ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวข้อการประเมิน การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์
ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ประเมิน นายสำราญ แซ่ตั๋น
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยความพร้อม ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Deniel L. Stufflebeam กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอนจำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 15 คน ผู้ปกครองจำนวน 83 คน และนักเรียนจำนวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบสอบถาม และแบบบันทึกผลการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งโดยรวมและทุกด้าน ดังนี้
1. ด้านบริบท โดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ/เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ ส่วนครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีความเห็นว่ายังไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์มีเป้าหมายที่สูงเกินไป การกำหนดวิสัยทัศน์ไม่สอดคล้องชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ภารกิจ/เป้าหมายไม่สามารถตอบโจทย์ต่อวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากำหนดได้มากนัก สาระการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางมากเกินไปไม่สอดคล้องต่อชุมชน ท้องถิ่น การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรประเมินในเชิงวินิจฉัยร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้หลักสูตรโดยตรง ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน
2. ด้านปัจจัยความพร้อม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร คุณลักษณะของครูผู้สอน การสนับสนุนส่งเสริมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัสดุ-อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน เอกสารหลักสูตร การสนับสนุนของชุมชน/ผู้ปกครอง อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และงบประมาณ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก และเห็นว่า ครูผู้สอน ควรมีการพัฒนาตัวเอง คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา วัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียน ควรมีให้เพียงพอ มีความทันสมัย และใช้ให้คุ้มค่าห้องคอมพิวเตอร์ควรจัดให้เป็นสัดส่วน และมีเครื่องที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน
3. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารหลักสูตร ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และการนิเทศติดตามผล ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และเห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีความรู้ในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร เช่น แหล่งเรียนรู้ เงินทุน สื่อนวัตกรรม ภูมิปัญญา การวางแผนพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนควรสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหา วัดความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ควรมีการนิเทศการใช้หลักสูตร รวมทั้งจัดอบรมครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนควรจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ควรมีการตรวจสอบติดตามการทำงานของครู และควรเน้นในเรื่องการสอนแบบโครงงาน ที่ใช้กระบวนการวิจัย
4. ด้านผลผลิต พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลการเรียนรู้พบว่าทั้งผู้ปกครอง และนักเรียนมีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก ด้านผลผลิต การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์ค่าร้อยละของคะแนนในแต่ละกลุ่มสาระ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่า ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนพบว่า ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี และดีเยี่ยม ในภาพรวมของโรงเรียน อยู่ในระดับดี

โพสต์โดย กุ้ง : [16 เม.ย. 2557 เวลา 12:12 น.]
อ่าน [936] ไอพี : 1.0.175.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม