ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลผู้เข้าประกวด

ชื่อ นางลมัย สุขจิตร
เกิดวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 อายุ 35 ปี
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกระสัง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบได้เป็นนักเรียนทุนคุรุทายาทของกรมสามัญศึกษาและรับทุนศึกษาต่อที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระดับปริญญาตรี รับทุนคุรุทายาทกรมสามัญศึกษา ( ต่อ ) วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกเคมี วิชาโทคณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
การรับราชการ
บรรจุตามโครงการคุรุทายาทของกรมสามัญศึกษาที่โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2545 จนถึงปัจจุบัน

การรับหน้าที่สอนกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับผิดชอบสอนวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ครูชำนาญการ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
1. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32190 โทรศัพท์ 044-512076
2. บ้านเลขที่ 100 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32190โทรศัพท์ 044-596260 โทรศัพท์มือถือ 087 - 2585703

1.2 รายวิชาที่รับผิดชอบสอน
• เคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/2
• เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2
• เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2
• กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/2
• กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2
• กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2

1.3 งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบัน

1.4 โครงการที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการ
1. โครงการรับนักเรียน
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ
3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4. โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

1.5 ข้อมูลสถานศึกษา
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33 ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ 31 ไร่10 ตารางวา
อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนจำนวน 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด1.6 ข้อมูลนักเรียน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียน เพศ สภาพครอบครัว ในปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น นักเรียนทั้งสิ้น เพศ ฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง
ชาย หญิง
ม.1 28 12 16 9 7
ม.2 35 20 15 12 5
ม.3 45 28 17 6 4
ม.4 28 12 16 3 3
ม.5 36 21 15 4 6
ม.6 35 16 19 5 3
รวมทั้งสิ้น 207 109 98 39 28
ร้อยละ 18 13


1.7 ข้อมูลครูและบุคลากร
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิทยะฐานะ
อายุ ประสบ-
การณ์
สอน คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
1 นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการ 44 กศ.ม. บริหารการศึกษา
2 น.ส.รัชนีกรนิภา มีมาก ครูชำนาญการ 48 16 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
3 นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง ครูชำนาญการ 39 16 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4 นางวิไลพร หงษ์ทอง ครูชำนาญการ 42 16 ค.บ. ภาษาไทย
5 นางเสาวรัตน์ วงค์พล ครูชำนาญการ 39 16 ค.บ. ฟิสิกส์
6 ว่าที่ ร้อยโท อุดม บริสุทธิ์ ครูชำนาญการ 36 5 ค.บ. ชีววิทยา
7 นางลมัย สุขจิตร ครูชำนาญการ 35 11 ค.บ. เคมี
8 นายสิทธิพร บุระผากา ครูชำนาญการ 38 9 ค.บ. สังคมศึกษา
9 นายรวิชญ์ อานไมล์ ครูชำนาญการ 35 7 ค.บ. สังคมศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร( ต่อ )
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อายุ ประสบ-
การณ์
สอน คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
10 นายสุรินทร์ สุวเสน ครู ค.ศ.1 34 2 ค.บ. คณิตศาสตร์
11 นายธรรมธัช บาศรี ครูผู้ช่วย 27 1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
12 นางสาวราตรี พันธุชา ครูผู้ช่วย 35 1 วท.บ. เคมี
13 นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง พนักงานราชการ 46 18 ค.บ. ภาษาไทย
14 นายฐาปกรณ์ โชติพันธ์ พนักงานราชการ 24 3 วทบ. พลศึกษา
15 นายวิทยา วินทไชย พนักงานราชการ 26 7 ค.บ. ดนตรีศึกษา
16 นางสุวรรณา งามสง่า พนักงานราชการ 34 7 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
17 นายประมวล พรมชื่น พนักงานราชการ 40 ม.6 -
18 นายวิรัตน์ บุญเลิศ นักการภารโรง 46 ม.3 -

1.8 สภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยสลับกับทุ่งนาที่ราบในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีอาณาเขตติดต่อบริเวณ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความหลากหลายและความแตกต่างของแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัด แต่ก็สามารถอาศัยอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน ลักษณะอุปนิสัยใจคอของประชากรจึงเป็นคนเอื้ออาทร เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์ รักท้องถิ่นบ้านเกิด และมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เทศกาลงานปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6
ร้อยละ 100 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา และเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 25,000 บาท
3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
เนื่องจากชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยน้อย โรงเรียนจึงระดมทรัพยากรเพื่อมาใช้ในการจัดการศึกษา เช่น การจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นต้น ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้เพียงชั่วระยะหนึ่ง ทำให้โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อบริการ สนับสนุนการศึกษาทั้งในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะน้ำดื่มและน้ำใช้ซึ่งไม่เพียงพอตลอดปี
นอกจากนี้ด้านการคมนาคม ถนนในการสัญจรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนของบุตรหลานเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน อีกทั้งไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน จึงทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทที่ 2
วิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551

2.1 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ 2 ส่วน เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ

ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ นำไปบูรณาการในจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 อีกทั้งส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต โดยมุ่งการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิต และสังคม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจ ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติ จนกระทั่ง เกิดทักษะชีวิต และการเรียนรู้ตลอดจน ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เลี้ยง และประสานงาน

2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต และสังคม
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.3 ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
1. กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
2 กิจกรรมแนะแนวด้านการงานและอาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
3. กิจกรรมแนะแนวด้านชีวิตและสังคม มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต และสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมแนะแนวมีขอบข่ายครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านการงานและอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม ในการจัดกิจกรรมจำเป็นต้องจัดกิจกรรมทั้ง 3 ด้านไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น จึงได้ผสมผสานและบูรณาการเป็นกลุ่มกิจกรรมใหญ่ ๆ 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กิจกรรมรู้จักและเข้าใจตนเอง
2. กิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
3. กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา
4. กิจกรรมการปรับตัวและการดำรงชีวิต
กิจกรรมกลุ่มที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง ทั้งด้านความถนัด ความสนใจ ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย นิสัย อารมณ์ ความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมกลุ่มที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ และวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวบรวม และจัดระเบียบข้อมูล สามารถจัดระบบ กลั่นกรอง เลือกใช้ข้อมูลอย่างฉลาด เหมาะสม และเห็นคุณค่าในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมกลุ่มที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูล คุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
กิจกรรมกลุ่มที่ 4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.4 มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และสามารถพึ่งตนเองได้
จุดประสงค์กิจกรรม
1. รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง
2. รักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและผู้อื่น
3. สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพและการงาน ชีวิตและสังคม
จุดประสงค์กิจกรรม
1. แสวงหาข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม
2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
จุดประสงค์กิจกรรม
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
2. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์กิจกรรม
1. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งอ้างอิง:
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการ


บทที่ 3
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

จากการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุด และให้เหมาะกับสภาพทั่วไป ความต้องการของผู้ปกครอง และความจำเป็น จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนวโดยเน้นด้านการฝึกอาชีพ และทุกกิจกรรมการเรียนการสอนจะใช้หลักการบริหารจัดการแบบ PDCA เพื่อให้มีการวางแผน จัดทำ ตรวจสอบและมีการเผยแพร่ในการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคคลอื่น ๆ การจัดกิจกรรมแต่ละด้าน มีดังนี้
ด้านส่วนตัวและสังคม
1.ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษา โดยโรงเรียนเป็นแกนนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพศรอบด้าน นักเรียนสามารถเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเพศศึกษาได้
2. จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
3. นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนคุณพ่อล้วน กุลแก้ว
ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามและร่วมฟังการบรรยายการสอนวิธีการดำเนินชีวิตจากปราชญ์ชาวบ้าน
4. สอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สอนเรื่อง ลายผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ ช้าง และข้าวหอมมะลิ ที่เป็นของดีของจังหวัดสุรินทร์ นักเรียนไปศึกษาดูงานสถานที่เหล่านี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองและมีแนวทางที่จะอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป
5. ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนจากกิจกรรมการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
ด้านการศึกษาต่อ

1. นำนักเรียนไปทัศนศึกษาในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. นำนักเรียนไปร่วมตอบปัญหาสมุนไพรที่มหาวิทยาลัยรังสิต และศึกษาดูงานคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
3. นักเรียนร่วมทดสอบความรู้ความสามารถและความถนัดในอาชีพเพื่อเลือกสาขาในการศึกษาต่อจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ด้านอาชีพ
ฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้กับนักเรียนตามความสนใจและความถนัด โดยฝึกด้วยตนเอง และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อฝึกอาชีพให้ ดังนี้
นวดฝ่าเท้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เสริมสวย จัดดอกไม้สด ทำปลาทู ทำอาหารสุขภาพ
ทำขนมเบเกอรี่ เพ้นท์เล็บ เพ้นท์เสื้อ ศิลปการจัดจีบผ้า การถักตุ๊กตาไหมพรม
รายผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรม ได้มีการเผยแพร่ผลงานผ่าน Facebook และมีผู้แสดงความเห็นร่วมชมผลงานรายละเอียดการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้

ผลงานในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษา
ในสภาพสังคมในปัจจุบัน เยาวชนได้รับค่านิยมจากต่างชาติในเรื่องเพศศึกษา โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร นักเรียนร้อยละ 30 ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว จึงได้จัดการเรียนการสอนเพศรอบด้าน โดยได้นำมาสอนในกิจกรรมแนะแนว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การ Path ที่ได้จัดอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียนเพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เพศรอบด้าน งานแนะแนว เป็นงานหลักที่ต้องดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อป้องกัน แก้ไข และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว ท้องก่อนวัยอันควร

การดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา
1. ได้ร่วมอบรมเกี่ยวกับครูแกนนำการจัดการศึกษาเพศรอบด้านขององค์การ Path
2. เผยแพร่ผลงานทางอินเตอร์เน็ตเรื่อง คุณสมบัติการเป็นพ่อแม่
3. นักเรียนได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศรอบด้านตามโรงเรียนในเขตอำเภอชุมพลบุรี
4. ได้รับโล่เกียรติบัตรจากอำเภอชุมพลบุรี โรงเรียนตัวอย่างการจัดการศึกษาเพศรอบด้าน
5. ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 โรงเรียนที่นำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพศรอบด้านเข้ามาใช้ในสถานศึกษา
ผลจากการดำเนินงาน
1. นักเรียนมีทักษะชีวิตดีขึ้น
2. ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรลดลง
ผลงานการสอนเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเห็นคุณค่าในท้องถิ่น

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลตัวอำเภอ นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน โรงเรียนมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีวงดนตรีโปงลาง ดนตรีไทย มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่น และเน้นการบูรณาการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนในกิจกรรมแนะแนว เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าในท้องถิ่นโดยแบ่งเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ม.4 ศึกษาและร่วมดูแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับช้าง
ม.5 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์
ม.6 ศึกษาเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ
ผลที่ได้รับ
1. นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของที่มาของตนเอง
2. นักเรียนเห็นคุณค่าในท้องถิ่น และสามารถมองเห็นแนวทางในการอนุรักษ์ให้อยู่ถึงรุ่นต่อ ๆ ไปผลงานในการให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชน

จากการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนให้บริการแก่ชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ปีการศึกษา 2551
1. นำนักเรียนที่เรียนรายวิชากิจกรรมแนะแนว ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ปลอดภัยจากสารเคมี และโรคที่เกิดจากการทานอาหารทีมีสารปนเปื้อน ที่หมู่บ้านแคนดำ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
2.นำนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นที่ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาไปทำความสะอาดวัดบ้านแคนดำ
ปีการศึกษา 2552
1. จัดการอบรมฝึกอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านจำนวน 3 หมู่บ้าน ที่สนใจฝึกอาชีพมาฝึกอาชีพที่โรงเรียน โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 150 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุฝึก ฝึกอาชีพให้ 4 อาชีพ ได้แก่ การทำขนมกล้วยทอด การทำน้ำเต้าหู้ การทำปลาทูนึ่ง การทำขนมปังสังขยา ข้าพเจ้าได้จัดฝึกให้ในวันเสาร์ ในเดือนกรกฎาคม 2552
ปีการศึกษา 2553
1. นักเรียนที่ไปฝึกอาชีพ นวดฝ่าเท้า และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้ไปให้บริการนวดฝ่าเท้าที่บ้านระหารและสถานีอนามัยบ้านสวนหม่อน และให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่วัดบ้านระหาร ในกิจกรรมแนะแนว
ปีการศึกษา 2554
นำนักเรียนไปให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีในการเกษตร และสมุนไพรที่ใช้สำหรับล้างพิษ บ้านแคนดำ สวนหม่อน โนนไร่ เขวาตะคลอง
นำนักเรียนไปฝึกการเป็นวิทยากรในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
ปีการศึกษา 2555
นำนักเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการในเรื่องค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะชีวิตที่โรงเรียนบ้านสวนหม่อนและโรงเรียนบ้านแคนดำ
ปีการศึกษา 2556
ฝึกนักเรียนนักเรียนชั้น ม.4 – 6 เป็นวิทยากรอบรมการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนออกให้บริการนวดฝ่าเท้าฟรีให้กับผู้สูงอายุในวันพระ

ผลจากการให้บริการชุมชน

1. นักเรียนได้ฝึกความเสียสละ และได้รู้วิธีการนำความรู้ที่ได้เรียนไปพัฒนาชุมชน
2. ชาวบ้านได้ความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี
ผลงานในการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่

จากการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว ข้าพเจ้าได้พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ปีการศึกษา 2551
1. นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ที่งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและปราสาทหินพิมาย
2.นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่สวนคุณสมชาติ เนื่องมี บ้านทับค่าย อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์
ปีการศึกษา 2552
1. นำนักเรียนไปชมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุนารี และสวนสัตว์นคราชสีมา
2. นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนพ่อล้วน กุลแก้ว เกษตรกรดีเด่น ปี 2549 บ้านหลุบควัน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
3. นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่สวนคุณถาวร มิเขมา บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
4. นำนักเรียนไปตอบปัญหาสมุนไพรและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2553
1. นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
2. นำนักเรียนไปตอบปัญหาสมุนไพรและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรังสิต
3. นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนพ่อล้วน กุลแก้ว เกษตรกรดีเด่น
บ้านหลุบควัน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2554
นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนพ่อล้วน กุลแก้ว เกษตรกรดีเด่น ปี 2549 บ้านหลุบควัน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 8 กรกฎาคม 2554ในรายวิชาแนะแนว

ปีการศึกษา 2555
นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเต่าใหญ่ที่บ้านตึกชุม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา 2556
นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเต่าใหญ่ที่บ้านตึกชุม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ผลจากผลจากการนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน
นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ และได้แนวคิดในการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพราะการเห็นแบบอย่าง นักเรียนจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
และจากการได้รับฟังแนวคิดจากพ่อล้วน กุลแก้ว ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน จะทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของท้องถิ่นมากขึ้น


ผลงานในการฝึกปฏิบัติการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
และการส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาสมุนไพรที่มหาวิทยาลัยรังสิต

จากการจัดการเรียนการสอนการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแนะแนว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2556 ข้าพเจ้ามีแนวคิดว่าการเรียนกิจกรรมแนะแนว เมื่อเรียนแล้วนักเรียนควรจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเรียนเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน ในท้องถิ่นมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้ฝึกให้นักเรียนได้นำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาสมุนไพรที่มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้

ปีการศึกษา 2552จัดติวให้กับนักเรียนจำนวน 4 คน และส่งนักเรียนร่วมสอบและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2553จัดติวให้กับนักเรียนจำนวน 10 คน และส่งนักเรียนร่วมสอบและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2554 นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2555นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลที่ได้รับ
1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนได้รู้วิธีการจัดทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาแปรรูปทำเป็นรูปแบบการจัดทำเพื่อขายสมุนไพรได้
3. นักเรียนที่ไปร่วมสอบได้รับการจัดติวเกี่ยวกับสมุนไพร ได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มเติม และสามารถนำไปประกอบอาชีพการขายสมุนไพรในอนาคตได้
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ไปศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสศึกษาคณะต่าง ๆในมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ
ผลงานในการฝึกปฏิบัติอาชีพการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

ปีการศึกษา 2553
นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปฝึกอาชีพการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2553 จำนวน 8 คน นักเรียนได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติจนชำนาญ โดยนักเรียนสามารถซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ 3 ชนิด คือ พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด
นักเรียนได้นำมาใช้ประโยชน์ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้นำความรู้ไปให้บริการซ่อมพัดลมให้กับวัดบ้านระหาร ในกิจกรรมอาสาในวันอาทิตย์ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
2. นักเรียนได้นำความรู้มาซ่อมพัดลมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคนดำ
3. นักเรียนได้นำความรู้มาซ่อมหม้อหุงข้าวให้กับครูที่โรงเรียน
4. นักเรียนได้ให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในหมู่บ้านของตน
5. นักเรียนสามารถฝึกให้เกิดความชำนาญ แล้วนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
6. นักเรียนที่มีความสนใจในด้านนี้ได้ไปศึกษาต่อทางด้านช่างไฟฟ้า

ผลงานในการฝึกปฏิบัติอาชีพนวดฝ่าเท้า
ปีการศึกษา 2553
นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปฝึกนวดฝ่าเท้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
จากการนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปฝึกอาชีพการนวดฝ่าเท้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2553 จำนวน 18 คน นักเรียนได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติจนชำนาญ และข้าพเจ้าได้จัดห้องสำหรับการฝึกปฏิบัติการนวดฝ่าเท้า ให้นักเรียนได้ฝึกเพิ่มเติมและได้นำมาใช้ประโยชน์ดังนี้
1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1 ได้นำความรู้ไปให้บริการนวดฝ่าเท้าฟรีให้กับผู้คนที่มาทำบุญที่วัดบ้านระหารในวันอาทิตย์ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ในกิจกรรมอาสาและบริการนวดฝ่าเท้าฟรี ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านระหาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้รับคำชมเชย และมีชาวบ้านมาบอกให้นักเรียนไปนวดฝ่าเท้าเพิ่มเติมให้และให้ค่าบริการนวดฝ่าเท้ากับนักเรียนครั้งละ 50 - 100 บาท ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกจนเกิดความชำนาญและมีรายได้ในระหว่างเรียน
2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2 ได้นำความรู้ไปให้บริการนวดฝ่าเท้าฟรีที่สถานีอนามัยบ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในกิจกรรมอาสา ในวันที่หมอนัดตรวจผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการและให้ค่าบริการนวดแก่นักเรียน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกเพิ่มเติมและมีรายได้
3. ให้นักเรียนรับบริการนวดฝ่าเท้าให้กับครูที่โรงเรียนหรือผู้ปกครองในชุมชนในราคาครั้งละ 30 บาท
( 1 ชม. ) ทำให้นักเรียนมีรายได้จากการรับนวดฝ่าเท้าให้ครูและผู้ปกครองในชุมชน โดยมีนักเรียนที่ไปให้บริการนวดตามหมู่บ้านได้ค่าจ้างประมาณวันละ 60 -120 บาท

4.จัดให้นักเรียนที่ฝึกจนชำนาญมาฝึกให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนรุ่นน้องได้ฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชำนาญ
ปีการศึกษา 2554
นำนักเรียนไปฝึกนวดฝ่าเท้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสวนหม่อน
นักเรียนนำความรู้ไปหารายได้ระหว่างเรียนโดยไปให้บริการนวดฝ่าเท้าตามหมู่บ้าน ครั้งละ 30 บาท
ปีการศึกษา 2555
นำนักเรียนไปฝึกนวดฝ่าเท้าและฝึกประคบสมุนไพรที่โรงพยาบาลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
นักเรียนนำความรู้ไปหารายได้ระหว่างเรียนโดยไปให้บริการนวดฝ่าเท้าตามหมู่บ้าน ครั้งละ 30 บาท
ปีการศึกษา 2556
นำอาชีพนวดฝ่าเท้าเข้าร่วมประกวดโครงงานอาชีพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นำนักเรียนมาให้บริการนวดฝ่าเท้าในงานเทศกาลงานปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิระดับอำเภอและได้รับความสนใจจากนักข่าวจากเหยี่ยวข่าวเจ็ดสีมาถ่ายทำภาพกิจกรรม
ผลที่ได้รับ
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี
ชุมชนได้รับการบริการด้านสุขภาพในราคาถูก

ผลงานในการฝึกปฏิบัติอาชีพการทำขนมเบเกอรี่

ปีการศึกษา 2553
จากการนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปฝึกอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 18 คน นักเรียนได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติจนชำนาญ โดยนักเรียนสามารถทำขนมเบเกอรี่ ได้ดังนี้
1. ขนมคุกกี้
2. ขนมเค้กเนยสด
3. ขนมเปี๊ยะกุหลาบ
4. ขนมโดนัทเค้ก
หลังจากการฝึกมาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง ข้าพเจ้าได้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องทำขนมเบเกอรี่โดยเงินอนุสรณ์รุ่นจากนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 และได้จัดซื้อเครื่องทำขนมในราคา 33,000 บาท
และนักเรียนที่ได้ไปฝึกได้นำมาใช้ประโยชน์ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้นำความรู้มาฝึกต่อที่โรงเรียนและฝึกให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ทำขนมและนำขนมไปขายให้กับนักเรียนในโรงเรียนก่อนกลับบ้านและนำไปขายในหมู่บ้าน และเมื่อวันที่นักเรียนทำขนม นักเรียนจะกลับค่ำ ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ไปส่งนักเรียนถึงบ้านทุกครั้ง
3. ได้ฝึกเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในการทำเค้กกล้วยหอม โดยทดลองจากสูตรที่ค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และทดลองปรับเปลี่ยนจนได้สูตรที่อร่อย รสชาติลงตัว
4. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ และสามารถสอนต่อให้กับนักเรียนรุ่นน้องได้

ปีการศึกษา 2554
ข้าพเจ้าได้จัดการให้บริการกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทั้งโรงเรียนโดยฝึกอาชีพเบเกอรี่ให้กับนักเรียนทุกชั้น ชั้นละ 1 ชนิด ตามที่นักเรียนต้องการฝึก

ปีการศึกษา 2555
ฝึกอาชีพเบเกอรี่ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกิจกรรมการแนะแนวอาชีพ
ให้นักเรียนทำขนมเบเกอรี่ส่งขายที่สหกรณ์โรงเรียนและนำไปขายตามหมู่บ้าน
ปีการศึกษา 2556
ฝึกอาชีพเบเกอรี่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ให้นักเรียนทำขนมเบเกอรี่ส่งขายที่สหกรณ์โรงเรียนและนำไปขายตามหมู่บ้าน
ผลที่ได้รับ
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
มีทักษะชีวิตจากการทำงานเป็นกลุ่ม
ชุมชนได้ซื้อขนมที่มาจากฝึมือของลูกหลานตนเอง

ผลงานในการฝึกปฏิบัติการทำอาหาร
และการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการทำอาหาร

จากการจัดการเรียนการทำอาหารเพื่อสุขภาพในกิจกรรมแนะแนว ตั้งแต่ปีการศึกษา
2547 เป็นต้นมา ข้าพเจ้ามีแนวคิดว่าการเรียนกิจกรรมแนะแนว เมื่อเรียนแล้วนักเรียนควรจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเรียนเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน อาหารเป็นสิ่งที่เรารับประทานทุกวันและส่งผลต่อร่างกายโดยตรง จึงได้จัดการเรียนการสอนการฝึกทำอาหารและร่วมส่งประกวดการทำอาหารกในกลุ่มสาระการงานอาชีพดังนี้
จากการส่งนักเรียนประกวดการทำอาหาร ได้ผลการแข่งขันดังนี้
ปีการศึกษา 2549 ชนะเลิศระดับอำเภอ ในมหกรรมการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพในงานครองราชย์ครบ 60 ปีของในหลวง
ปีการศึกษา 2553 ชนะเลิศระดับ ชพร. ในการแข่งทักษะทางวิชาการ
รองชนะเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ในการแข่งทักษะวิชาการระดับเขต
ปีการศึกษา 2555 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันการทำน้ำพริกสมุนไพรเพื่อสุขภาพระดับภาคในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2556 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันทำแกงมัสมั่นระดับภาคในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพนม
จากการฝึกทำอาหารทำให้นักเรียนได้ประโยชน์ ดังนี้
1. นักเรียนได้ทราบประโยชน์จากการทานอาหารแต่ละชนิด
2. นักเรียนนำความรู้ไปใช้ที่บ้านได้
3. นักเรียนสามารถฝึกจนชำนาญแล้วนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
4. นักเรียนมีทักษะชีวิตจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
5. นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีจากการทำงานเป็นกลุ่ม

ผลงานในการฝึกอาชีพการขายปลาทูนึ่งและปลาทูมัน

จากการวิเคราะห์นักเรียนมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน ข้าพเจ้าจึงได้จัดฝึกอาชีพการทำปลาทูนึ่งและปลาทูมันเพื่อให้นักเรียนได้ทำขายหารายได้ระหว่างเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ดังนี้
ฝึกอาชีพการทำปลาทูนึ่งและปลาทูมันให้กับนักเรียน
ให้นักเรียนทำขายทั้งห้องโดยยืมเงินธนาคารโรงเรียนเป็นต้นทุน
แบ่งกลุ่มทำในวันพุธเพื่อขายในโรงเรียน ตามหมู่บ้านและตลาดนัดคลองถมหมู่บ้านใกล้เคียง
ผลที่ได้รับ
1. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีจากการพบประผู้คนจากการไปขายปลาทูที่ตลาดนัดคลองถม
ผลงานในการฝึกอาชีพเสริมสวย
ปีการศึกษา 2553 - ปีการศึกษา 2556
ส่งนักเรียนไปเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างในหลักสูตรภาคฤดูร้อนหลักสูตร 150 ชั่วโมง 1 คน คือนายชาญชัย ลีลาน้อย โดยออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้
เสนอของบประมาณโรงเรียนในการจัดทำห้องฝึกปฏิบัติอาชีพเสริมสวยได้รับงบประมาณ 7,000 บาท
จัดทำห้องฝึกอาชีพเสริมสวย แล้วให้นักเรียนที่ไปเรียนมาฝึกให้กับรุ่นน้องที่มีความสนใจในช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียน
นักเรียนที่ฝึกจนชำนาญให้บริการงานด้านเสริมสวยแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนในราคาถูก
ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านให้มาใช้บริการ
ผลที่ได้รับ
นักเรียนได้ที่มีความสนใจในอาชีพนี้ได้มีโอกาสฝึกอาชีพเสริมสวย และค้นพบความสามารถของตนเอง
ปัจจุบันนายชาญชัย ลีลาน้อย เรียนระดับปริญญาตรี ปี 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วหารายได้ระหว่างเรียนด้ายการรับทำงานพิเศษตามร้านเสริมสวยในช่วงภาคค่ำและเสาร์ อาทิตย์ โดยมีรายได้ระหว่างเรียน ไม่ต้องรบกวนค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่
นักเรียนที่ได้รับการฝึกต่อจากนายชาญชัย ลีลาน้อย ได้นำมาใช้ในการเป็นช่างเสริมสวยในวงโปงลางของโรงเรียน

ผลจากการจัดอบรมการแนะแนวอาชีพจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายครูแนะแนวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ และได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้บริการการฝึกอาชีพจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 8 มกราคม 2554 และข้าพเจ้าได้เชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย มีรายละเอียดดังนี้
1. มีการทดสอบความถนัดของนักเรียน
2.มีการสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนำผลคะแนนไปทำงานต่างประเทศของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
3. มีการฝึกอาชีพ ดังนี้การ เพ้นท์เล็บ การทำโดนัทจิ๋ว การเพ้นท์เสื้อการจับจีบลายผ้าการถักตุ๊กตาไหมพรม
จากการฝึกปฏิบัติดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม ดังนี้
1. นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง
2. นักเรียนได้มีโอกาสสอบข้อสอบภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลาย
4. นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติม 5 อาชีพ โดยนำมาใช้ในการหารายได้ระหว่างเรียนได้ เช่นการเพ้นท์เล็บ เป็นการลงทุนไม่มาก และนักเรียนมาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการหารายได้ระหว่างเรียนได้
การนำมาใช้ประโยชน์
นักเรียนที่ได้รับการฝึกได้นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้
1. นางสาวกาญจนา แก้วกาญจน์ ได้ประกอบอาชีพเพ้นท์เล็บหลังจากจบการศึกษาชั้น ม.6
2. นายชาญชัย ศิลป์สรณ์ นายเจษฎา จิปอมจา ได้นำความรู้ไปใช้ในการหารายได้ระหว่างเรียนจากการรับจัดผ้าในงานตามหมู่บ้าน

ผลงานในการฝึกอาชีพการจัดดอกไม้สด
ปีการศึกษา 2555 - ปีการศึกษา 2556
ฝึกให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในรายวิชากิจกรรมแนะแนว
นำนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดมาฝึกต่อที่ร้านของครู ในช่วงที่มีงานจัดดอกไม้สด
รับงานหน้าร้านให้กับนักเรียน เช่นการทำบายศรี การทำมาลัย การจัดตกแต่งถานที่จัดงานด้วยดอกไม้สด โดยรับงานแล้วให้นักเรียนเป็นคนทำ มีครูเป็นผู้แนะนำเพิ่มเติม
ผลที่ได้รับ
นักเรียนมีรายได้เมื่อมีการรับงานไปทำ
นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี

ผลงานในการแนะแนวการศึกษาต่อ
และติดตามศิษย์เก่าหลังจากจบการศึกษา

จากการทำหน้าที่ครูแนะแนว ข้าพเจ้าได้แนะแนวนักเรียนตามความเหมาะสมสำหรับนักเรียนในแต่ละคน นักเรียนคนใดต้องการศึกษาต่อ ข้าพเจ้าได้แนะแนวการศึกษาต่อตามความชอบและความถนัดของนักเรียน นักเรียนคนใดต้องการไปประกอบอาชีพ ข้าพเจ้าได้ฝึกอาชีพให้นักเรียน เมื่อเรียนจบไปแล้ว ข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานทางโทรศัพท์ และจะสอนนักเรียนอยู่เสมอว่า ถ้าจบไปแล้ว อย่าลืมโรงเรียนที่เป็นแหล่งสอนความรู้ให้นักเรียนหากมีโอกาสจงตอบแทนบุญคุณ ผลงานปีการศึกษา 2551 – 2555 มีรายละเอียดดังนี้

ปีการศึกษา 2551
1. นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ต่อร้อยละ 40 ส่วนทีเหลือไปประกอบอาชีพส่วนตัว

ปีการศึกษา 2552
1. นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือไปประกอบอาชีพส่วนตัว

ปีการศึกษา 2553
1. นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อร้อยละ 25 ส่วนที่เหลือไปประกอบอาชีพส่วนตัว

ปีการศึกษา 2554
เมื่อต้นภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐาะ
ยากจน และได้ประสานกับศิษย์เก่า ครู ห้างร้าน กรรมการสถานศึกษา
ได้รับทุนบริจาคมาจำนวน 32,980 บาทและได้มอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อร้อยละ 32 ส่วนที่เหลือไปประกอบอาชีพส่วนตัว

ปีการศึกษา 2555
นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว
บทที่ 4
ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

ด้านที่ 1 แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

ตัวชี้วัด
รายการประเมิน คุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมิน

1. คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ 1. ดำรงตำแหน่งครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2545 จนถึงปัจจุบันวันที่ยื่นขอรับการประเมิน ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 11 ปี
3. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
2. การครองตน
(มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์) 1. มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 9 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสองหรือรอบสามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550/มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 9 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2555 อยู่ในระดับ “ดีมาก”
3. การครองคน (ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นที่ยอมรับรักใคร่ของศิษย์ ผู้ร่วมงาน) (ต้องปฏิบัติครบทั้ง 3 กิจกรรมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 รายการ/ปีการศึกษา) 1. ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ทำงานหรือร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมากกว่า 10 รายการ/ปีการศึกษา
2. จัด/ร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์จนได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เช่น การเยี่ยมบ้าน การประเมินนักเรียน
การกำกับติดตามนักเรียน หรือการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
รายการประเมิน คุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมิน

3. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน ร่วมกิจกรรมกับชุมชนมากกว่า 10 รายการ/ปีการศึกษา เช่น กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ แห่เทียนเข้าพรรษา กฐิน ผ้าป่า งานเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิของอำเภอหรือ นำนักเรียนร่วมขายสินค้าในตลาดนัดคลองถม นำนักเรียนออกให้บริการความรู้กับชุมชน เป็นต้น
4. การครองงาน (รับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเกิดความสำเร็จ)
1. ไม่เคยขาดงาน ไม่เคยขาดงาน
2. ลากิจไม่เกิน 2 ครั้ง/ภาคเรียนและไม่เกิน 4 ครั้ง/ปีการศึกษา ลากิจไม่เกิน 2 ครั้ง/ภาคเรียนและไม่เกิน 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
3. มีชั่วโมงสอนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
มีชั่วโมงสอนในภาคเรียนที่1/2556 จำนวน 20 ชั่วโมงตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
มีชั่วโมงสอนในภาคเรียนที่ 2 / 2556 จำนวน 25 ชั่วโมง
4. มีผลงานดังนี้
1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นปัจจุบันและครบชั่วโมงสอนตลอดปีการศึกษา
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นปัจจุบันและครบชั่วโมงสอนตลอดปีการศึกษา
2) มีความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง
(ID Plan) มีความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)
5. มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550/อยู่ในระดับดีมาก มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550เมื่อวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2555 อยู่ในระดับ “ดีมาก”
2. มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่สำเร็จที่เผยแพร่แล้ว มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่สำเร็จที่เผยแพร่แล้วดังนี้
1.รายงานวิจัย (CAR 1)ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
2. รายงานวิจัย (CAR 2)
ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพลง
3.รายงานวิจัย(CAR 3)การศึกษาสาเหตุการหนีเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร


ตัวชี้วัด
รายการประเมิน คุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมิน

4. รายงานวิจัย (CAR 4)การแก้ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนโดยใช้การดูหนังฟังเพลงก่อนเรียน
6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม 1. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน) 6. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สหวิทยาเขต 5-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
7. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้น ม. 1-3
8.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้น
ม. 4 - 6
2. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อที่ตรงกับภารกิจ/งานที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา ระดับสถานศึกษา/เขต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรดังนี้
1.เป็นวิทยากร
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเพื่ออบรมครูแนะแนวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ในวันที่ 29 มีนาคม 2554
2. เป็นวิทยากรบรรยายหลักการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลสอบโอเน็ตที่สูงขึ้น ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปีการศึกษา 2554
3. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างทักษะชีวิต ในการจัดกิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
( โรงเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ) วันที่ 6 กันยายน 2554
4. เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านระหาร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
5. เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเน็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
6. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างทักษะชีวิต ในการจัดกิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหม่อน
( โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ) วันที่ 19 ธันวาคม 2555
7. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างทักษะชีวิต ในการจัดกิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านระหาร
( โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ) วันที่ 21 ธันวาคม 2555
8. เป็นวิทยากรฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน วันที่ 27 – 29 ม.ค.57 ให้กับโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการ

ตัวชี้วัด
รายการประเมิน คุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมิน

4. มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร/ระบบประกันคุณภาพภายในเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรียน
ปีการศึกษา 2553
1 . เรื่องคุณสมบัติการเป็นพ่อแม่
เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต
2. การนวดฝ่าเท้า
ปีการศึกษา 2554
3. การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน( เผยแพร่จากการเป็นวิทยากรที่เขต )
4. ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร( เผยแพร่ผ่านวารสารโรงเรียน )
ปีการศึกษา 2555
1. การนวดฝ่าเท้า จากการประกวดโครงงานอาชีพนักเรียนประจำปี 2556
2. การทำปลาทูมันไร้สาร จากการประกวดโครงงานอาชีพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Facebook มีผู้เข้าชมและเผยแพร่ต่อเป็นจำนวนมากขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกเป็นจริงทุกประการ
รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ

องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1
คุณลักษณะของครู
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน

1 ครูมีลักษณะประชาธิปไตย ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม รักษากฎระเบียบ และไม่ละเมิดกฎหมาย โดยถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง รณรงค์ให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม เช่น ข้าพเจ้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว วางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่เป็นหัวคะแนนให้ใคร และวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มในการทำงานกลุ่ม รวมทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักสิทธิของตนเอง และการใช้สิทธิของตนเองในทางที่ถูกต้อง

2 ครูใช้เทคนิคและทักษะการสอนเหมาะสม. เทคนิคการสอนในการจัดกิจกรรมแนะแนว คือการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ โดยเน้นด้านใดด้านหนึ่งตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และความต้องการของท้องถิ่น โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน มีปัญหาการออกกลางคันเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการมาโรงเรียน จึงเน้นการฝึกอาชีพให้นักเรียน ( ตามรายงานของ สมศ)

ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน

3 ครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระบุให้ครูจัดกิจกรรมแนะแนวตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว จึงมีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตั้งขึ้นมา และนักเรียนทุกคนยอมรับที่จะปฏิบัติตาม
4 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จากกิจกรรมแนะแนวที่ครูได้ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเช่นการเรียนการสอน การให้คำปรึกษา การแนะแนวศึกษาต่อ การนำนักเรียนไปสอบแข่งขันในสถานที่ต่าง ๆ การนำนักเรียนไปฝึกอาชีพและนำนักเรียนไปปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนทำให้นักเรียนและครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นักเรียนรักและยกย่องครู ครูรักและเมตตาศิษย์ เปรียบเหมือนแม่และลูก
5 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนา ประสานความร่วมมือจากการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน จากการนำนักเรียนไปฝึกอาชีพ และจากการนำนักเรียนไปหารายได้ระหว่างเรียนจากการขายสินค้าที่ตลาดนัดคลองถม และออกให้บริการนวดฝ่าเท้า หากผู้ปกครองคนใดมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือหรือหางานที่ส่งเสริมรายได้ให้ประสานมาที่ครูแนะแนวได้รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2
การวางแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 วิเคราะห์ผู้เรียน
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่าง 3 จังหวัด คือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม และอยู่ห่างจากตัวอำเภอชุมพลบุรี ( จังหวัดสุรินทร์ 13 กม. ) อยู่ห่างจากตัวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ( จังหวัดมหาสารคาม 20 กม. ) อยู่ห่างจากตัวอำเภอเกษตรวิสัย ( จังหวัดร้อยเอ็ด 25 กม.)
การจัดกิจกรรมแนะแนวได้วิเคราะห์ผู้เรียนจากสภาพครอบครัว ความต้องการการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อได้ข้อมูลที่ละเอียดจึงได้นำมาประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมแนะแนว

2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่เน้นในด้านอาชีพ เนื่องจากการฝึกอาชีพ นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน 3 ด้าน เช่นด้านส่วนตัวและสังคม คือเห็นคุณค่าของตนเอง เนื่องจากสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ ด้านการศึกษาต่อ นักเรียนจะสามารถตัดสินใจเรียนต่อได้ง่ายขึ้นหากสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่อย่างเดียว
ด้านอาชีพ นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวหลังจากจบการศึกษาได้


ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
3 วิเคราะห์ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์ จากการทำงานแนะแนวได้ของบประมาณจากทางโรงเรียนได้ทำห้องปฏิบัติการอาชีพให้กับนักเรียน คือห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ห้องฝึกวิชาชีพเสริมสวยและนวดฝ่าเท้า ห้องให้บริการแนวการศึกษาและให้คำปรึกษา และหากกิจกรรมใดที่โรงเรียนไม่มีสื่ออุปกรณ์และวิทยากรในการฝึก ก็จะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น เช่นวิทยาลัยสารพัดช่าง
จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
4 ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ ได้ฝึกวิชาอาชีพที่อยู่ในกลุ่มการงานอาชีพ ( โรงเรียนมีครูการงานอาชีพ 1 คน คือครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสอนงานคหกรรมได้ ) จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในกลุ่มสาระการงานอาชีพ นักเรียนได้ร่วมกันปูกระเบื้องห้องปฏิบัติงานอาชีพเอง ( งานช่าง )และนักเรียนได้นำความรู้เรื่องนวดฝ่าเท้าไปให้บริการนวดฝ่าเท้าให้กับผู้สูงอายุในโครงงานคุณธรรมในกลุ่มสาระสังคม ได้รางวัลระดับสหวิทยาเขต ระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับภาค ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาฝึกการพัฒนาทักษะชีวิต

5 ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด เพื่อที่นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมและมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตนเองได้เสนอขึ้นมาและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเลือก เช่นการฝึกอาชีพจะให้นักเรียนได้ลงชื่อเลือกอาชีพที่อยากฝึก และหากครูไม่สามารถสอนได้ จะประสานกับหน่วยงานที่สามารถให้บริการฝึกได้ เช่นวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์นักเรียนจะร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้เลือกแล้ว
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมแนะแนวจะเน้นที่นักเรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติเอง หลังจากปฏิบัติแต่ละกิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงประโยชน์และการนำไปใช้ในชีวิตจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าด้วยตนเอง เชื่อจากการปฏิบัติด้วยตนเอง

รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสุข และเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบในฐานะคนในครอบครัว ในสังคม และประเทศชาติจากการได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม
2 จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชา และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นให้ฝึกทักษะและกระบวนการคิด


จัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามธรรมชาติของวิชา คือครอบคลุมด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ โดยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการคิดเพื่อบอกประโยชน์ที่ได้รับของการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเห็นได้จากการที่นักเรียนสามารถเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนอื่นได้ เช่นเป็นวิทยากรการจัดการศึกษาเพศรอบด้าน เป็นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะชีวิต และแต่ละกิจกรรมจะทำนักเรียนได้มีโอกาสค้นพบความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการจัดตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3 จัดกิจกรรมหลากหลายวิธีและเหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนแนะแนวหลากหลายวิธี และเหมาะสมกับผู้เรียนโดยดูจากข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน สภาพครอบครัว ความต้องการของผู้เรียน
4 ใช้สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ได้จากแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากการเพิ่มเติมสื่อที่คิดขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5 ใช้เครื่องมือประเมินผลเหมาะสม กิจกรรมแนะแนว มีการประเมินผ่าน หรือไม่ผ่าน
การทำเครื่องมือประเมินในแต่ละกิจกรรมเหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละกิจกรรมนั้น และเหมาะสมสำหรับความแตกต่างของนักเรียน

รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 1
การจัดการชั้นเรียน
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขสถานการณ์ได้เหมาะสม ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกต สอบถามและการประสานกับผู้ปกครอง
2 จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดห้องให้น่าอยู่น่าเรียนและซ่อมแซมห้องเรียน เช่นนักเรียนมีส่วนร่วมในการปูกระเบื้องห้องฝึกวิชาชีพอาหารและโภชนาการ และห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3 กำหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้
4 สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ การเรียนกิจกรรมแนะแนว ไม่ได้ใช้ห้องเรียนเดิมในการเรียนตลอด โดยจะเปลี่ยนเรียนที่ห้องฝึกอาชีพ ใต้ถุนอาคาร ตามแหล่งเรียนรู้ใกล้หมู่บ้าน และบริการฝึกอาชีพนอกสถานศึกษาเช่นวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสวนหม่อน ( ฝึกนวดฝ่าเท้า ) โรงพยาบาลชุมพลบุรี ( ฝึกนวดฝ่าเท้าและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่ออาชีพ ) นักเรียนได้ร่วมกันปูกระเบื้องห้องฝึกอาหารและโภชนาการ ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งทำให้บรรยากาศการเรียนในห้องดีขึ้น และนักเรียนมีความภาคภูมิใจในฝีมือตนเองเมื่อมองไปเห็นกระเบื้องในแถวที่ตนเองปู
5 มีทักษะในการดึงความสนใจของผู้เรียน การจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด จะทำให้เห็นว่าทุกคนมีความเก่งเท่ากัน เพียงแต่เก่งคนละด้านนักเรียนจึงมีความสนใจเรียนมากขึ้น
6 มอบหมายงานตามความสามารถของผู้เรียน ให้นักเรียนได้รับผิดชอบงานตามความสามารถและความสนใจของตนเอง นักเรียนจะมีความสุขที่ได้ทำและเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นเช่นการฝึกการเป็นวิทยากร นักเรียนจะแบ่งหน้าที่ตามความถนัด เป็นผู้บรรยาย เป็นนำการผู้ทดลอง และเป็นฝ่ายนันทนาการ


รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 2
การจัดบรรยากาศทางกายภาพ
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 จัดสถานที่อำนวยความสะดวกสนองต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนโดยการจัดสถานที่ฝึกปฏิบัติอาชีพในห้องฝึกปฏิบัติอาชีพต่าง ๆ ห้องเรียนแนะแนว และห้องให้บริการเกี่ยวกับงานแนะแนวศึกษาต่อ
2 จัด สื่อ อุปกรณ์สอดคล้องกับกิจกรรม สื่ออุปกรณ์ได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตในบางส่วน ที่นักเรียนร่วมกันลงความเห็นว่า เหมาะสำหรับการนำมาจัดกิจกรรมในบางกิจกรรม
3 จัดแหล่งความรู้สอดคล้องกับกิจกรรม และความสนใจของผู้เรียน -นำนักเรียนไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่ มทส.
-นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต
-นำนักเรียนไปฝึกอาชีพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน
-นำนักเรียนไปฝึกอาชีพการนวดประคบสมุนไพรที่โรงพยาบาลชุมพลบุรี
นำนักเรียนไปศึกษาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนคุณพ่อล้วน กุลแก้ว ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
นำนักเรียนไปศึกษาข้อมูลจากหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
จัดกิจกรรมดูลายผ้าไหม
แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นในโรงเรียนคือ ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ห้องฝึกวิชาชีพเสริมสวยและนวดฝ่าเท้า ห้องฝึกอาชีพอาหารและโภชนาการ ห้อง
4 ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบในการักษาความสะอาดและฝึกการทำงานร่วมกัน สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด โดยไม่จัดเวรรับผิดชอบ นักเรียนคนใดมีจิตอาสาทำความสะอาดห้องสามารถมาทำความสะอาดห้องในแต่ละวันได้ โดยไม่ต้องให้ครูสั่ง
การฝึกการทำงานร่วมกันสามารถฝึกได้ดีจากการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำสินค้าแล้วไปขายตามตลาดนัดคลองถม
การฝึกการเป็นวิทยากร ทำให้นักเรียนมีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น

รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 3
การวัดผลประเมินผล

ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 มีการศึกษาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม วัดผลด้านการจัดชั้นเรียนอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของนักเรียน
2 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามความรู้ความสามารถของนักเรียน เช่นแบบสังเกต แบบแบบสัมภาษณ์ ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ประเมินจากการวิเคราะห์ทักษะชีวิตที่ได้ในแต่ละกิจกรรม
3 นำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียน นำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียน เช่นการฝึกอาชีพเมื่อปีการศึกษา 2551 - 2553 จะเน้นการฝึกอาชีพที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เนื่องจากนักเรียนกำลังจะศึกษาต่อ จึงได้มาเน้นฝึกที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4 เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน เผยแพร่ข้อมูลให้กับครูแนะแนวได้ทราบในการเป็นวิทยากรตามหน่วยงานต่าง ๆ
เผยแพร่ข้อมูลจากการลงเนื้อหาในอินเตอร์เน็ต เรื่องใบอนุญาตการเป็นพ่อแม่ ในกิจกรรมการสอนเพศศึกษา
เผยแพร่ข้อมูลและภาพกิจกรรมการเรียนการสอนลงใน Facebookโดยมีผู้สนใจมาแสดงความเห็น และช่วยส่งต่อผลงานต่อไปเรื่อย ๆ
รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละ 100

3 นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชยจากหน่วยงาน/องค์กร ระดับเขต/ จังหวัด นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชยจากหน่วยงาน/องค์กร ระดับเขต/ จังหวัด
1. ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการชนะเลิศระดับเขต เมื่อปีการศึกษา 2555
2. ผลการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับเหรียญทองระดับภาค ปีการศึกษา 2555
3. โครงงานคุณธรรมได้รับรางวัลชมเชยระดับภาค
4. ผลการทำแกงมัสมั่นได้เหรียญทองระดับภาคในปีการศึกษา 2556
4 นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/ นานาชาติ -รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2
ด้านผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน / ผลการปฏิบัติงาน
3. การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ ภาระงาน/ ผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ครูกำหนด นักเรียนมีผลงาน ภาระงานตามที่ครูกำหนดร้อยละ 100 เพราะเกิดจากภาระงานตามที่ตนเองสนใจ

2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ ภาระงาน/ ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ผลงาน ภาระงานที่มอบหมาย จะมอบหมายตามความรู้ความสามารถ ตามความถนัด และความสนใจ ดังนี้ผลงานของนักเรียนจึงมีคุณภาพตามเกณฑ์

3 ผลงาน/ชิ้นงาน/ ภาระงาน/ ผลการปฏิบัติงานเกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตรอย่างแท้จริง
และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน ผลงานนักเรียนทุกคนเกิดจากการวิเคราะห์หลักสูตรแล้วมาจัดเป็นกิจกรรมจึงเป็นผลงานตามหลักสูตรอย่างแท้จริง


รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 3
การเผยแพร่ผลงาน
3. การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 นักเรียนได้นำเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสในระดับ
สถานศึกษาไม่จำกัดจำนวนครั้ง นำเสนออาชีพต่าง ๆ ผ่านการหารายได้ระหว่างเรียนในสถานศึกษา เช่น การขายปลาทู การนวดฝ่าเท้า การขายขนม การจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
นักเรียนเป็นวิทยากรการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน
นักเรียนเป็นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะชีวิต
2 นักเรียนได้นำเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะใน
ระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
1.นำผลงานทูบีนัมเบอร์วันไปประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นในสถานศึกษา
2. นำกิจกรรมการฝึกอาชีพเข้าร่วมประกวดโครงงานอาชีพในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
3. นำนักเรียนให้บริการนวดฝ่าในงานเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิประจำปี 2556 ในวันที่ 19-23 ธันวาคม 2556
3 นักเรียนได้นำเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะใน
ระดับภาค ร่วมแข่งขันการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับภาคเมื่อปีการศึกษา 2555 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ
ร่วมแข่งขันทำแกงมัสมั่นในระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม
4 นักเรียนได้นำเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะใน
ระดับชาติ/นานาชาติ -

รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 4
การได้รับรางวัล เชิดชู
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/จังหวัด
1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง รดับชั้น ม.4 – 6 ในปีการศึกษา 2555 ( จากการเรียนกิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ )
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้น ม. 1-3

ปีการศึกษา 2556
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้น ม. 4 – 6
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำอาหารจานเดียวประเภทข้าว ระดับชั้น ม. 4 – 6
( จากการฝึกอาชีพอาหารและโภชนาการ)
2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคในการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคการแข่งขันทำแกงมัสมั่นในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพนม
3 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับชาติ/นานาชาติ ได้รับการประเมินและเขียนยกย่องในผลการประเมินของ สมศ.
4 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูและมีผู้นำไปประยุกต์ใช้/ เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงานของนักเรียน/ ครูนอก สถานศึกษา
การนวดฝ่าเท้า โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้นำไปฝึกปฏิบัติให้นักเรียน
การทำเบเกอรี่แม่ค้าขายขนมตามหมู่บ้านได้นำหลักการและสูตรไปทำขาย การทำปลาทูมันมีผู้ปกครองนำไปประกอบอาชีพ
การทำข้าวผัดสามสี ได้นำไปเสนอให้ร้านอาหารจานเดียวได้นำไปทำขายเพื่อให้น่าสนใจของลูกค้า
จากการเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนทาง Facebook มีผู้มาแสดงความคิดเห็นและเป็นแนวคิดให้ผู้ร่วมชมผลงานไปพัฒนาต่อได้


รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 1
เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ

ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิต
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเข้าอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับทางโรงเรียน โดยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมนี้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ข้าพเจ้าได้พยายามรักษาศีลข้อ 5 และละเว้นจากอบายมุข ไม่เล่นหวย ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งยังเฝ้าระวัง จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอดจนพยายามปลูกฝังผู้เรียนให้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอน และในกิจกรรมการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการและส่วนตน
การดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าพเจ้า ใช้หลักการ คือใช้ในสิ่งที่เรามี และไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินความสามารถของตนเอง ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เปิดร้านขายสังฆภัณฑ์ และการจัดดอกไม้สด และหน้าร้านจะรับงานที่นักเรียนสามารถนำความรู้มาหารายได้ระหว่างเรียนได้ เช่นการทำบายศรี การทำริบบิ้นห่อเหรียญ และได้ให้นักเรียนได้นำผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนำมาจำหน่ายที่ร้านของครูได้ เป็นกิจการร้านค้าเล็ก ๆ จ้างคนข้างบ้านดูแลให้และหากได้รับงานในวันเสาร์ อาทิตย์หรือปิดภาคเรียน จะให้นักเรียนมาช่วยงานเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และมีทักษะในการฝึกอาชีพเพิ่มเติมได้ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
3 น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและ เอกชน ระดับเขต/จังหวัด การดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าพเจ้า ใช้หลักการ คือใช้ในสิ่งที่เรามี และไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินความสามารถของตนเอง โดยข้าพเจ้าจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การฝึกให้นักเรียนได้ทำน้ำยาล้างห้องน้ำใช้เองที่บ้านจากการใช้น้ำขี้เถ้า และข้าพเจ้าก็จะใช้ที่บ้านเพื่อเป็นแบบอย่าง การใช้สมุนไพรในการรับประทานเพื่อเป็นอาหารและเพื่อเป็นยาในเวลาเดียวกัน การฝึกให้นักเรียนได้มีอาชีพเสริมเพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่รอดในทุกสถานการณ์ของเศรษฐกิจ เช่นอาชีพนวดฝ่าเท้าที่นักเรียนสามารถทำได้เพราะไม่ต้องลงทุนสูง ทำขนมสำหรับขายตามหมู่บ้าน ทำน้ำข้าวกล้องงอก ทำชารางจืด ทำปลาทูขายตามตลาดนัดคลองถมหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ อาชีพเสริมสวยซึ่งทุกกิจกรรม สามารถฝึกให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่เป็นนักเรียน และมีนักเรียนบางคนที่สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมในขณะที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น นายชาญชัย ลีลาน้อย ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถหารายได้จากการอยู่ร้านเสริมสวยในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยพ่อแม่ไม่ต้องส่งเสียเงินในการเรียน โดยได้รับการยกย่องเชิดชูจาก สมศ ในการประเมินภายนอกรอบที่ 3
4 น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก หน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ จากผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ( 16-19 มิถุนายน 2555 ) ได้เขียนผลการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการฝึกอาชีพของนักเรียนต่างๆ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 2
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( การได้รับการพัฒนา/ พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี)
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี ปีการศึกษา 2554เข้ารับการอบรมครูMaster Teacher แนะแนวตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ปีการศึกษา 2555เข้ารับการอบรมหลักสูตรแนะแนว ( กลุ่มสูง )ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ครูทั้งระบบ
ปีการศึกษา 2556เข้าอบรมหลักสูตรบทบาทครูแนะแนวในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 นำไปพัฒนานักเรียนแบบ
องค์รวมได้ ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ เมื่อจัดกิจกรรมแนะแนวในแต่ละเรื่องแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ที่ได้รับ ทักษะชีวิตที่ได้รับและความรู้สึกหลังจากการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้ชอบในการเรียนและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตได้ระยะเวลานานเนื่องจากเกิดทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีหลังจากทำกิจกรรมนั้นแล้ว
2 นำไปใช้บูรณาการกับหน่วย
/ เรื่องอื่นๆ ได้ อาหาร ( การงานอาชีพ )
การฝึกอาชีพ การทำอาหารเพื่อสุขภาพ
คุณธรรม ( จิตอาสา )
การนำอาชีพไปให้บริการโดยไม่เก็บค่าแรงเช่นนวดฝ่าเท้าฟรีให้ผู้สูงอายุและพ่อแม่
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี( สุขศึกษาและพลศึกษา )
นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เพราะได้ออกกำลังกายจากการทำงาน และมีความสุขจากการได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( วิทยาศาสตร์ )
การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3 นำไปใช้บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได้ กิจกรรมการเรียนแนะแนวสามารถนำไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น การงานอาชีพทำอาหาร( ฝึกอาชีพ ) งานช่าง( ปูกระเบื้อง ) สังคมศึกษา
( โครงงานคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ) สุขศึกษาและพลศึกษา( สุขภาพกายสุขภาพจิตดี ) วิทยาศาสตร์ ( การฝึกทักษะชีวิตจากทักษะวิทยาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ( คำนวณรายรับรายจ่าย ) ภาษาไทย ( การสื่อสาร )
4 นำไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ การฝึกอาชีพ นำไปใช้ในการทำอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรียน เป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนไปด้วย
จากรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปขยายผลได้
5 เชื่อมโยง/นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดเพราะการจัดกิจกรรมได้นำสิ่งที่นักเรียนต้องพบเจอ และต้องกิน ต้องใช้ ต้องดำรงชีวิตเข้ามาสอนเพื่อให้นำไปใช้ได้จริงให้มากที่สุด
การประเมินตัวชี้วัดร่วมองค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 1
การนำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดข้อมูลการประเมิน
การประเมินตัวชี้วัดร่วม
องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 2
การแก้ปัญหา/การพัฒนาผู้เรียน

ข้อที่ รายการประเมิน รายละเอียดประกอบการประเมิน
1 การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนจากกิจกรรมดูหนังฟังเพลงก่อนเรียน

2 การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมทางการเรียนการสอน ใช้นวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 8 ทักษะ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 – 6 แล้วฝึกให้นักเรียนเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 ในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่ได้รับการฝึกได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จะสร้างภาวะผู้นำ และความภาคภูมิใจในตนเองให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีของนักเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 8 ทักษะเมื่อฝึกและเข้าใจดีแล้ว สามารถนำมาเป็นทักษะในการดำเนินชีวิตได้

ใช้นวัตกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากเพลง

3 การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แก้ปัญหานักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกเรียนกลางคัน โดยสร้างอาชีพที่หารายได้ระหว่างเรียน
แก้ปัญหาชู้สาวของนักเรียนจากกระบวนการเทคนิคการให้คำปรึกษาลงชื่อ
(

โพสต์โดย ครูลมัย : [18 ก.พ. 2557 เวลา 10:23 น.]
อ่าน [1054] ไอพี : 182.93.173.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม