ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านหลู้

ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านหลู้
ชื่อผู้รายงาน : เจษฎา รูปศรี
ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2556

การรายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านหลู้ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหลู้ 2) เพื่อรายงานผลกระทบการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหลู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ปีการศึกษา 2555 ขอบเขตของการประเมินด้าน ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 103 คน ครู จำนวน 12 คน คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เลือกแบบเจาะจงดังนี้ เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นผู้

บริหารและครูที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ ได้คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 122 คน ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ IPO Model ของ วินัย ทองแย้ม (2548 : 20) นำมาประยุกต์ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลู้ โดยมีเนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย 1.1) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 1.2) การ

ประเมินกระบวนการตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (The Deming Cycle) 2) ผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหลู้ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และด้านความพึงพอใจของ นักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 4 ฉบับ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
สรุปผลการประเมิน
1. ผลการดำเนินงานของโครงการ
1.1 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.02-4.40 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบริหารจัดการ และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์

ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านงบประมาณ
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.1.1 ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.08-4.58 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด 1 รายการ ระดับมาก 4 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม รองลงมา 2

อันดับ คือ จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม และบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถตรงตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วน

รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ บุคลากรในชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.1.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.58-4.33 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 1 รายการ ระดับมาก 4 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความชัดเจน รองลงมา 2 อันดับ คือ

ความเหมาะสมและเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ และการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการสนับสนุนงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
1.1.3 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.67-4.33 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกรายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมมีความคล่องตัว รองลงมา คือ คุณภาพ

ของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงานกิจกรรม ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมด้วยความรวดเร็ว
1.1.4 ปัจจัยด้านบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.08-4.67 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 1 รายการ ระดับมาก 4 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีแผน/ปฏิทินในการนิเทศ ควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนิน

งาน รองลงมา 2 อันดับ คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ และมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่า

กัน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ
1.2. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.92-4.92 ค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากที่สุด 11 รายการ ระดับมาก 9 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม รองลงมา คือ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตลอดทุกระยะตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดระบบข้อมูล

สารสนเทศของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
2. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จํานวน 10 ด้าน พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.42-4.62 ค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
5 รายการ ระดับมาก 4 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความยุติธรรม รองลงมา คือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ และความขยัน ตามลำดับ ส่วน

รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ
2.2 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.41-4.53 ซึ่งมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 กิจกรรม ระดับมาก 5 กิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปัญญา และกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา 2 อันดับ คือ กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมวันสำคัญเพื่อพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนกิจรรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน
2.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยรวมผ่าน

เกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.43-4.63 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ ระดับมาก 4 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมได้สร้างความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนดีขึ้น รองลงมา คือ สามารถปลูกฝั่งการมีจิตอาสาให้กับนัก

เรียนได้ และกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานที่จัดกิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และวิธี

ดำเนินกิจกรรม
2.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเข้าแถวดีมีวินัย ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยรวม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.30-4.68 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
1 รายการ ระดับมาก 4 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมสามารถปลูกฝั่งการมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียนได้ รองลงมา คือ ระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและ ความต้องการของนักเรียน
2.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปัญญาตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า

โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.42-4.67 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 5 รายการ ระดับมาก 3 รายการ เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น รองลงมา คือ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้ และสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมได้เหมาะสม ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและ ความต้องการของ

นักเรียน
2.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศีลธรรมประจำสัปดาห์ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดย

รวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.39-4.55 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 รายการ ระดับมาก 4 รายการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่สำหรับจัดกิจกรรม) รองลงมา คือ สามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ และกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ ตาม

ลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วิธีดำเนินกิจกรรม
2.2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและคณะกรรมการสถาน

ศึกษา พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.30-4.54 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ ระดับมาก 6 รายการ เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น รองลงมา คือ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
2.2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณธรรม ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา

พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.34-4.66 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 รายการ ระดับมาก 5 รายการ เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รองลงมา คือ วิธีดำเนินกิจกรรม และจัดบรรยากาศสภาพ

แวดล้อมได้เหมาะสม ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและ ความต้องการของนักเรียน
2.2.7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า

โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.43-4.66 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3 รายการ ระดับมาก 3 รายการ เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
มีประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน รองลงมา คือ กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของนักเรียน และกิจกรรมสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนัก

เรียน ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กระบวนการทำงานเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

โพสต์โดย เจษฎา : [30 มี.ค. 2557 เวลา 12:56 น.]
อ่าน [663] ไอพี : 27.145.79.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม