ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)

บทคัดย่อ

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง ปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา เป็นการศึกษาเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเพื่อ เปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน 19 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) เรื่อง ปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 เรื่อง แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนเนื้อหาแต่ละเรื่อง ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อต่อ 1 เรื่อง แบบฝึกหัดระหว่างเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปลอดภัยในชีวิต ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์ 80/80 จากคะแนนแบบฝึกหัดกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ ( / ) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนด้วยค่า t - test แบบกลุ่มไม่อิสระ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนด้วยค่าร้อยละ ระดับความเหมาะสมจากการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปตามความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ตามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา ด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาทดลองใช้พบว่า
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา(สุขศึกษา) เรื่อง ปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 19 คน ซึ่งบทเรียนสำเร็จรูป ทั้งหมดนี้ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 10 เรื่อง มีประสิทธิภาพรวม เท่ากับ 91.74/92.11 เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80 / 80 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1
2. การเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา จำนวนนักเรียน 19 คน หลังจากการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง ปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 10 เรื่อง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เท่ากับ 91.74 มากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 44.69 ความก้าวหน้า 47.05 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลังจากการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง ปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 10 เรื่อง พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2จำนวนนักเรียน 19 คน ได้ทำข้อทดสอบก่อนเรียน 30 ข้อ เป็นการวัดความพร้อมก่อนการเรียนเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 12.95 คิดเป็นร้อยละ 43.16 เมื่อได้ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ครบทั้ง 10 เล่มแล้ว นักเรียนได้ทำข้อทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 27.63 คิดเป็นร้อยละ 92.11 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3
4. ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี 6 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 19 คน ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง ปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 เรื่อง แสดงความพึงพอใจว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อ มีความเหมาะสม มีประโยชน์ ทุกรายการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 4

โพสต์โดย เด่น : [17 ก.พ. 2557 เวลา 22:43 น.]
อ่าน [602] ไอพี : 1.1.199.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม