ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ด้วยเทคนิคกระบวนการมีส่วนร่วม
ผู้วิจัย นางศิริวรรณ สัตยธีรานนท์
ปีที่พิมพ์ 2556
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะความเป็นผู้นำ ทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อพัฒนารูปแบบ และเพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยเทคนิคกระบวนการมีส่วนร่วม การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ค้นหาเหตุปัจจัย การมีสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 127 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ระยะที่ 2 เพื่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยเทคนิคกระบวนการมีส่วนร่วม ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 18 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการกับครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 36 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ T-test (One Sample)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 มี 4 ตัวแปรได้แก่ คือ ปัจจัยการบริการที่ดี ปัจจัยการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปัจจัยความเป็นผู้มีจริยธรรม และปัจจัยออกแบบการเรียนรู้
2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยเทคนิคการมีส่วนร่วม พบว่าควรมีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการประกอบด้วย การจัดฝึกอบรม การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมการฝึกทักษะ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 18 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. หลังจากเข้ารับการพัฒนาด้วยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครูมีสมรรถนะ ความเป็นผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับที่สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดศรีมงคล)
ผู้รายงาน นางศิริวรรณ สัตยธีรานนท์
ปีที่รายงาน 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดศรีมงคล) จังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดศรีมงคล) ประชากรในการวิจัย 5 กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน ครูผู้สอน จำนวน 10 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษา-ปีที่ 1 – 6 จำนวน 60 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินตนเองของนักเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน โดยครูผู้สอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
ผลการประเมินที่สำคัญมีดังนี้
1. กระบวนการดำเนินโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย การเตรียมการและ
วางแผนการดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการปัญหา อุปสรรคและการแก้ปัญหา
2. ผลผลิตของโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย การพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ทั้ง 8 ด้าน คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณและเวลา รวมทั้ง ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อข้อคำถาม ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
3. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าควรมีการดำเนินโครงการต่อไป

โพสต์โดย สารภี : [31 มี.ค. 2557 เวลา 13:41 น.]
อ่าน [594] ไอพี : 125.27.120.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม