ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องงานช่าง

ในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องงานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มี 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Research R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน มี 7 องค์ประกอบดังนี้

1. องค์ประกอบที่ 1 หลักการของเอกสารประกอบการสอน คือ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนจาก การใช้เอกสารประกอบการสอน

2. องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของเอกสารประกอบการสอน คือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน

4. องค์ประกอบที่ 4 สาระความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5. องค์ประกอบที่ 5 สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้

6. องค์ประกอบที่ 6 ระบบสังคม

7. องค์ประกอบที่ 7 หลักการตอบสนอง

8. องค์ประกอบที่ 8 สิ่งสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) : การออกแบบและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

การออกแบบพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวิธีการและรายละเอียด ดังนี้

1. เอกสารประกอบการสอนที่ออกแบบพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน

2. การตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำโดยนำเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ด้านหลักสูตรและการสอน

3. การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3.1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม 1:1 เท่ากับ 66.67/70.21

3.2 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม 3:3 เท่ากับ 74.78/79.54

3.3 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม 1:100 เท่ากับ 85.75/86.60

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการนำไปใช้ (Implementation : I) : การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน

การทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ผู้วิจัยได้นำเอกสารประกอบการสอน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นไปดำเนินการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 34 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 87.82/91.07

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development :D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอน

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ให้คำแนะนำ ในส่วนของเอกสารประกอบการสอนควรปรับขนาดอักษรให้เหมาะสมกับผู้เรียน จัดรูปเล่มให้สวยงาม และกระชับเนื้อหาในสื่อการสอน หรืออาจนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของนักเรียนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงปรับปรุงตามคำแนะนำ โดยใช้ขนาดอักษรให้เหมาะสม เพิ่มเติมรูปภาพประกอบให้สวยงาม และนำรายละเอียด

ที่เกี่ยวข้องที่ใกล้เคียงโรงเรียน

หลังจากนั้นผู้วิจัยนำเอกสารประกอบการสอนไปทดลองให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 30 คน ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน เท่ากับ 4.43

2. ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เรื่องงานช่างในบ้าน เพื่อส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และในด้าน

ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ครูอำพันธ์ : [6 มี.ค. 2558 เวลา 12:12 น.]
อ่าน [544] ไอพี : 49.230.82.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม