ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา

ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละเล่ม ด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้4) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้และ 5) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 คน เป็นนักเรียนชาย 11 คน และนักเรียนหญิง 39 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้งหมดจำนวน7เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งหนังสืออ่านเพิ่มเติม

มีทั้งหมดจำนวน7เล่ม ดังนี้

- เล่มที่ 1 เรื่อง เรามารู้จักกับคอมพิวเตอร์กันเถอะ

- เล่มที่ 2 เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์

- เล่มที่ 3 เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

- เล่มที่ 4 เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์

- เล่มที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

- เล่มที่ 6 เรื่องบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

- เล่มที่ 7 เรื่อง ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ทั้งหมดจำนวน 7 เล่ม เฉลี่ยเท่ากับ 63.46 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 70 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.65 (E1) และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 26.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.60 (E2) ดังนั้น E1/E2

มีค่า 90.65/88.60

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล ด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ มีค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่า นักเรียน

ที่เรียนด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ทั้งหมดจำนวน 7 เล่ม ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีการพัฒนาทางการเรียน และมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75.00

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อการเรียนด้วยการใช้หนังสือ

อ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.29 อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21101 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ควรสนับสนุน

ให้ครูผู้สอนจัดการสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

โพสต์โดย กุ้ง : [3 ก.พ. 2558 เวลา 19:31 น.]
อ่าน [606] ไอพี : 171.5.133.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม