ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั

การประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มิติด้านการสอน (Instructional Dimensions) 2) เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มิติด้านสถาบัน (Institutional Dimensions) 3) เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มิติด้านพฤติกรรม (Behavioral Dimensions) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จำนวน 4 คน ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จำนวน 54 คน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จำนวน 649 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ รวม 720 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 11 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกับมิติด้านการสอน 2) แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับมิติด้านสถาบัน ในประเด็นด้านนักเรียน 3) แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับมิติด้านสถาบัน ในประเด็นด้านนักเรียน 4) แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับมิติด้านสถาบัน ในประเด็นด้านครู 5) แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับมิติด้านสถาบัน ในประเด็นด้านครู 6) แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู เกี่ยวกับมิติด้านสถาบัน ในประเด็นด้านผู้บริหาร 7) แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับมิติด้านสถาบัน ในประเด็นด้านครอบครัว 8) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามสภาพจริง เกี่ยวกับมิติด้านพฤติกรรม ในประเด็นด้านความรู้ 9) แบบรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามสภาพจริง เกี่ยวกับมิติด้านพฤติกรรม ในประเด็นด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 10) แบบรายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามสภาพจริง เกี่ยวกับมิติด้านพฤติกรรม ในประเด็นด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 11) แบบรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามสภาพจริง เกี่ยวกับมิติด้านพฤติกรรม ในประเด็นด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ประเด็น ส่วนตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 12 ตัวชี้วัดตัว และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มิติด้านการสอน (Instructional Dimensions) โดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด มีดังนี้

1.1 ด้านการจัดระบบการเรียนการสอน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

1.2 ด้านการจัดเนื้อหาวิชา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

1.5 ด้านงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มิติด้านสถาบัน (Institutional Dimensions) โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

2.1 ด้านนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

2.2 ด้านครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

2.3 ด้านผู้บริหาร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

2.4 ด้านครอบครัว พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มิติด้านพฤติกรรม (Behavioral Dimensions) โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับปานกลาง และตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

3.1 ด้านความรู้ พบว่า พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3.2 ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

3.3 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับปานกลาง

3.4 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก โดยการประเมินทั้ง 3 ประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และอยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น คือ มิติด้านการสอน และมิติด้านสถาบัน ระดับปานกลาง 1 ประเด็น คือ มิติด้านพฤติกรรม และตัวชี้วัดทั้ง 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 12 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านการประเมิน 1 ตัวชี้วัด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก 10 ตัวชี้วัด ระดับปานกลาง 1 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับน้อยที่สุด 1 ตัวชี้วัด

โพสต์โดย tswkittichai : [11 เม.ย. 2558 เวลา 06:03 น.]
อ่าน [752] ไอพี : 1.20.154.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม