ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพลศึกษา (พ14101) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพลศึกษา (พ14101)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล จักรพันธ์ ยังพระเดช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีการศึกษา 255๗

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ได้ยึดหลักกระบวนการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน จึงสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนและหลังการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จับฉลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี ๖ ชนิด คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเล่นเทเบิลเทนนิส ๕) แบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ ๖) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬา เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน การศึกษาใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) t–test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย ( x̄) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 89.08/86.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อจำแนกเป็นรายเล่ม พบว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เล่ม 1 ประวัติความเป็นมา ประโยชน์และการอบอุ่นร่างกาย มีประสิทธิภาพ 90.53/86.25 เล่ม ๒ อุปกรณ์การเล่นเทเบิลเทนนิส การจับไม้และท่าเตรียมพร้อม มีประสิทธิภาพ 88.89/85.50 เล่ม ๓ การสร้างความคุ้นเคยกับไม้และลูกเทเบิลเทนนิส มีประสิทธิภาพ 89.17/85.75เล่ม 4 การตีลูกเทเบิลเทนนิสด้านหน้ามือและหลังมือ มีประสิทธิภาพ 85.38/84.25 เล่ม 5 การส่งลูกเริ่มเล่น (การเสิร์ฟ) มีประสิทธิภาพ 89.83/87.75 เล่ม 6 กติกาและการเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว มีประสิทธิภาพ 90.83/86.75 และ เล่ม 7 กติกาและการเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ มีประสิทธิภาพ 88.92/86.00
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ( x̄=16.73) สูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ( x̄=10.63) เป็นไปตาม สมติฐานที่ตั้งไว้
3. ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนร้อยละ ๙7.86 ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะพื้นฐานการเล่นเทเบิลเทนนิส เมื่อพิจารณาเป็นระดับผลการประเมิน พบว่า นักเรียนร้อยละ ๔๖.07 มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ ๔๔.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม พบว่า เล่ม ๑ ประวัติความเป็นมา ประโยชน์และการอบอุ่นร่างกาย เล่ม ๒ อุปกรณ์การเล่นเทเบิลเทนนิส การจับไม้และท่าเตรียมพร้อม และเล่ม ๓ การสร้างความคุ้นเคยกับไม้และลูกเทเบิลเทนนิส นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
4. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังการฝึกทักษะ ( x̄= 17.73) สูงกว่าก่อนการฝึกทักษะ ( x̄= 15.78) เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้
5. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนชอบเล่นเทเบิลเทนนิสเพิ่มมากขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ( x̄=4.75) เอกสารประกอบการเรียนช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ( x̄=4.70) นักเรียนสามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนได้ด้วยตนเอง ( x̄=4.68) นักเรียนเรียนด้วยความพึงพอใจและสนุกสนาน ( x̄=4.63) นักเรียนชอบเรียนวิชาพลศึกษาเพิ่มมากขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ( x̄=4.58) เอกสารประกอบการเรียนทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเล่น เทเบิลเทนนิสเพิ่มขึ้น ( x̄=4.55) และนักเรียนอยากได้เอกสารประกอบการเรียนที่แปลกใหม่ ( x̄= 4.53)

โพสต์โดย jake1975 : [29 ต.ค. 2557 เวลา 20:52 น.]
อ่าน [773] ไอพี : 58.10.14.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม