ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ของนักเรียนโรงเรียน พนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ก

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ของนักเรียนโรงเรียน พนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ผู้ประเมิน นายชัยณรงค์ ลอยประโคน

สังกัด โรงเรียนพนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ของนักเรียนโรงเรียนพนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัยของนักเรียนโรงเรียนพนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stuffebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ จำนวนทั้งหมด 306 คน ประกอบไปด้วย ครู จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 162 คน และผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 132 คน ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาโดยใช้เกณฑ์การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและหาความเชื่อมั่นจากกลุ่มทดลอง ประกอบไปด้วย ฉบับที่ 1 สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 และฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า

1. ผลการประเมินการดำเนินโครงการโดยภาพรวมจากการประเมินของครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้อง และการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด

( x̄ = 4.68, S.D. = 0.42) ด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.70, S.D. = 0.35) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.70, S.D. = 0.45) ด้านกระบวนการ

ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.63, S.D. = 0.47) และด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.70, S.D. = 0.42))

2. ผลการประเมินจากความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการด้านผลผลิต เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา ที่เกิดกับนักเรียนหลังจากการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติและเหมาะสมในระดับมาก

(x̄ = 4.40, S.D. = 0.79) ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นว่า โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนได้นำหลักธรรมในทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีการปฏิบัติและเหมาะสมในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄ = 4.86, S.D. = 0.39) และนักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีความสอดคล้องและเหมาะสม

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄ = 3.20, S.D. = 0.98)

3. ผลการประเมินจากความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

ด้านผลผลิต เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา ที่เกิดกับนักเรียนหลังจากการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติและเหมาะสมในระดับมาก (x̄ = 4.30, S.D. = 0.99) ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติและเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x̄= 4.85, S.D. = 0.36) และโรงเรียนได้แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการนี้

มีการปฏิบัติและเหมาะสมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄ = 2.96, S.D. = 0.99)

จากความคิดเห็นเพิ่มเติม จุดเด่น และจุดด้อยของโครงการ พบว่า จุดเด่นของโครงการ คือ โครงการนี้ทำให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับความสะอาด มีระเบียบ สุภาพ และตรงต่อเวลา ระหว่างและหลังจากการดำเนินโครงการได้อย่างชัดเจน จุดด้อยของโครงการ คือ นักเรียนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในช่วงการดำเนินและหลังการดำเนินโครงการในช่วงเวลาที่สั้น เมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆ มีส่วนทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี

การแสดงพฤติกรรมดังกล่าวลดลง เนื่องจากไม่มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมคุณธรรมที่ดีนี้ให้เกิดอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ครูแมว : [20 ม.ค. 2558 เวลา 19:16 น.]
อ่าน [572] ไอพี : 27.55.202.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม