ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพช

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ผู้ประเมิน นายภูวนาท มูลเขียน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
คำสำคัญ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 4)เพื่อประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า
1.1 จากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากการสังเคราะห์เอกสาร ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเกิดสัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนจึงได้ศึกษาหาแนวทางรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมที่โรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติการได้อย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมทุกชั้น 2) การบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นและศูนย์การเรียน 3) การบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมบางชั้นเรียน 4) การบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมบางวิชา 5) การบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งผู้บริหารสองโรงเรียน 6) การบริหารจัดการรูปแบบเอกเทศ
1.2 จากการสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ผู้บริหารถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา เห็นว่าโรงเรียนมีสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าโรงเรียนประสบปัญหางบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งโรงเรียนประสบปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และนอกจากนี้โรงเรียนยังประสบปัญหาขาดการนิเทศติดตามผลเพื่อช่วยเหลือครูและผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนขาดแคลนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ รวมทั้งมีความต้องการที่จะให้ชุมชนเข้ามาสนับสนุนการศึกษาด้วย
1.3 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันว่าการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กต่ำ ทั้งนี้ได้เสนอว่า ปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ปัญหาด้านนโยบายที่ไม่ชัดเจน ไม่มีรูปแบบในการบริหารที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาค่อนข้างต่ำ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ และปัญหาด้านการเรียนการสอน โดยได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ไว้ 3 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 1) รูปแบบการเคลื่อนย้ายนักเรียน โดยจะเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนรวมกันในลักษณะ เรียนรวมทุกชั้น รวมบางช่วงชั้น รวมบางชั้น หรือรวมบางวิชา 2) รูปแบบไม่เคลื่อนย้ายนักเรียน โดยจะไม่เคลื่อนย้ายนักเรียนไปรวมกัน 3) รูปแบบพื้นที่พิเศษ โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่กันดาร ห่างไกล หรือพื้นที่เสี่ยงภัย
2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า
2.1 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1)หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดการสร้างรูปแบบ องค์ประกอบที่ 2 ระบบของรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1)การกำหนดโครงสร้างการดำเนินงาน 2) การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 3 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ องค์ประกอบที่ 4 การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความเป็นประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้ 3) ความเหมาะสม 4) ความถูกต้องครอบคลุม องค์ประกอบที่ 5 เงื่อนไข หรือข้อจำกัดของรูปแบบ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ เงื่อนไข หรือข้อจำกัดของรูปแบบ
2.2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟาย ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติให้ทุกตัวชี้วัดของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้อง และจากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบและตัวชี้วัดมีความถูกต้องเชื่อถือได้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของ
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า
3.1 ร้อยละของค่าเฉลี่ยรวมของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ทุกรูปแบบ ในภาพรวมมีค่ามากกว่าร้อยละของค่าเฉลี่ยรวมของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 จากการทดสอบนับสำคัญทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้หากพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555 และหากจำแนกตามรูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้รูปแบบเรียนรวมบางชั้นเรียน รูปแบบหนึ่งผู้บริหารสองโรงเรียน และรูปแบบเอกเทศ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผล ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า
4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการดำเนินการวางแผนร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนการนำรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมาใช้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ท่านมีความคาดหวังต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากการการนำรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมาใช้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด และการนำผลการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่รวมทั้งผลการจากนิเทศภายในสถานศึกษามาปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านคิดว่ารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่นำมาใช้ในสถานศึกษามีประสิทธิผล
4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สัมฤทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้นักเรียนรับทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีวิธีจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความเชื่อมั่นว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่จะทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเองมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนโดยสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ นักเรียนคิดว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่จะทำให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับมาก


โพสต์โดย เบญจวรรณ : [24 ก.ค. 2557 เวลา 21:38 น.]
อ่าน [736] ไอพี : 223.207.251.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม