ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงงาน เรื่อง "เหรียญโปรยทาน"

โครงงานอาชีพ
เรื่อง
“เหรียญโปรยทาน”

คณะผู้จัดทำ
1. เด็กหญิงณัฐชา สุขสนั่น
2. เด็กหญิงกมลชนก โสมาศรี
3. เด็กหญิงรวีนิภา สลัดเลิศ
คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูโสภิต จุฑาศรี


โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
หัวข้อโครงงาน เหรียญโปรยทาน
ผู้จัดทำ ณัชชา สุขสนั่น , กมลชนก โสมาศรี และ รวีนิภา สลัดเลิศ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 6
โรงเรียน โคกกลางราษฎร์พัฒนา
ปี พ.ศ. 2555

บทคัดย่อ

โครงงานอาชีพเรื่อง “เหรียญโปรยทาน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความรู้จากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) มาฝึกทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของใช้ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความรู้ความเข้าใจและมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาชีพนำทักษะไปศึกษาหาความรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มีวิธีการดำเนินงานโดยให้นักเรียนใช้เวลาว่างมาพับเหรียญโปรยทานกันเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
ผลจากการดำเนินงานพบว่าเด็กนักเรียนสามารถประดิษฐ์เหรียญโปรยทานได้หลายรูปแบบ จากการสังเกตเห็นผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชนทั่วไปจะนำเหรียญโปรยทานใช้ประโยชน์ในการโปรยทานตามงานต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช งานผ้าป่า งานกฐิน ฯลฯ คณะผู้จัดทำจึงเลือกประดิษฐ์เหรียญโปรยทานในเวลาว่าง เพื่อสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียน


กิตติกรรมประกาศ


การจัดทำโครงงานอาชีพเรื่อง “เหรียญโปรยทาน” ประสบผลสำเร็จมาได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับคำแนะนำปรึกษาจากคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ
คุณครูโสภิต จุฑาศรี และโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการโครงงานตลอดจนการพิมพ์รายงานและการจัดบอร์ดแสดงผลงาน นอกจากนี้ยังมีคณะครูโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ให้การสนับสนุนการทำโครงงานในครั้งนี้ และนางสาวจารุวรรณ อุดรสรรพ์ ที่ให้ความรู้ แนะนำ เรื่องการพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ได้ให้โอกาสในการทำกิจกรรมโครงงานอาชีพ ที่พวกเราสนใจ ใฝ่รู้และรักการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
คณะผู้จัดทำจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กล่าวนามมาข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนทำให้โครงงานเรื่อง “เหรียญโปรยทาน” สำเร็จด้วยดี
คณะผู้จัดทำคำนำ

ในสภาวะปัจจุบันการอยู่อย่างพอเพียงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสิ่งใดที่พอจะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวก็ควรจะทำ ดังที่พวกเราได้นำความรู้จากการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) มาศึกษาค้นคว้าประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน จากที่ผู้ปกครอง ชุมชนทั่วไป มีความจำเป็นในการใช้เหรียญโปรยทานในคราวมีการจัดงานพิธีต่างๆ จึงเป็นการนำเอาความรู้ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะมีประโยชน์และน่าสนใจ คณะผู้จัดทำจึงทำโครงงานอาชีพนี้ขึ้นมาคณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง หน้า
บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข
คำนำ ค
สารบัญ ง
บทที่ 1 บทนำ 1
- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 1
- จุดประสงค์ 1
- ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 1
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ 4
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 16
บทที่ 5 อภิปรายผลและสรุปผล 17
- ประโยชน์ที่ได้รับ 17
- ข้อเสนอแนะ 17
บรรณานุกรม 18
ภาคผนวก

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
จากการสังเกตเห็นผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนทั่วไปที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช งานกฐิน งานผ้าป่า ฯลฯ เมื่อมีการจัดงานพิธีดังกล่าว เจ้าภาพจะนิยมนำเหรียญโปรยทานมาหว่านเพื่อให้เป็นสิริมงคลในการจัดงานพิธีนั้นๆ ในการที่ได้มาซึ่งเหรียญโปรยทานเจ้าภาพต้องเสียเวลาในการจัดทำและจัดหาวัสดุอุปกรณ์พอสมควร จึงทำให้คณะผู้จัดทำโครงงานเกิดความคิดว่า ถ้าเราได้จัดทำเหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆ ที่สวยงาม เพื่อจำหน่ายให้เจ้าภาพได้เลือกซื้อในรูปแบบต่างๆ ที่สวยถูกใจและไม่เสียเวลาในการจัดทำ โดยใช้เวลาตรงนี้ไปทำงานอื่นๆอีกมากมาย ทางคณะครู นักเรียน วิทยากรจึงช่วยกันออกแบบของการพับเหรียญโปรยทานอย่างหลากหลายและสวยงาม
จากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ทำให้พวกเรามีแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์เหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้เจ้าภาพที่จัดงานพิธีต่างๆ ในชุมชน และนำจำหน่ายตามร้านค้า นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ พวกเราจึงได้จัดทำโครงงานอาชีพนี้ขึ้น

1.2 จุดประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์เหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆที่สวยงามได้
2. เพื่อลดภาระงานให้เจ้าภาพได้รับความสะดวกสบาย
3. เพื่อให้นักเรียนรักการทำงานและมีรายได้ระหว่างเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวสู่อาชีพ

1.3 ขอบเขตและระยะเวลาการศึกษาค้นคว้า
- การศึกษาการประดิษฐ์พับเหรียญโปรยทาน
- สถานที่ทำโครงงาน โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3
ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
- ระยะเวลาการทำโครงงาน วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2555
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เหรียญ
เป็นวัตถุชนิดแข็ง ส่วนใหญ่ทำด้วยโลหะ หรือ พลาสติก และมีลักษณะเป็น แผ่นกลม มีการนำเหรียญ มาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น ใช้เป็นเงินตรามีมูลค่าสำหรับแลกเปลี่ยน เรียกว่า เหรียญกษาปณ์ ผลิตแจกจ่ายโดยรัฐบาล เหรียญถูกใช้ในรูปของเงินสดในระบบการเงินสมัยใหม่เช่นเดียวกับธนบัตร แต่ใช้ในหน่วยที่มีมูลค่าต่ำกว่า ขณะที่ธนบัตรจะถูกใช้ในหน่วยที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยปกติ ค่าสูงสุดของเหรียญจะต่ำกว่าค่าต่ำสุดของธนบัตร มูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนของเหรียญมาจากมูลค่าทางด้านประวัติของมัน และ/หรือ มูลค่าที่แท้จริงของโลหะที่เป็นส่วนประกอบ (ตัวอย่างเช่น เหรียญทอง, เหรียญเงิน หรือเหรียญแพลทินัม)
เหรียญ นำมาใช้ในรูปของ ของรางวัล หรือ ของที่ระลึกได้ ก็จะเรียก เหรียญรางวัล และ เหรียญที่ระลึก
โปรยทาน
การโปรยทาน หมายถึง การสละเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นทานแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยถือคติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสละราชย์สมบัติออกผนวช ไม่ปรารถนาแม้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน การโปรยทานก่อนเข้าโบสถ์เป็นการแสดงว่าต่อจากนี้ไปนาคได้สละสมบัติทุกอย่างแล้ว เพื่อดำเนินชีวิตตามแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้น การโปรยทานยังเป็นการสอนคนให้รู้จักเสียสละโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
การโปรยทานนั้นจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว เนื่องจากไม่ใช่พิธีที่เกี่ยวเนื่องกับการบวช ถึงไม่มีการโปรยทานก็บวชสำเร็จเป็นพระได้
ดังนั้น วัดใหญ่ๆ บางวัด ที่มีแบบแผนและเป็นหลักในการประกอบพิธีบวช จึงไม่นิยมให้มีการโปรยทาน เพราะการโปรยทานไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีบวช โดยจะยึดเอาขั้นตอนและพิธีบวชเป็นหลัก พิธีกรรมใดไม่เกี่ยวเนื่องกับขั้นตอนการบวชก็จะไม่ให้มี เพราะจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อย เกิดเสียงเอิกเกริกเฮฮา อันเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อสถานที่
เจ้าภาพจึงควรปรึกษากับพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพิธีการบวชให้เข้าใจว่า วัดนั้นโปรยทานได้หรือไม่ เพราะเมื่อเตรียมของสำหรับโปรยทานมาแล้ว พอถึงเวลาปรากฏว่าทางวัดไม่อนุญาต จะได้ไม่รู้สึกเกิดความไม่สบายใจ หรือถ้าเจ้าภาพเตรียมมาแล้ว หากท่านไม่อนุญาตให้โปรยทาน จะถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟที่วัดก็เห็นจะเป็นประโยชน์มากกว่า
งานประดิษฐ์
เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของคนไทยมาช้านานแล้วเช่นการนำใบตองมาประดิษฐ์เป็นภาชนะใส่อาหาร การประดิษฐ์ของเด็กเล่น การแกะสลักผักและผลไม้ เป็นต้น ซึ่งการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความอดทน ความตั้งใจ รักการทำงาน ขยันฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในงานนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เส้น สี การออกแบบรูปทรง และวัสดุที่จะนำมาประดิษฐ์ด้วย
งานประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งที่คนเราทำขึ้นหรือสร้างเลียนแบบให้เหมือนของจริงตามธรรมชาติ หรือมีรูปแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนของจริงตามธรรมชาติ งานประดิษฐ์แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
- เป็นงานประดิษฐ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทยๆ เป็นงานที่มีความประณีต งดงามและมีคุณค่าทางศิลปะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย
2. งานประดิษฐ์ทั่วไป
- เป็นงานประดิษฐ์ที่เกิดจากแนวคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ เพื่อนำไปเป็นของใช้ หรือของเล่น ของประดับตกแต่ง
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์มีดังนี้
1. ฝึกให้เป็นคนมีนิสัยรักงานประดิษฐ์
2. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. สามารถนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ในครอบครัวเพื่อเสริมรายได้
4. ถ้าฝึกฝนการประดิษฐ์จนเกิดความชำนาญ อาจใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
5. ฝึกให้เป็นคนมีนิสัยประหยัด ละเอียด รอบครอบ และมีความมานะอดทนในการทำงาน

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน

วัสดุอุปกรณ์
1. ริปบิ้นคละสี
2. เหรียญบาท
3. กรรไกร
4. ไม้บรรทัด
5. ถุงพลาสติกใส

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
1. สมาชิกในกลุ่มประชุมวางแผน พูดคุยสภาพปัญหา และความสนใจ ต้องการจะทำโครงงานอาชีพของเพื่อนภายในกลุ่ม
2. สมาชิกในกลุ่มดำเนินการหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต จากเอกสารและการสัมภาษณ์ สอบถาม กับผู้ชำนาญการในชุมชนของตนเอง โดยภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นแบ่งความรับผิดชอบ การดำเนินการดังนี้
ชื่อสมาชิก สถานที่ศึกษา
1. เด็กหญิงณัชชา สุขสนั่น
2. เด็กหญิงกมลชนก โสมาศรี
3. เด็กหญิงรวีนิภา สลัดเลิศ ค้นคว้าจากอินเตอร์เนต
ค้นจากหนังสือในห้องสมุด
ค้นจากผู้ชำนาญการในชุมชน

3. กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 10 วัน
4. สมาชิกในกลุ่มไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลการประดิษฐ์เหรียญโปรยทานตามข้อตกลงในข้อ 1-2
5. สมาชิกในกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากข้อ 2 มาประดิษฐ์เหรียญโปรยทานตามรูปแบบที่ออกแบบไว้
6. ดำเนินการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ดังนี้


ขั้นตอนการพับเหรียญโปรยทาน
แบบที่ 1

1. ตัดริบบิ้นประมาณ 8 นิ้ว 4 เส้น พับสั้นข้างยาวข้าง

2. นำมาไข้วกัน

3. เหรียญวางตรงกลาง

4. พับริบบิ้นทับเหรียญ

5. เส้นสุดท้ายสอดเก็บ

6. กลับด้านหลังนำเส้นสั้นสอดเก็บทั้ง 4 เส้น


7. จับเส้นยาวมาสอดเข้าด้านข้าง

8. ทำทั้ง 4 เส้นจะออกมาเป็นแบบนี้


9. นำเส้นยาวสอดเหมือนภาพ ทั้ง 4 เส้น

10. จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ ตัดปลายให้สวยงาม
แบบที่ 2

7. ประเมินผลงาน
8. นำเหรียญโปรยทานออกจำหน่ายโดยการหาราคาต้นทุนกับราคาขายไปคิดกำไรขาดทุน ต้นทุนในการประดิษฐ์เหรียญละ 3.50 บาท ค่าแรงงาน เหรียญละ 50 สตางค์ ราคาขายส่งถุงละ 350 บาท ในหนึ่งถุงมี 100 เหรียญ ขายปลีกเหรียญละ 4 บาท


บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
ผลการศึกษาค้นคว้า
จากการศึกษาการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน คณะผู้จัดทำสามารถศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต ค้นจากหนังสือในห้องสมุด ค้นจากผู้ชำนาญการในชุมชน ศึกษาดูรูปแบบต่างๆ ทีหลากหลาย และสวยงาม

ตารางผลการดำเนินงาน
วัน เดือน ปี ผลการดำเนินงาน
8 กรกฎาคม 2555 สมาชิกทุกคนค้นคว้าหาข้อมูลตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
9 กรกฎาคม 2555 นำข้อมูลที่ได้มาฝึกปฏิบัติ
12 กรกฎาคม 2555 ได้เหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
13 กรกฎาคม 2555 ได้เหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
14 กรกฎาคม 2555 ประเมินผลงานและนำเสนอผลงาน
15 กรกฎาคม 2555 จัดจำหน่ายเหรียญโปรยทาน
บทที่ 5 อภิปรายผล / สรุปผล
ในการดำเนินการจัดทำโครงงานอาชีพเรื่อง “เหรียญโปรยทาน” ได้ข้อสรุป ประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะตามลำดับต่อไปนี้
สมาชิกภายในกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน มาอภิปรายผลและสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพนั้นทำให้พบว่าการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ถ้าจะให้สวยงาม มีความประณีต ต้องอาศัยทักษะในการประดิษฐ์ เราจะต้องหมั่นฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมระหว่างเรียนเป็นอย่างดีและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีทักษะในการทำงานการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
3. ได้เรียนรู้วิธีการเขียนโครงงานและการนำเสนอผลงาน
4. นำเวลาว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. ทำให้เกิดอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ริปบิ้นที่นำมาประดิษฐ์เหรียญโปรยทานนั้น การผลิตของแต่ละยี่ห้อผลิตมาไม่เหมือนกัน เราจะต้องเลือกหาริปบิ้นที่พับแล้วปลายไม่ฉีกขาดเพื่อความสะดวกในการพับและความสวยงาม
2. ในการพับเราต้องตัดปลายริปบิ้นให้เฉียงปลายแหลม เพื่อความสะดวกในการสอด
บรรณานุกรม

คณึง จันทร์ศิริ. (2529) การประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
เอกรินทร์ และคณะ สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ พิมพ์ครั้งที่ 1
วณิชา เพชยสุวรรณ. ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น.
อักษรเจริญทัศน์ (ม.ป.ป.)
www. Tidtam.com


ภาคผนวก

วัสดุอุปกรณ์


ภาพกิจกรรม
โพสต์โดย ครูโส : [1 ก.ค. 2557 เวลา 01:56 น.]
อ่าน [53495] ไอพี : 171.5.64.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม