ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556
ผู้รายงาน นายโอภาส ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2556

บทสรุป
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP-Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีวิธีการประเมิน 2 ลักษณะ คือการประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและประเมินจากแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ตามสภาพจริง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรครู จำนวน 28 คนประชากรคณะกรรมการนิเทศภายใน จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 210 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คนและกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 210 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) และมีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 7 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจคุณภาพของเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .82-.92 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาและแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window v.19
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.50, = .45 )อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( = 4.46, =.54) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ด้านปัจจัยนำเข้าตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวม( = 4.39, = .37) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมของบุคลากรค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.63, = .33 ) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของการบริหารจัดการ( = 4.37, =.45) อยู่ในระดับมากส่วนตัวชี้วัดด้านผู้สนับสนุนโครงการและความเพียงพอของงบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 4.30, = .37 และ .33) อยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมินพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.43,SD. = .47)อยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็นตัวชี้วัดรองลงมาได้แก่ ครู( = 4.39, =.47) อยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ด้านผลผลิต ได้แก่
4.1 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียนและคณะกรรมนิเทศภายใน พบว่าโดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า คณะกรรมการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.26 , = .57) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่กลุ่มนักเรียน
( = 4.04,SD. =50) อยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนนผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
4.2 ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2556 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าคะแนนเฉลี่ย ≥ ร้อยละ 70 ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าปีการศึกษา 2555 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 พบว่าโดยรวมโดยรวม( = 3.89, SD.= .56) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดด้านครูส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้สูงสุด( = 4.27, SD.= .98) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ความคิดเห็นด้านครูส่งเสริมให้นักเรียนนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียน ( = 4.19, SD.= .96) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนตัวชี้วัดด้านครูมีเทคนิควิธีการสอนที่แปลกใหม่ สามารถถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจและปรับปรุงการสอนอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 3.70, SD.= .72)อยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนนผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 พบว่าโดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.36, SD.= .32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่กลุ่มผู้ปกครอง ( = 4.07,SD. = 70) อยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนนผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
4.5 ผลประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายใน พบว่า ( = 4.23, =.54) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดความพึงพอใจด้านการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน และด้านโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินโครงการมีค่าสูงสุด( = 4.46, =.83,69) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ความพึงพอใจรายการดำเนินกิจกรรมการประชุม การอบรมสัมมนาทางวิชาการ( = 4.39, =.62) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนความพึงพอใจด้านการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้จากครูหรือโรงเรียนต้นแบบมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 3.96, =.88,92) อยู่ในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนนผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 โดยใช้รูปแบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

ค่าน้ำหนัก 100 ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผลการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ค่าน้ำหนัก 15 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ค่าน้ำหนัก 15 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการประเมินด้านกระบวนการ ค่าน้ำหนัก 20 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการประเมินด้านผลผลิต
ค่าน้ำหนัก 50 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 50 ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน
ค่าน้ำหนัก 100 ได้รวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปปรับปรุงใช้
1) โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเน้นจุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมนิเทศภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) โรงเรียนอื่นๆ ที่มีขนาดและบริบทหรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ควรนำรูปแบบวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูเพราะจะทำให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3) ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Mode)
2) ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุกโครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ
3) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนในลักษณะอื่น

โพสต์โดย ภาส : [21 ต.ค. 2557 เวลา 21:35 น.]
อ่าน [670] ไอพี : 223.205.181.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม