องจากได้รับความรู้ คำแนะนำเป็นอย่างดีจาก 1) นางปรียา มะโนดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 2) นางสาวยุพิน ตั้งขันติวิริยะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน อนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 3) นางศุภลักคญ์ อุ่นทะยา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 4) นายสุขสรรค์ ใจทาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิก โนนตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 5) นางสายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่กรุณาอำนวยความสะดวกในการทดลองเครื่องมือสำหรับงานวิจัย

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ที่ให้ การสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ที่ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ และขอขอบคุณคณะครู กลุ่มสถานศึกษาพื้นที่ ที่ 17 ที่กรุณาเผยแพร่ผลงานและนำไปใช้อย่างกว้างขวาง

ประโยชน์และคุณค่าจากการรายงานครั้งนี้ ผู้รายงานขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา มารดา ครู-อาจารย์ ที่มีส่วนส่งเสริมให้การดำเนินการลุล่วงลงด้วยดี

นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์

โพสต์โดย Fighting : [22 เม.ย. 2558 เวลา 14:34 น.]
อ่าน [618] ไอพี : 27.55.215.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม