ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ผู้ศึกษา อารีย์ ปานถม
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ปีที่พิมพ์ 2556

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2.) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3.) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4.) เพื่อประเมินผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในประเด็น ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญทางคุณธรรมจริยธรรม 6 ด้านคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความเสียสละ ด้านความขยัน หมั่นเพียรและด้านความเมตตากรุณา และความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 910 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู 100 คน ผู้ปกครอง 360 คน และนักเรียน จำนวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ด้านความต้องการและความจำเป็นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูเห็นว่ามีความต้องการในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้ของโครงการคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูเห็นว่ามีความเป็นไปได้ของโครงการ ในระดับมากที่สุด ด้านความสอดคล้องและเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ด้านความสอดคล้องและเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ด้านความสอดคล้องและเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ด้านความสอดคล้องและเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
การประเมินบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ด้านความต้องการและความจำเป็นพื้นฐาน ผู้ปกครอง มีความเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับ มาก ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้ปกครอง มีความเห็นว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ในกิจกรรมหนูรักธรรม นำจิตใส , กิจกรรมสายใยรัก ร่วมใจภักดิ์ ทำบุญตักบาตร, กิจกรรมวันธรรมสวนะ , กิจกรรมค่ายคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ , กิจกรรมวันสำคัญ และ กิจกรรมสอบธรรมในสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู มีความเห็นว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ส่วนกิจกรรมธรรมศึกษา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู มีความเห็นว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ในภาพรวมทุกกิจกรรม ผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
3. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู มีความเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ในทุกกิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 กิจกรรมหนูรักธรรม นำจิตใส อันดับที่ 2 กิจกรรมสายใยรัก ร่วมใจภักดิ์ ทำบุญ ตักบาตร อันดับ 3 กิจกรรมสอบธรรมะในสถานศึกษา
การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ทุกกิจกรรมในภาพรวมของผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู มีความเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ในทุกกิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความรับผิดชอบ
การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ในภาพรวมผู้ปกครอง มีความเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือความซื่อสัตย์
การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นจากการประเมินตนเองได้ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก อันดับแรก คือ ความเมตตากรุณา

โพสต์โดย หมู : [17 เม.ย. 2557 เวลา 15:00 น.]
อ่าน [644] ไอพี : 125.26.25.208
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม