ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2555 - 2556

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 3) คุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 3.1) มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 3.2) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโดยมีการประเมินสองลักษณะ คือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้แบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 จำนวน 671 คน กลุ่มตัวอย่างครูปีการศึกษา 2555 จำนวน 74 คน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 79 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 จำนวน 671 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 จำนวน13 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง 7 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับ ระหว่าง .734 - .852

และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวิเชียรชม มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 7 ปีการศึกษา 2555 – 2556 ตามสภาพจริง จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555 – 2556 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสองกลุ่ม โดยปีการศึกษา 2555 ความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.11, S.D. = .23) รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (x̄ = 3.80, S.D. = .15) และปีการศึกษา 2556 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.51, S.D. = .13) รองลงมา คือ ครู (x̄ = 4.46, S.D. = .22)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555 – 2556 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านงบประมาณ ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ด้านความเหมาะสมการบริหารจัดการ และด้านผู้สนับสนุนโครงการ โดยรวม พบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ย

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน การวางแผน

การดำเนินการ การติดตาม การประเมินผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามกลุ่ม โดยปีการศึกษา 2555 ความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.28, S.D. = .43) รองลงมา คือ ผู้ปกครอง (x̄ = 4.19, S.D. = .65) ส่วนความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ = 3.97 , S.D. = .26 )และปีการศึกษา 2556 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.47, S.D. = .58) รองลงมา คือ นักเรียน (x̄ = 4.40, S.D. = .48) ส่วนความคิดเห็นของ ครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ = 4.25 , S.D. = .19 )

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555 – 2556 จำแนกเป็น

4.1 คุณภาพการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามกลุ่ม โดยปีการศึกษา 2555 ความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.26 , S.D. = .24) รองลงมา คือ ครู (x̄ = 4.13 , S.D. = .37) และปีการศึกษา 2556 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.47 , S.D. = .54) รองลงมา คือ ครู (x̄ = 4.43 , S.D. = .43)

4.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน และการเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามกลุ่ม โดยปีการศึกษา 2555 ความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.30, S.D. = .58) รองลงมา คือ ผู้ปกครอง (x̄ = 4.17, S.D. = .60) ส่วนความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ = 3.92, S.D. = .76)และปีการศึกษา 2556 ความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.53, S.D. = .49) รองลงมา คือ ครู (x̄ = 4.52, S.D. = .54) ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ = 4.51 , S.D. = .53 )

4.3 คุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรชม จำแนกเป็น

4.3.1 มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.88 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.44 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4. ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2555-2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสี่กลุ่ม โดยปีการศึกษา 2555 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.12 , S.D. = .67) รองลงมา คือ นักเรียน (x̄ = 4.04 , S.D. = .70) ส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ = 3.90, S.D. = .24) และปีการศึกษา 2556 ความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.62 , S.D. = .49) รองลงมา คือ ครูและผู้ปกครอง (x̄ = 4.52 , S.D. = .48) ส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ = 4.38, S.D. = .44)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

1.2 โรงเรียนควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

1.3 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียง ผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

1.4 ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาหรือดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพครู ที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทำให้คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น อันจะสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องได้

2.2 ควรประเมินผลกระทบของโครงการในระยะยาว เช่น ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวิเชียรชม

2.3 ควรนำรูปแบบหรือวิธีการประเมินอื่น ๆ นอกเหนือจากการประเมินโดยใช้ซิป โมเดล (CIPP Model) มาประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิเชียรชม เพื่อการยืนยันผล

โพสต์โดย cha : [21 ม.ค. 2558 เวลา 14:32 น.]
อ่าน [644] ไอพี : 118.175.229.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม