ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ เสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโ

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ

เสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา 2556

ลักษณะผลงาน : รายงานการพัฒนางานที่เกี่ยวกับผลจากการบริหารสถานศึกษา

ผู้รายงาน : นางวิไลวรรณ์ มณีรักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 3) ผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 4) ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 (มาตรฐานที่ 2) 5) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ประชากรครู ปีการศึกษา 2556 จำนวน 34 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 303 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 303 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง ได้แก่ แบบบันทึกผลการประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามสภาพจริง และแบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 (ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์) รวม 2 ฉบับ 2) แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .83 - .97 ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านความต้องการและความจำเป็น ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านความพอเพียงของงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33,  = .58) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินกิจกรรม ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา ประเมินระหว่างการดำเนินการ โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มผู้ประเมิน พบว่าปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ปรากฏผลดังนี้

4.1 คุณภาพการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่าการศึกษา 2556 โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มผู้ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่าปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มผู้ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ ก่อนการดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2556 พบว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ หลังการดำเนินโครงการโดยภาพรวมพบว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลงทุกรายการ โดยปีการศึกษา 2556 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง ร้อยละ54.6 พฤติกรรมที่ลดลงค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พฤติกรรมลักทรัพย์ สารเสพติด ทำลายทรัพย์ และแต่งกายผิดระเบียบ ตามลำดับ ทุกรายการผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

4.4 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2556 ตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ พบว่าคุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 88.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันคือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รองลงมาคือ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างและตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ ผ่านเกณฑ์กำหนด ทุกตัวบ่งชี้

4..5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มผู้ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ที่สะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน

2. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนควรส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบในการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียน

4. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการบันทึกความดีในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นนิสัย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการ/วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อย ทุกโครงการโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสม

2. ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ควรวิจัยเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

โพสต์โดย วิไลวรรณ์ : [12 ธ.ค. 2557 เวลา 09:22 น.]
อ่าน [587] ไอพี : 113.53.18.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม