ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ การเป็น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพระญาติการาม

(ศุภสุขบำรุง) ปีการศึกษา 2555 - 2556

ผู้ประเมิน นางดวงภัทร สุนิมิตร

ปีที่รายงาน 2557

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง) ปีการศึกษา 2555 - 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model ) กลุ่มตัวอย่างเป็นครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง) ใช้การสุ่มเจาะจง (Simple Random Sampling) โดยวิธีการเลือกครูที่จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ได้กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 22 คน และปีการศึกษา 2556 ได้กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 22 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง) กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยยกเว้น ผู้แทนครู และผู้บริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 13 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท เพื่อทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ สภาพพื้นฐาน และความเหมาะสมของบรรยากาศ สถานที่ในการจัดทำโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้น เพื่อทราบระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมการบริหารจัดการโครงการ และผู้สนับสนุนโครงการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ เพื่อทราบระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผลและการนำผลไปปรับปรุง และพัฒนา ฉบับที่ 4 ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ของนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และในท้องถิ่นของครู ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน และฉบับที่ 7แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อการดำเนินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และการนำเสนอข้อมูลตามสภาพจริงในลักษณะการพรรณนา ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง) ปีการศึกษา 2555 - 2556 มีดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2555) โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.10, S.D.=.13) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านสภาพพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.23, S.D.=.38) ส่วนด้านอื่นๆ ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง หลังดำเนินโครงการ(ปีการศึกษา 2556) โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74, S.D.=.20) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้านสถานที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.88, S.D.=.29) รองลงมาคือด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความต้องการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดหลังดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู ก่อนดำเนินโครงการ(ปีการศึกษา 2555) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.01, S.D.=.39) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.05, S.D.=.51) ส่วนด้านอื่นๆทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการดำเนินโครงการ(ปีการศึกษา 2556) โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77, S.D.=.20) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านบริหารจัดการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87, S.D.=.25) รองลงมาคือ ด้านของบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดหลังดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ก่อนดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2555) โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 2.97, S.D.=.12) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00, S.D.=.25) ส่วนด้านอื่นๆ ทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง หลังดำเนินโครงการ(ปีการศึกษา 2556) โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D.=.45) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา แต่ละด้านพบว่า การติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D.=.45) รองลงมาคือ การวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ทุกด้านผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดหลังดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

4. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ของนักเรียน ก่อนดำเนินโครงการ(ปีการศึกษา 2555)โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( = 2.98, S.D. = .30) และเมื่อพิจารณารายด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 2.99, S.D. = .27) และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ( = 2.96, S.D. = .39) หลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2556) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.52, S.D. = .45) และเมื่อพิจารณา รายด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 4.50, S.D. = .45) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = .45) เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดหลังดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

5. ผลการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น ก่อนดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2555)โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย ( = 2.94, S.D. = .41) หลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2556)โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.70, S.D. = .36) เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดหลังดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

6. ผลการประเมินคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2555) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.04 , S.D. = .46) พิจารณารายด้าน พบว่าทั้งด้านการมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง ด้านการรู้จักตั้งคำถามเพื่อให้เหตุผลและด้านพฤติกรรมสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง หลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2556)โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D. = .26) พิจารณารายด้าน พบว่าทั้งด้านการมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง ด้านการรู้จักตั้งคำถามเพื่อให้เหตุผลและด้านพฤติกรรมสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัด หลังดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

7. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนดำเนินโครงการ(ปีการศึกษา 2555) โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย ( = 3.01, S.D. = .35) และครูมีค่าเฉลี่ย ( = 2.98, S.D. = .36) หลังดำเนินโครงการ(ปีการศึกษา 2556) โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.42, S.D. = .12) และครูมีค่าเฉลี่ย ( = 4.28, S.D. = .32) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวม และรายตัวชี้วัดหลังดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

โพสต์โดย หนูดี : [19 มี.ค. 2558 เวลา 16:09 น.]
อ่าน [550] ไอพี : 125.26.142.104
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม