ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเรา ประกอบการเรียนรู้แบบการสอนซิปป

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ของเรา ประกอบการเรียนรู้แบบการสอนซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านขามทับขอน
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย ประจักษ์ วุทธิยา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านขามทับขอน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ปีที่วิจัย 2557
บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนซิปปาโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ พลศึกษา เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบการสอนซิปปา โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือตามรูปแบบการสอนซิปปา 4). เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบการสอนซิปปา โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นการสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา 1 วงรอบ และได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบสอบวัดผลก่อนและหลังปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านขามทับขอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาในการวิจัยระหว่างวันที่ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 13 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเรา จำนวน 12 เล่ม 2)แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนซิปปา(CIPPA MODEL ) เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 แผนการเรียนรู้ จำนวน 13 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก(P) ตั้งแต่ 0.27 ถึง0.73 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.73 มีค่าความเชื่อมั่น( )ทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบการสอนซิปปา CIPPA MODEL โดยใช้เอกสารประกอบการสอน จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึง พอใจทั้งฉบับ โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ ครอนบาร์ค ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ( ) เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือตามรูปแบบการสอนซิปปา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.71/88.82
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การสอนด้วยรูปแบบการสอนซิปปา มีค่าเท่ากับ 0.75
3. ผลเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน- หลังเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายของเรา โดยใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยรูปแบบการสอนซิปปา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านขามทับขอน ค่า t- test มีค่าเท่ากับ 16.17 แสดงว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยรูปแบบการสอนซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับมาก(x̄ =4.47 และS.D = 0.16)
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบซิปปา CIPPA MODEL โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความพึงพอใจในการเรียน มีความก้าวหน้าและพัฒนาทักษะทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น ทำให้นักเรียนได้ศึกษา และสร้างความรู้ ความเข้าใจ จากความรู้เดิมที่นักเรียนมีด้วยตนเองอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่นำความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้ในแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพ

โพสต์โดย ่jakham : [28 ต.ค. 2557 เวลา 19:44 น.]
อ่าน [861] ไอพี : 49.230.100.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม