ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 2) เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

หน่วยที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม สำคัญอย่างไร

หน่วยที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม สู่กิจกรรมฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นหน่วยย่อยเพื่อฝึกกิจกรรมจำนวน 3 หน่วย คือ

หน่วยย่อยที่ 1 สามัคคีคือพลัง

หน่วยย่อยที่ 2 ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

หน่วยย่อยที่ 3 กตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี

หน่วยที่ 3 มุ่งมั่นปฏิบัติ กำกับ ติดตามผล

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีการศึกษา 2556 จำนวน 190 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 47 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

2. แบบประเมิน คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน ก่อนและหลังการใช้ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t-test (dependent Samples)

ผลการวิจัย

1) ผลการสร้างและหาคุณภาพคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ตอนที่ 1 โดยรวมมีระดับคุณภาพดี ( x̄ = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมก ( การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 2) เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

หน่วยที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม สำคัญอย่างไร

หน่วยที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม สู่กิจกรรมฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นหน่วยย่อยเพื่อ

ฝึกกิจกรรมจำนวน 3 หน่วย คือ

หน่วยย่อยที่ 1 สามัคคีคือพลัง

หน่วยย่อยที่ 2 ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

หน่วยย่อยที่ 3 กตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี

หน่วยที่ 3 มุ่งมั่นปฏิบัติ กำกับ ติดตามผล

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีการศึกษา 2556 จำนวน 190 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 47 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

2. แบบประเมิน คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน ก่อนและหลังการใช้ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 2

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t-test (dependent Samples)

ผลการวิจัย

1) ผลการสร้างและหาคุณภาพคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ตอนที่ 1 โดยรวมมีระดับคุณภาพดี ( การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 2) เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

หน่วยที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม สำคัญอย่างไร

หน่วยที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม สู่กิจกรรมฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นหน่วยย่อยเพื่อ

ฝึกกิจกรรมจำนวน 3 หน่วย คือ

หน่วยย่อยที่ 1 สามัคคีคือพลัง

หน่วยย่อยที่ 2 ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

หน่วยย่อยที่ 3 กตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี

หน่วยที่ 3 มุ่งมั่นปฏิบัติ กำกับ ติดตามผล

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีการศึกษา 2556 จำนวน 190 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 47 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

2. แบบประเมิน คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน ก่อนและหลังการใช้ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t-test (dependent Samples)

ผลการวิจัย

1) ผลการสร้างและหาคุณภาพคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ตอนที่ 1 โดยรวมมีระดับคุณภาพดี ( x̄=4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมก ( x̄=4.67) ด้านความถูกต้องครอบคลุมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̄=4.50) ด้านความเป็นประโยชน์มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̄=4.45) และ ด้านความเป็นไปได้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̄=4.33) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าด้านความเป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามความต้องการ และความสนใจของครูผู้สอน และให้ติดตามผล การจัดกิจกรรม โดยเน้นผลที่เกิดขึ้นหลังการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเป็นไปได้ เป็นไปตามความต้องการ เพื่อนำไปใช้ได้จริง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ด้านความเหมาะสม เนื้อหาเหมาะสมทันสมัย เน้นประเด็นสำคัญของเนื้อหาแต่เนื้อหาน้อยเกินไป ควรเพิ่มให้มากขึ้น และมีรูปภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา ด้านความถูกต้องครอบคลุม รูปเล่ม ภาพประกอบ มีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรจัดเรียงเน้นหัวข้อสำคัญ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย 2) เพื่อประเมินผลการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 พบว่าผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการใช้ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 3.)ผลการประเมินผลการใช้ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ( x̄=4.60) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า

คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม และทำให้มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้น อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x̄=4.72) รองลงมาคือคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ทำให้เข้าใจแนวทางการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับดีมาก ( x̄ = 4.70) และภาษาภาพประกอบและขนาดรูปเล่มของคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีความเหมาะสม คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( x̄=4.66) โดยมีเนื้อหาสาระของ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นำไปใช้ในงานที่ปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( x̄=4.36)

x̄=4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมก ( x̄=4.67) ด้านความถูกต้องครอบคลุมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̄=4.50) ด้านความเป็นประโยชน์มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̄=4.45) และ ด้านความเป็นไปได้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̄=4.33) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าด้านความเป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามความต้องการ และความสนใจของครูผู้สอน และให้ติดตามผล การจัดกิจกรรม โดยเน้นผลที่เกิดขึ้นหลังการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเป็นไปได้ เป็นไปตามความต้องการ เพื่อนำไปใช้ได้จริง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ด้านความเหมาะสม เนื้อหาเหมาะสมทันสมัย เน้นประเด็นสำคัญของเนื้อหาแต่เนื้อหาน้อยเกินไป ควรเพิ่มให้มากขึ้น และมีรูปภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา ด้านความถูกต้องครอบคลุม รูปเล่ม ภาพประกอบ มีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรจัดเรียงเน้นหัวข้อสำคัญ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย 2) เพื่อประเมินผลการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 พบว่าผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการใช้ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 3.)ผลการประเมินผลการใช้ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก (x̄=4.60) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า

คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีขั้นตอนและวิธีการ ที่เหมาะสม และทำให้มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้น อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x̄= 4.72) รองลงมาคือคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ทำให้เข้าใจ แนวทางการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับดีมาก ( x̄=4.70) และภาษาภาพประกอบและขนาดรูปเล่มของคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีความเหมาะสม คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (x̄=4.66) โดยมีเนื้อหาสาระของ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นำไปใช้ในงานที่ปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄=4.36)

x̄= 4.67) ด้านความถูกต้องครอบคลุมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̄=4.50) ด้านความเป็นประโยชน์มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̄=4.45) และ ด้านความเป็นไปได้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̄=4.33)ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามความต้องการ และความสนใจของครูผู้สอน และให้ติดตามผล การจัดกิจกรรม โดยเน้นผลที่เกิดขึ้นหลังการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเป็นไปได้ เป็นไปตามความต้องการ เพื่อนำไปใช้ได้จริง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ด้านความเหมาะสม เนื้อหาเหมาะสมทันสมัย เน้นประเด็นสำคัญของเนื้อหาแต่เนื้อหาน้อยเกินไป ควรเพิ่มให้มากขึ้น และมีรูปภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา ด้านความถูกต้องครอบคลุม รูปเล่ม ภาพประกอบ มีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรจัดเรียงเน้นหัวข้อสำคัญ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย 2) เพื่อประเมินผลการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2พบว่าผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการใช้ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 3.)ผลการประเมินผลการใช้ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ( x̄=4.60) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า

คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีขั้นตอนและวิธีการ ที่เหมาะสม และทำให้มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้น อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄=4.72) รองลงมาคือคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ทำให้เข้าใจ แนวทางการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับดีมาก (x̄=4.70) และภาษาภาพประกอบและขนาดรูปเล่มของคู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีความเหมาะสม คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก x̄=4.66) โดยมีเนื้อหาสาระของ คู่มือจัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นำไปใช้ในงานที่ปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( x̄=4.36)

โพสต์โดย พจนี ถูกมี : [25 พ.ย. 2557 เวลา 22:06 น.]
อ่าน [793] ไอพี : 223.207.248.208
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม