ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดย ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง และการพูด โดยใช้หนังสือ
เสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา ดวงพิกุล ชัยวร
ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและ
การพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน
40 คน ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้คือ ระหว่างวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 21 เดือน มกราคม 2556 โดยทำการทดลองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละประมาณ
30 นาที ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้าน
การฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยทำการประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ก่อนที่จะจัดกิจกรรม แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่าง รวม 10 สัปดาห์ จำนวน 30 แผนเมื่อดำเนินการทดลองแล้ว ทำการประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัยหลังการการจัดกิจกรรม ซึ่งได้สรุป ผลการศึกษา ได้ดังนี้


1. ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายจากการใช้หนังสือ เสริมประสบการณ์ พบว่า ในภาพรวมทั้ง 2 ทักษะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 คิดเป็นร้อยละ 87.67โดยทักษะการฟังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 คิดเป็นร้อยละ 88.33 ทักษะพูดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 คิดเป็นร้อยละ 87.00ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาพัฒนาการทักษะทางภาษาด้านการฟัง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ เล่มที่ 1 -10 ดังนี้ เล่มที่ 1ไม้ดอก ไม้ประดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 เล่มที่ 2 การอนุรักษ์น้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 เล่มที่ 3 กลางวัน กลางคืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 เล่มที่ 4 คุณพ่อที่ฉันรัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62
เล่มที่ 5 สวัสดีปีใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 เล่มที่ 6 คมนาคมเมืองไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 เล่มที่ 7 ฉันรักฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 เล่มที่ 8 อาชีพในฝัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 เล่มที่ 9 เชียงรายบ้านเรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 และเล่มที่ 10 เครื่องมือ เครื่องใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ตามลำดับ
ส่วนพัฒนาการทักษะทางภาษาด้านการพูด พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ เล่มที่ 1 -10 ดังนี้ เล่มที่ 1ไม้ดอก ไม้ประดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 เล่มที่ 2 การอนุรักษ์น้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 เล่มที่ 3 กลางวัน กลางคืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 เล่มที่ 4 คุณพ่อที่ฉันรัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52
เล่มที่ 5 สวัสดีปีใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 เล่มที่ 6 คมนาคมเมืองไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 เล่มที่ 7 ฉันรักฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 เล่มที่ 8 อาชีพในฝัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 เล่มที่ 9 เชียงรายบ้านเรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และเล่มที่ 10 เครื่องมือ เครื่องใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง
และการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 11.03 คิดเป็นร้อยละ 55.50 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.23 คิดเป็นร้อยละ 86.15 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทักษะการฟังก่อนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.73 คิดเป็นร้อยละ 57.30 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.50 คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 และทักษะการพูดก่อนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.30
คิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.73 คิดเป็นร้อยละ 87.30 ตามลำดับ


โพสต์โดย aa : [31 มี.ค. 2557 เวลา 11:47 น.]
อ่าน [702] ไอพี : 27.145.163.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม