ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ

การบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และเพื่อวัดผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จำนวน 187 โรงเรียน มีวิธีการดำเนินการวิจัย 5 ระยะ คือขั้นตอนที่ 1

การร่างรูปแบบโดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย ขั้นตอนที่2 การสร้างรายละเอียดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ประกอบด้วย 1) การออกแบบและการจัดทำรายละเอียดการพัฒนาด้วยตารางสมเหตุสมผล (Log frame) และ 2) คู่มือโดยการประยุกต์ใช้ตารางสมเหตุสมผล (Log Frame) มาใช้ในการสร้างรายละเอียดการพัฒนาแต่ละโครงการขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ และการปรับปรุงรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 10 คน และการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วยกลุ่มรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มศึกษานิเทศก์ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มครูผู้สอน รวม 12 คน ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบในภาคสนามโดยทดลองใช้กับโรงเรียนในเขตอำเภอเลิงนกทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จำนวน 86 โรง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คู่มือการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการนำความรู้ทักษะตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สู่การปฏิบัติในภาระงาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการประเมินก่อนและหลังการพัฒนาด้วยค่าที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนที่ 5 การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยใช้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จำนวน 187 โรง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คู่มือการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการประเมินก่อนและหลังการพัฒนาด้วยค่าที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ส่วนที่ 1 ความนำเป็นส่วนนำของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักการวัตถุประสงค์ของรูปแบบและคำชี้แจง ส่วนที่ 2 รายละเอียดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละโครงการซึ่งนำเสนอในรูปโครงการแบบสมเหตุสมผล (log frame) มี 2 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 โครงการภาคทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นแนวทางดำเนินการพัฒนาความรู้ทักษะตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ให้มีความรู้และทักษะตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยนำรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาแบบผสมผสาน ดังนี้ 1) การจัดทำคู่มือ 2) การปฐมนิเทศ 3) การศึกษาด้วยตนเอง 4) การฝึกอบรม 5) การสืบค้น 6) การศึกษาเป็นกลุ่มและ 7) การศึกษาดูงานโดยการบูรณาการรูปแบบการพัฒนาและสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โครงการที่ 2 โครงการการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐานสู่สถานศึกษาเป็นแนวทางดำเนินการพัฒนารูปแบบการดำเนินการ ในระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนารูปแบบนำความรู้ทักษะตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จากการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานภาระงานอันจะส่งผลให้เกิดผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยนำรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาแบบผสมผสาน ดังนี้ 1) การสังเกตหรือการประเมิน 2) การให้ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง 3) การจัดระบบพี่เลี้ยง และ 4) การพัฒนาในงานโดยการบูรณาการรูปแบบการพัฒนาและสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เช่นกัน และเอกสารประกอบการพัฒนารูปแบบซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการพัฒนาตามรูปแบบการดำเนินการในแต่ละโครงการประกอบด้วยคู่มือการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จำนวน 5 ชุด ดังนี้ชุดที่ 1 จุดเน้นห้องเรียนอนุบาลเหมือนบ้าน

ชุดที่ 2 จุดเน้นห้องสมุดมีชีวิตชุดที่ 3 จุดเน้นสถานศึกษาพอเพียงชุดที่ 4 จุดเน้นที่รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะและชุดที่ 5 จุดเน้นส้วมสุขสันต์และส่วนที่ 3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในภาคสนามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการทดลองในภาคสนาม คือ แบบประเมินการนำความรู้ทักษะไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 4 แนวทางเงื่อนไขตัวชี้ความสำเร็จในการนำรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไปใช้เป็นการสร้างความเข้าใจและศึกษาแนวทางการนำรูปแบบการดำเนินงานไปใช้ประกอบด้วย 1) แนวทางการนำรูปแบบการดำเนินงานไปใช้ 2) เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบการดำเนินงาน และ 3) ตัวชี้วัดความสำเร็จของรูปแบบการดำเนินงานจากที่กล่าวมาข้างต้นจึงพอสรุปส่วนประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือ พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการพัฒนาตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการนำความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติในภาระงานตามคู่มือการดำเนินงานก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยการนำความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติภาระงานตาม

การพัฒนาตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 หลังการพัฒนาตามคู่มือสูงกว่าก่อนการพัฒนา

3. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพของผู้เรียนตามจุดเน้นพื้นฐาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ภาพรวมเฉลี่ยของการพัฒนาภายหลังการบริหารจัดการโดยใช้คู่มือสูงกว่าระยะก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ทุกจุดเน้น

โพสต์โดย badanntina : [3 ก.พ. 2558 เวลา 20:51 น.]
อ่าน [524] ไอพี : 27.55.223.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม