ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ประเมิน : นายไพศาล ปลอดเทพ
ปีการศึกษา : 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภทดังนี้ 1) แบบสอบถาม มีทั้งหมดจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1.1) แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 12 รายการ 1.2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการ ซึ่งสอบถามครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 7 รายการ 1.3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวนคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ละ 20 รายการ แบ่งออกเป็น 6 ฉบับย่อย ดังนี้ 1.3.1) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 1 ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.3.2) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 2 ปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.3.3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 3 มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.3.4) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 4 รักการออกกำลังกายและรู้จักดูแลสุขภาพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.3.5) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 5 มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม กีฬา ประเพณี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.3.6) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 6 มีทักษะในการทำงานและประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 1.4) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

สรุปผลการประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ในด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบแนวความคิดในการประเมิน สรุปผลได้ดังนี้
1. ด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมจากการประเมินของ ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 8 โครงการนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อ 7โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองเมื่อจำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าทั้งครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินด้านบริบทของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน ชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมจากการประเมินของ ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 5 งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อ 4 กรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีดำเนินโครงการ เมื่อจำแนกตามผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ทั้งครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านกระบวนการ พบว่าการประเมิน ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ 1 ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม ในภาพรวมจากการประเมินของ ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อ 2 ปฏิบัติตามหลักธรรม ในภาพรวมจากการประเมินของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อ 3 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา ในภาพรวมจากการประเมินของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อ 4 รักการออกกำลังกายและรู้จักดูแลสุขภาพ ในภาพรวมจากการประเมินของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
ข้อ 5 มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม กีฬา ประเพณี ในภาพรวมจากการประเมินของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อ 6 มีทักษะในการทำงานและประกอบอาชีพ ในภาพรวมจากการประเมินของครู และกรรมการสถานศึกษา
4. ด้านผลผลิต
การประเมินผลผลิต ระดับความคิดเห็นของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ข้อที่ 1 ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม จากการประเมินของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินผลผลิต ระดับความคิดเห็นของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ข้อที่ 2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา จากการประเมินของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินผลผลิต ระดับความคิดเห็นของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ข้อที่ 3 มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา จากการประเมินของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินผลผลิต ระดับความคิดเห็นของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ข้อที่ 4 รักการออกกำลังกาย และรู้จักดูแลสุขภาพ จากการประเมินของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินผลผลิต ระดับความคิดเห็นของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ข้อที่ 5 มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ประเพณีประเมินของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินผลผลิต ระดับความคิดเห็นของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ข้อที่ 6 มีทักษะในการทำงานและประกอบอาชีพ จากการประเมินของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินผลผลิต ระดับการนำความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินผลผลิต ระดับความพึงพอใจ ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินโครงการ
1. ด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน ชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง
2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องปรับปรุงและพัฒนา กรรมการสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีดำเนินโครงการ
3. ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องปรับปรุงและพัฒนาจัดทำปฏิทินกิจกรรม ให้มีความชัดเจน
4. ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน ชะอวด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบด้านการ มีเหตุผล
ดังนั้นในการพัฒนาในครั้งต่อไปจะต้องแสวงหายุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของแต่ละองค์ประกอบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการครั้งต่อไป
1. ควรประเมินทุกโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อตรวจสอบจุดเด่น จุดด้อย ให้การดำเนินโครงการส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนอย่างแท้จริง
2. ควรให้ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีส่วนร่วมในการประเมินทุกขั้นตอน
3. ควรแยกระดับของนักเรียนที่ให้ข้อมูลเป็นช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 และ ข้อประเด็นคำถามควรให้เวลาในการตอบ อาจให้นักเรียนจับกลุ่มกันตอบ เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ ข้อคำถาม ส่วนคำตอบให้อิสระต่อกัน ตามความคิดเห็นของแต่ละคน

โพสต์โดย นายไพศาล ปลอดเทพ : [1 ก.ค. 2557 เวลา 17:35 น.]
อ่าน [749] ไอพี : 125.25.32.36
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม