ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรี

บทสรุป

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน นายสุรเดช แสงจันทร์
ปีที่รายงาน 2557
การรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวม 74 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 31 คน ผู้ปกครอง จำนวน 31 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง จำนวน 9 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ และแบบบันทึก จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และ ค่าความเชื่อมั่น ( - Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 ด้านสภาวะแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 ด้านผลผลิต
4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียน หลังดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 ด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมครูและนักเรียน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 พบว่า โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยเท่ากับ 72.17 สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 พบว่า โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 พบว่า โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1. จากผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น จะมีประโยชน์และสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นหากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ให้ความสำคัญกับการประชุมชี้แจงถึงความจำเป็น วัตถุประสงค์ เชื่อมโยงนโยบายของโรงเรียนกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้อง เกิดความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องดำเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. จากผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ รวมถึงการระดมทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
3. จากผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนั้น การดำเนินการของคณะกรรมการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน ระบุกิจกรรม เวลา แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการและครูทุกคนควรร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. จากผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น โรงเรียนจึงควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินความพึงพอใจ เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
1. ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยหรือรายงานเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ
3. ควรใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศในด้าน อื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย เดช : [1 เม.ย. 2557 เวลา 21:31 น.]
อ่าน [658] ไอพี : 113.53.51.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม