ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา : ปัญจพร ศิริชู
ปีที่ทำการศึกษา : ปีการศึกษา 2555-2556

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2.2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมและสร้างเอกสารประกอบ คือ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนำชุดกิจกรรมไปตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และนำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2555 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการใช้ภาษา เวลา และเนื้อหาของชุดกิจกรรม จำนวน 9 คน และ จำนวน 44 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 75/75 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม จำนวน 3 ชุด แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมแบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนก
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มทั้งห้องเรียน (Cluster Random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จาก 5 ห้องเรียน แบบแผนการวิจัย คือ one group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทึกการสังเกต พฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–test dependent) และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.88/75.91 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดไว้คือ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทำงานร่วมกันของนักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระดับมากที่สุด
โพสต์โดย หน่อย : [7 พ.ค. 2557 เวลา 13:57 น.]
อ่าน [660] ไอพี : 182.53.198.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม