ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงาน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัด
กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อผู้ศึกษา นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของครูผู้สอนปฐมวัยที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาผลการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนปฐมวัย ใน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี- นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย และ ด้านผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนปฐมวัย ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย และ ความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาในรูปแบบวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest - Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2555 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose sampling) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี –นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย แบบนิเทศ ติดตามครูผู้สอนปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัย โดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี– นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย แบบนิเทศ ติดตามครูผู้สอนปฐมวัย ด้านผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนปฐมวัยที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนปฐมวัย ที่มีต่อแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรม ดนตรี –นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า E /E ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย และ แปลผลโดยการบรรยายเป็นความเรียง
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.75 / 89.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80 / 80
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนของครูผู้สอนปฐมวัยที่ได้จากการทดสอบก่อน และ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า คะแนนของครูผู้สอนปฐมวัยหลังอบรม สูงกว่า ก่อนอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนปฐมวัย ใน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ ด้านผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนปฐมวัย ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และ ความพึงพอใจของครูผู้สอนปฐมวัย ที่มีต่อแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในภาพรวมมีความพึงพอใจ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91

โพสต์โดย sornor_totoh : [18 ก.พ. 2557 เวลา 14:44 น.]
อ่าน [653] ไอพี : 202.29.215.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม