ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสร้างแบบฝึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติ

หัวข้อการศึกษา การสร้างแบบฝึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกม

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และการทรงตัว สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ชื่อผู้ศึกษา นางภูริตา หนูเผือก

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การสร้างแบบฝึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนกับหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติทักษะ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว และเปรียบเทียบผลกการประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัวของนักเรียน ระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึกโดยใช้แบบฝึก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติทักษะ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน โดยได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ค่า IOC) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) และ t – test

ผลการศึกษา พบว่า

1. แบบฝึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นทั้ง 5 ทักษะ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเดินทรงตัว แบบฝึกทักษะการเดินสลับเท้าขึ้นลงบันได แบบฝึกทักษะการวิ่ง แบบฝึกทักษะการกระโดดขึ้นลง อยู่กับที่สองขา และแบบฝึกทักษะการโยนและรับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้าง มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีคุณภาพในระดับมากที่สุด ( = 4.60 S.D. = .57) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 และมีความเชื่อมั่นทางบวกในระดับสูง (r = .8128)

2 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นทั้ง 5 ทักษะ ประกอบด้วย แบบประเมินความสามารถในด้านการเดินทรงตัว แบบประเมินความสามารถในด้านการเดินสลับเท้าขึ้นลงบันได แบบประเมินความสามารถ ในด้านการวิ่งและหยุด แบบประเมินความสามารถในด้านการกระโดดขึ้นลงอยู่กับที่สองขา แบบประเมินความสามารถในด้านการโยนและรับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้าง มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถของนักเรียนกับวัตถุประสงค์ (ค่า IOC) เท่ากับ 1 ทั้ง 5 ทักษะ มีความเป็นปรนัยทางบวกในระดับปานกลางถึงสูง (r = .318 – .837) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และมีความเชื่อมั่นทางบวกในระดับปานกลาง (r = .402 – .677) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

3. แบบสอบถามที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสมและความชัดเจนด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการฝึก และด้านการนำเสนอแบบฝึก แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาพลศึกษาเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสมและความชัดเจนของแบบฝึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของแบบประเมินกับวัตถุประสงค์ ของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับเนื้อหา (ค่า IOC) เท่ากับ 1 ทั้ง 3 ฉบับ

4. ผลการประเมินความสามารถในด้านการเดินทรงตัว การเดินสลับเท้าขึ้นลงบันได การวิ่งและหยุด การกระโดดขึ้นลงอยู่กับที่สองขา และการโยนและรับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้าง ของนักเรียน ระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึก พบว่า หลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีคุณภาพ สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และการทรงตัวของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานการศึกษาในครั้งนี้

โพสต์โดย โบ : [7 พ.ย. 2557 เวลา 13:29 น.]
อ่าน [684] ไอพี : 115.87.77.13
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม