ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนัก

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน นายสุภชัย จันปุ่ม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ และ 5) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ใช้วิธีวิทยาในการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารและแหล่งบุคคล ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 คน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 33 คน ครูผู้สอน จำนวน 263 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 271 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 6 ฉบับ แบบบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 ฉบับ และแบบบันทึกการศึกษาเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ยังพบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสอดคล้องกับปัญหาและข้อเสนอแนะในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่แสดงถึงสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็นด้านการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนมากยิ่งขึ้น แสดงว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ควรจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการ แสดงว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการจึงสามารถดำเนินโครงการได้

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม แสดงว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีการดำเนินงานโครงการบรรลุตามแผนโครงการจึงสามารถดำเนินโครงการต่อได้

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการตามตัวชี้วัดด้านจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และจำนวนเหรียญทองที่ได้รับจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ พบว่า ปีการศึกษา 2556 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555 ทุกตัวชี้วัด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด ส่วนตัวชี้วัดด้านศักยภาพนักเรียน พบว่า ศักยภาพของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะอย่างเต็มที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาคและระดับชาติ แสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ

5. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียน ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

จากผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิตของโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวข้างต้น เป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความพร้อมด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า มีกระบวนการดำเนินงานบรรลุตามแผนโครงการ ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ โดยผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ดังนั้น จึงควรดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย ภูมิ : [3 ก.พ. 2558 เวลา 10:13 น.]
อ่าน [584] ไอพี : 10.1.3.96, 202.143.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม