ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารจัดการกิจกรรมแนะแนว

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลผู้เข้าประกวด

ชื่อ นางลมัย สุขจิตร
เกิดวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 อายุ 35 ปี
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกระสัง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบได้เป็นนักเรียนทุนคุรุทายาทของกรมสามัญศึกษาและรับทุนศึกษาต่อที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระดับปริญญาตรี รับทุนคุรุทายาทกรมสามัญศึกษา ( ต่อ ) วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกเคมี วิชาโทคณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
การรับราชการ
บรรจุตามโครงการคุรุทายาทของกรมสามัญศึกษาที่โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2545 จนถึงปัจจุบัน

การรับหน้าที่สอนกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับผิดชอบสอนวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ครูชำนาญการ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
1. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32190 โทรศัพท์ 044-512076
2. บ้านเลขที่ 100 / 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32190โทรศัพท์ 044-596260 โทรศัพท์มือถือ 087 - 2585703

1.2 รายวิชาที่รับผิดชอบสอน
• เคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/2
• เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2
• เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2
• กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/2
• กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2
• กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2

1.3 งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบัน

1.4 โครงการที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการ
1. โครงการรับนักเรียน
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ
3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4. โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

1.5 ข้อมูลสถานศึกษา
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33 ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ 31 ไร่10 ตารางวา
อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนจำนวน 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด1.6 ข้อมูลนักเรียน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียน เพศ สภาพครอบครัว ในปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น นักเรียนทั้งสิ้น เพศ ฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง
ชาย หญิง
ม.1 28 12 16 9 7
ม.2 35 20 15 12 5
ม.3 45 28 17 6 4
ม.4 28 12 16 3 3
ม.5 36 21 15 4 6
ม.6 35 16 19 5 3
รวมทั้งสิ้น 207 109 98 39 28
ร้อยละ 18 13


1.7 ข้อมูลครูและบุคลากร
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิทยะฐานะ
อายุ ประสบ-
การณ์
สอน คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
1 นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการ 44 กศ.ม. บริหารการศึกษา
2 น.ส.รัชนีกรนิภา มีมาก ครูชำนาญการ 48 16 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
3 นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง ครูชำนาญการ 39 16 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4 นางวิไลพร หงษ์ทอง ครูชำนาญการ 42 16 ค.บ. ภาษาไทย
5 นางเสาวรัตน์ วงค์พล ครูชำนาญการ 39 16 ค.บ. ฟิสิกส์
6 ว่าที่ ร้อยโท อุดม บริสุทธิ์ ครูชำนาญการ 36 5 ค.บ. ชีววิทยา
7 นางลมัย สุขจิตร ครูชำนาญการ 35 11 ค.บ. เคมี
8 นายสิทธิพร บุระผากา ครูชำนาญการ 38 9 ค.บ. สังคมศึกษา
9 นายรวิชญ์ อานไมล์ ครูชำนาญการ 35 7 ค.บ. สังคมศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร( ต่อ )
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อายุ ประสบ-
การณ์
สอน คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
10 นายสุรินทร์ สุวเสน ครู ค.ศ.1 34 2 ค.บ. คณิตศาสตร์
11 นายธรรมธัช บาศรี ครูผู้ช่วย 27 1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
12 นางสาวราตรี พันธุชา ครูผู้ช่วย 35 1 วท.บ. เคมี
13 นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง พนักงานราชการ 46 18 ค.บ. ภาษาไทย
14 นายฐาปกรณ์ โชติพันธ์ พนักงานราชการ 24 3 วทบ. พลศึกษา
15 นายวิทยา วินทไชย พนักงานราชการ 26 7 ค.บ. ดนตรีศึกษา
16 นางสุวรรณา งามสง่า พนักงานราชการ 34 7 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
17 นายประมวล พรมชื่น พนักงานราชการ 40 ม.6 -
18 นายวิรัตน์ บุญเลิศ นักการภารโรง 46 ม.3 -

1.8 สภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยสลับกับทุ่งนาที่ราบในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีอาณาเขตติดต่อบริเวณ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความหลากหลายและความแตกต่างของแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัด แต่ก็สามารถอาศัยอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน ลักษณะอุปนิสัยใจคอของประชากรจึงเป็นคนเอื้ออาทร เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์ รักท้องถิ่นบ้านเกิด และมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เทศกาลงานปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6
ร้อยละ 100 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา และเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 25,000 บาท
3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
เนื่องจากชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยน้อย โรงเรียนจึงระดมทรัพยากรเพื่อมาใช้ในการจัดการศึกษา เช่น การจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นต้น ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้เพียงชั่วระยะหนึ่ง ทำให้โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อบริการ สนับสนุนการศึกษาทั้งในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะน้ำดื่มและน้ำใช้ซึ่งไม่เพียงพอตลอดปี
นอกจากนี้ด้านการคมนาคม ถนนในการสัญจรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนของบุตรหลานเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน อีกทั้งไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน จึงทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทที่ 2
วิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551

2.1 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ 2 ส่วน เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ

ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ นำไปบูรณาการในจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 อีกทั้งส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต โดยมุ่งการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิต และสังคม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจ ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติ จนกระทั่ง เกิดทักษะชีวิต และการเรียนรู้ตลอดจน ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เลี้ยง และประสานงาน

2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต และสังคม
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.3 ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
1. กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
2 กิจกรรมแนะแนวด้านการงานและอาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
3. กิจกรรมแนะแนวด้านชีวิตและสังคม มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต และสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมแนะแนวมีขอบข่ายครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านการงานและอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม ในการจัดกิจกรรมจำเป็นต้องจัดกิจกรรมทั้ง 3 ด้านไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น จึงได้ผสมผสานและบูรณาการเป็นกลุ่มกิจกรรมใหญ่ ๆ 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กิจกรรมรู้จักและเข้าใจตนเอง
2. กิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
3. กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา
4. กิจกรรมการปรับตัวและการดำรงชีวิต
กิจกรรมกลุ่มที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง ทั้งด้านความถนัด ความสนใจ ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย นิสัย อารมณ์ ความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมกลุ่มที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ และวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวบรวม และจัดระเบียบข้อมูล สามารถจัดระบบ กลั่นกรอง เลือกใช้ข้อมูลอย่างฉลาด เหมาะสม และเห็นคุณค่าในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมกลุ่มที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูล คุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
กิจกรรมกลุ่มที่ 4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.4 มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และสามารถพึ่งตนเองได้
จุดประสงค์กิจกรรม
1. รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง
2. รักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและผู้อื่น
3. สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพและการงาน ชีวิตและสังคม
จุดประสงค์กิจกรรม
1. แสวงหาข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม
2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
จุดประสงค์กิจกรรม
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
2. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์กิจกรรม
1. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งอ้างอิง:
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการ


บทที่ 3
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

จากการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุด และให้เหมาะกับสภาพทั่วไป ความต้องการของผู้ปกครอง และความจำเป็น จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนวโดยเน้นด้านการฝึกอาชีพ และทุกกิจกรรมการเรียนการสอนจะใช้หลักการบริหารจัดการแบบ PDCA เพื่อให้มีการวางแผน จัดทำ ตรวจสอบและมีการเผยแพร่ในการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคคลอื่น ๆ การจัดกิจกรรมแต่ละด้าน มีดังนี้
ด้านส่วนตัวและสังคม
1.ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษา โดยโรงเรียนเป็นแกนนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพศรอบด้าน นักเรียนสามารถเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเพศศึกษาได้
2. จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
3. นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนคุณพ่อล้วน กุลแก้ว
ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามและร่วมฟังการบรรยายการสอนวิธีการดำเนินชีวิตจากปราชญ์ชาวบ้าน
4. สอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สอนเรื่อง ลายผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ ช้าง และข้าวหอมมะลิ ที่เป็นของดีของจังหวัดสุรินทร์ นักเรียนไปศึกษาดูงานสถานที่เหล่านี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองและมีแนวทางที่จะอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป
5. ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนจากกิจกรรมการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
ด้านการศึกษาต่อ

1. นำนักเรียนไปทัศนศึกษาในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. นำนักเรียนไปร่วมตอบปัญหาสมุนไพรที่มหาวิทยาลัยรังสิต และศึกษาดูงานคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
3. นักเรียนร่วมทดสอบความรู้ความสามารถและความถนัดในอาชีพเพื่อเลือกสาขาในการศึกษาต่อจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ด้านอาชีพ
ฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้กับนักเรียนตามความสนใจและความถนัด โดยฝึกด้วยตนเอง และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อฝึกอาชีพให้ ดังนี้
นวดฝ่าเท้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เสริมสวย จัดดอกไม้สด ทำปลาทู ทำอาหารสุขภาพ
ทำขนมเบเกอรี่ เพ้นท์เล็บ เพ้นท์เสื้อ ศิลปการจัดจี

โพสต์โดย : [18 ก.พ. 2557 เวลา 09:08 น.]
อ่าน [685] ไอพี : 182.93.173.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม