ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในด้านการวางแผนด้านการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการปรับปรุงแก้ไข ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 434 คน ครู จำนวน 30 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 420 คน รวมทั้งสิ้น 884 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป


สรุปผล
1. ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า กระบวนการทำงานเชิงระบบแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ด้านการวางแผน ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการวางแผน
การดำเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานอย่างแท้จริง และโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
ด้านการดำเนินงาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูได้ดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน และโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง
ด้านการตรวจสอบประเมินผล ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้นำผลการตรวจสอบปรับปรุงเสร็จแล้วมาวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งต่อไป และครูมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพระบบ
ด้านการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตามกระบวนการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก รู้ความถนัดและความสามารถของตนเองมากขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การได้รับการตรวจสุขภาพจากครูประจำชั้น/การบริการสาธารณสุข นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจากครอบครัวในแต่ละวันอย่างเพียงพอ และนักเรียนมีความใกล้ชิด ผูกพัน สนิทสนมกับครอบครัวของนักเรียน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆที่โรงเรียนจัดขึ้น และครูประจำชั้นได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบปะพูดคุยอยู่บ่อยครั้ง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ครูประจำชั้นได้ให้คำแนะนำหรือส่งต่อนักเรียนไปยังครูแนะแนว ครูอนามัย ครูประจำวิชา หรือครูฝ่ายปกครองเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหา และครูรักษาความลับได้เป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนเข้าไปปรึกษาปัญหาต่าง ๆ
3. ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตามกระบวนการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือครูประจำชั้นได้เข้าเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูประจำชั้นได้รายงานข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
มีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ นักเรียนมีความสุขกับการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้บุตรหลานได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาจากครูประจำชั้นหรือทางโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนได้แนะนำหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้ และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนลดน้อยลงหลังจากการได้รับคำปรึกษาเบื้องต้นจากครูประจำชั้นหรือทางโรงเรียน

โพสต์โดย rongpio : [18 ต.ค. 2557 เวลา 16:51 น.]
อ่าน [612] ไอพี : 171.99.210.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม