ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่

ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
โดย นางเรณู จงไพบูลย์ ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู ๒๕๐๓)
สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ความเป็นมา / แนวคิด
ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งเน้นนักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู ๒๕๐๓) ต้องพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนองนโยบายของหลักสูตร
ด้วยเหตุนี้ทางผู้เขียนจึงได้จัดทำ นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งยังทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นตามลำดับ
วัตถุประสงค์
จากปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้วางแผนการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบฝึกบทเรียนสำเร็จรูป
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๒๕ คน
เนื้อหา
เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิธีดำเนินการ
มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ
ขั้นสร้างนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปและนำไปใช้
นำนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปมาใช้พัฒนานักเรียน
องค์ประกอบของบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประกอบด้วย
๑) คำชี้แจงการใช้ของครู
๒) คำชี้แจงการใช้ของนักเรียน
๓) วัตถุประสงค์ของบทเรียนสำเร็จรูป
๔) แบบทดสอบก่อน – หลัง เรียน
๕) เนื้อหา
๖) ใบงาน
๗) เฉลย
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สรุปได้ดังต่อไปนี้ การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน การใช้นวัตกรรมชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่านักเรียนมีคะแนนจากผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนมีทักษะในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สรุปได้ดังต่อไปนี้แสดงผล การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่านักเรียน ได้เรียนบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องที่ ๑ ทรัพยากรในท้องถิ่น เรื่องที่ ๒ ทรัพยากรน้ำ เรื่องที่ ๓ ทรัพยากรดิน เรื่องที่ ๔ ทรัพยากรหิน เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรแร่ เรื่องที่ ๖ ทรัพยากรป่าไม้ เรื่องที่ ๗ ทรัพยากรสัตว์ป่า เรื่องที่ ๘ ทรัพยากรอากาศ นักเรียนมีทักษะในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอยู่ในระดับดี เฉลี่ยร้อยละ ๖๔.๐๐
3. แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน พบว่า หลังจากการทดลองโดยให้ศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีการอภิปรายซักถามกันภายในกลุ่ม ทำแบบทดสอบกิจกรรมระหว่างเรียน นำคะแนนที่ได้มารวมกัน จากจำนวนนักเรียน ๒๕ คน คะแนนรวม ๒๐๕ คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๗๓.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๕ เมื่อศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป จากแบบทดสอบหลังเรียน ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๔.๖๐ คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๐๐
จากข้อมูล ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน คือบทเรียนสำเร็จรูป เท่ากับ ๘๔.๕๕ / ๘๒.๐๐ หรือ E๑ / E๒ = ๘๔.๕๕ / ๘๒.๐๐ซึ่งพบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินี้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ / ๘๐ ผู้วิจัยจึงได้นำบทเรียนสำเร็จรูปนี้ไปใช้ต่อไป
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
สรุปได้ดังต่อไปนี้ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด คือ ๔.๗๖
สรุป
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้ใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป
 นักเรียนมีทักษะในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปเป็นไปตามมาตรฐาน คือ ๘๐/๘๐ ผู้วิจัยจึงนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ต่อไปได้โพสต์โดย แอ๊ด : [26 ก.ค. 2557 เวลา 11:47 น.]
อ่าน [541] ไอพี : 113.53.67.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม