ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชื่อผู้ประเมิน นางวรินพร เจริญแล้ว

ที่ปรึกษา

1. ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร

2. นางมนฤดี กีรติพรานนท์

3. นายบุญชู กล้าแข็ง

4. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์

5. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการประเมินเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดังนี้ ด้านบริบทของโครงการ (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ(Input) ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จำนวน 647 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทำการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบทของโครงการมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านผลผลิตของโครงการ และด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

2. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้านบริบทของโครงการโดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมที่ระบุไว้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนสามารถส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสา ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้อย่างแท้จริง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ ความพร้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

3. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการของผู้บริหารโรงเรียน มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จำนวนบุคลากร ที่ดำเนินงานมีเพียงพอและเหมาะสมและผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนภายนอกสถานศึกษา

4. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือการให้ความรู้ แก่นักเรียนเกี่ยวกับการจัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงแก่บุคลากร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินต่ำสุด คือ การประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินที่พัฒนาขึ้น

5. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เป็นประเภทต่างๆ ด้านจิตอาสา และโรงเรียนและชุมชนมีการร่วมมือในการส่งเสริมการให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ ผลการประเมินต่ำสุด คือ ชุมชนมีโอกาสได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามโครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของโรงเรียน

โพสต์โดย prapanpo : [22 ม.ค. 2558 เวลา 05:37 น.]
อ่าน [542] ไอพี : 101.51.154.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม