ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง : การใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา –
วิชาดนตรี 2 (ศ 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ผู้ศึกษา : นายประวิทย์ ณ พิกุล
สถานศึกษา : โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา)
ปีการศึกษา: 2556การใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา -
วิชาดนตรี 2 (21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการ -
บรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา วิชาดนตรี 2 (ศ 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา วิชาดนตรี 2 (ศ 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา วิชาดนตรี 2 (ศ 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม -
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา วิชาดนตรี 2 (ศ 21102)


ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่กำลังเรียน วิชาดนตรี 2 ( ศ 2110) โดยใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 29 คน

วิธีดำเนินการวิจัย
1. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ผู้เรียน และหลักสูตร
2. ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลง
พื้นบ้านล้านนา
3. สร้างชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา ซึ่ง
ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะที่เป็นเอกสารและวีดิทัศน์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียน
4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น ความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมของชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา
5. ทดลองใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการดีดซึงประกอบการขับร้อง แบบประเมินทักษะการขับร้องประกอบการดีดซึง และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยทดลองใช้เรียงตามลำดับ คือ หนึ่งต่อหนึ่ง กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เป็นการทดลองภาคสนาม
6. ใช้เครื่องมือ เช่น ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้าน
ล้านนา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการดีดซึงประกอบการขับร้อง แบบประเมินทักษะการขับร้องประกอบการดีดซึง และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่กำลังเรียนวิชาดนตรี 2 (ศ 21103) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 29 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบประเมินทักษะการขับร้องประกอบการดีดซึง
4. แบบประเมินทักษะการดีดซึงประกอบการขับร้อง
5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
สรุปผลการศึกษา
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการ -
บรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา วิชาดนตรี 2 (ศ 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
แม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 84.80 / 81.26 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 1
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียน โดยใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา วิชาดนตรี 2 (ศ 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 2
3. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา วิชาดนตรี 2 (ศ 21102) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่วัดได้จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.62 สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 3
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงพื้นบ้านล้านนา วิชาดนตรี 2 (ศ 21102) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.77)


โพสต์โดย Kru N : [8 ก.พ. 2557 เวลา 13:45 น.]
อ่าน [994] ไอพี : 223.207.231.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม