ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

ผู้ประเมิน นางสาวนลินี มีผิว

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์

ปีที่ประเมิน 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการด้านบริบทของโครงการด้านปัจจัยของโครงการด้านกระบวนการของโครงการและด้านผลผลิตของโครงการโดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนเทศาลวัดไทรเหนือ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน และครู จำนวน 30 คนในการประเมินครั้งนี้ผู้รายงานใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 347 คน โดยเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 181 คน ได้มาจากตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่กำหนดให้ของเคร็ซซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี. 2551: 204) แล้วคำนวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามระดับชั้นปีจากนั้นทำการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยใช้วิธีการจับฉลากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการและเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการใน5ด้านคือด้านความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมด้านความพร้อมของปัจจัยด้านความเหมาะสมในการดำเนินการของกระบวนการด้านผลผลิตของโครงการและด้านผลกระทบของโครงการแบ่งเป็น 5 ตอนคือตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการตอนที่ 2 แบบประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการตอนที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการตอนที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการตอนที่ 5 แบบประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านดังนี้

1. ด้านความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมองโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอยู่ในระดับมาก (μ = 4.11)

2. ด้านความพร้อมของปัจจัยของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอยู่ในระดับมาก (μ = 4.12)

3. ด้านความเหมาะสมในการดำเนินการของกระบวนการตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมาก (μ = 4.09)

4. ด้านผลผลิตของโครงการเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์สรุปผล

การประเมินด้านผลผลิตได้ดังนี้

4.1ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมที่จัดมากเป็นอันดับแรก คือ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอน คิดเป็นร้อยละ 23.53 รองลงมา คือ การสังเกตการสอน คิดเป็นร้อยละ 21.45 และกิจกรรมที่ปฏิบัติต่ำสุด คือ การจัดนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 0.35การจัดกิจกรรมนิเทศภายในตามกำหนดไว้ในโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ปีการศึกษา 2556พบว่า ได้ปฏิบัติทุกกิจกรรม (จำนวน 12 กิจกรรม) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

4.2ผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่

4.2.1 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามคิดเห็นของครู พบว่า อยู่ในระดับมาก (μ = 4.29)

4.2.2 การประเมินงานของครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของครู พบว่า อยู่ในระดับมาก (μ = 4.14)

4.2.3 การประเมินงานของครูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงตามความคิดเห็นของครู พบว่า อยู่ในระดับมาก (μ = 4.11)

4.2.4 การประเมินงานของครูเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานให้กับนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู พบว่า อยู่ในระดับมาก (μ = 4.33)

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมาก(μ= 4.18)

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556ตามความคิดเห็นของนักเรียน อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.14)

5. ด้านผลกระทบของโครงการ สรุปผล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนทำให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ โรงเรียนได้รับ12 รางวัล ผู้บริหารได้รับ 7 รางวัล ครูได้รับ 24 รางวัล และนักเรียนได้รับ 30 รางวัล นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2556ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด (นักเรียนมีผลเฉลี่ยร้อยละ 70 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด และระดับจังหวัด ได้แก่วิชาศิลปะและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

จากการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ได้พบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามโครงการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน และพัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้รายงานประเมินมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. จัดหาเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอและมีความสอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต จัดให้ผู้นิเทศที่สังเกตการสอนของครูอย่างมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลนำไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

2. ควรให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้นำเสนอข้อมูลเพื่อหาแนวทางพัฒนาแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานผลการดำเนินในแต่ละครั้งเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

3. นำผลข้อมูลที่จัดรูปแบบสารสนเทศที่ได้จากการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

4. การนิเทศภายในควรติดต่อประสานกับการนิเทศจากภายนอกรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

โพสต์โดย นลินี : [18 มี.ค. 2558 เวลา 21:26 น.]
อ่าน [673] ไอพี : 1.0.206.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม