ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนสูงเนินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนสูงเนิน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,827คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 92 คน กรรมการสถานศึกษา 15 คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,860คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 1,860 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 364 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)ได้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 2 คน (ยกเว้นผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 177 คน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสูงเนินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 177 คน ประเมินตามรูปแบบการประเมินโดยใช้ซิปป์ โมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมโดยแบ่งการประเมินออกเป็น
3 ระยะ คือ 1) การประเมินก่อนเริ่มดำเนินงาน ซึ่งทำการประเมินใน 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินด้านสภาพแวดล้อม การประเมินด้านปัจจัย2) การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ (Process Evaluation)
คือ การประเมินด้านกระบวนการ3) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) โดยด้านที่ทำการประเมิน คือ การประเมินด้านผลผลิต
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)ชนิด 5 ระดับ
จำนวน4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนสูงเนินฉบับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาฉบับสำหรับนักเรียนและฉบับสำหรับผู้ปกครองนักเรียนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินก่อนเริ่มดำเนินงาน เพื่อการวางแผนอันเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงาน 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินระหว่างดำเนินโครงการ (Process Evaluation) เพื่อการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้ เพื่อจัดหาสารสนเทศและเพื่อการปรับปรุงการดำเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที 3) การเก็บรวบ
รวมข้อมูลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation)เป็นการประเมินผลผลิตของโครงการเพื่อ
จะตอบคำถามให้ได้ว่าการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือไม่
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าเฉลี่ย (x ̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการประเมินเมินโครงการพบว่า การประเมินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียน สูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากขึ้นไปและเมื่อจำแนกเป็น รายด้าน พบว่าด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการมีระดับการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีระดับการปฏิบัติและผลการดำเนินการที่เหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
1.ด้านสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation)โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนสูงเนิน โดยภาพรวมผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน สูงเนินที่ทำการประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่าวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนและความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
2.ด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) ของโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนสูงเนิน
โดยภาพรวมผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนสูงเนินที่ประเมินโดย ครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่าปัจจัยของโครงการมีความเพียงพอหรือเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก
3.ด้านกระบวนการ(Process Evaluation)ของโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนสูงเนิน
โดยภาพรวมผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนสูงเนินที่ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่าด้านกระบวนการของโครงการมีการปฏิบัติและดำเนินการ อยู่ในระดับมาก
4.ด้านผลผลิต(Product Evaluation)ของโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนสูงเนิน
โดยภาพรวมผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนสูงเนิน ด้านความสำเร็จของโครงการที่ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย spsp : [11 ก.พ. 2557 เวลา 14:40 น.]
อ่าน [967] ไอพี : 122.154.147.124
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม