ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีการสอนตามโครงการ MSD IN-STEP

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีการสอนตามโครงการ

MSD IN-STEP ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางลลิตา อักษร

สถานศึกษา โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอนตามโครงการ MSD IN-STEP ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาดัชนี

ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอน ตามโครงการ MSD IN-STEP

ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอน ตามโครงการ MSD IN-STEP

ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอน ตามโครงการ MSD IN-STEP ประกอบ

แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์

ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด

ได้แก่ แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน

4 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีการสอน ตามโครงการ

MSD IN-STEP เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน ใช้เวลา

15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนี

ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 มีค่าความยากง่าย(P) ตั้งแต่ 0.53-0.73 ค่าอำนาจการจำแนก (B)

ตั้งแต่ 0.30-0.73 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ(rcc)เท่ากับ 0.83 และ แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี

การสอน ตามโครงการ MSD IN-STEP ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แอลฟา

(Alpha Coefifieient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใช้ ได้แก่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาเป็นดังนี้

1. ผลการหาประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอนตามโครงการ MSD IN-STEP ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.54/76.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดไว้คือ 75/75

2. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอน

ตามโครงการ MSD IN-STEP ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5652 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน

เพิ่มขึ้น 0.5652 คิดเป็นร้อยละ 56.52

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอน ตามโครงการ MSD IN-STEP ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า มีผู้เรียนจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00

ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ70และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 84.21

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอนตามโครงการ MSD IN-STEP ประกอบ

แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการสอนตามโครงการ MSD IN-STEP ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ส่งผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ สมควรที่ครูผู้สอนนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ MSD

IN-STEP ประกอบแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โพสต์โดย ืnok : [20 ธ.ค. 2557 เวลา 16:26 น.]
อ่าน [604] ไอพี : 10.0.100.3, 116.58.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม