ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

บทคัดย่อ

เรื่อง การสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ผู้ศึกษา นางนวพร สุทธิประภา
ปี 2556
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) จัดกระเป๋าไปโรงเรียน 2) กระเป๋าหนังสือเลอะ 3) รองเท้าเปื้อนโคลน 4) บ้านสะอาดน่าอยู่ 5) น้ำสะอาดน่าดื่ม และ 6) ห้องเรียนสะอาด (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้จากประชากรด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) จาก 4 ห้องเรียน สุ่มมา 1 ห้องเรียน จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้แก่ (1) เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) จัดกระเป๋าไปโรงเรียน 2) กระเป๋าหนังสือเลอะ 3) รองเท้าเปื้อนโคลน 4) บ้านสะอาดน่าอยู่ 5) น้ำสะอาดน่าดื่ม และ 6) ห้องเรียนสะอาด (2) คู่มือครู การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) แบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 เรื่อง (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ(5) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน / ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ t-test Dependent Sample (3) นำระดับคะแนนความพึงพอใจหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) จัดกระเป๋าไปโรงเรียน 2) กระเป๋าหนังสือเลอะ 3) รองเท้าเปื้อนโคลน 4) บ้านสะอาดน่าอยู่ 5) น้ำสะอาดน่าดื่ม และ 6) ห้องเรียนสะอาด ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( / ) ดังนี้
เรื่องที่ 1 จัดกระเป๋าไปโรงเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.76/82.06
เรื่องที่ 2 กระเป๋าหนังสือเลอะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.47/81.77
เรื่องที่ 3 รองเท้าเปื้อนโคลน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.35/81.47
เรื่องที่ 4 บ้านสะอาดน่าอยู่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/82.35
เรื่องที่ 5 น้ำสะอาดน่าดื่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.18/81.47
เรื่องที่ 6 ห้องเรียนสะอาด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.76/82.35
และโดยรวมมีประสิทธิภาพ 81.76/81.91 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้านทุกเรื่องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
(2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 เรื่อง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 เรื่อง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้านอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย วิ : [18 เม.ย. 2557 เวลา 12:36 น.]
อ่าน [614] ไอพี : 115.67.38.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม